DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika pro gymnázia - Goniometrie

Učebnice matematiky pro gymnázia

Autor:Odvárko Oldřich
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:28940
ISBN:9788071963592
EAN:9788071963592
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:106 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia, lze ji využít pro třídy s nižší i vyšší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován.
  • Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně. 
  • Ve 4. vydání z roku 2008 byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá.

OBSAH:
1 Funkce
2 Goniometrické funkce
3 Goniometrické vzorce
4 Trigonometrie
Výsledky
Rejstřík

Recenze učebnice

Učebnice Goniometrie utváří a rozvíjí klíčové kompetence v těchto směrech:
- učí žáky užívat uvědoměle matematické pojmy, s porozuměním pracovat s matematickými termíny a symboly, získané poznatky systemizovat a třídit,
- vede žáky k rozvoji logického myšlení, k vytváření hypotéz a jejich ověřování, nebo vyvracení,
- vede žáky při zavádění goniometrických funkcí a při řešení úloh o trojúhelníku k pochopení přechodu od spediálního k obecnému,
- učí žáky vytvářet plány řešení úloh, ukazuje nezbytnost ověřování výsledků, vede k objevování a kritickému hodnocení různých metod řešení,
- vede k rozvíjení dovedností pracovat s tabulkami, s grafy a s prostředky výpočetní techniky,
- ukazuje žákům na konkrétních příkladech význam matematiky pro praxi, motivuje je k uvědomování si vazeb mezi matematikou a dalšími vzdělávacími oblastmi,
- podporuje žáky v aktivní práci s textem učebnice,
- vede žáky k přesnosti i kultivovanosti v ústním a písemném projevu, k estetickému ztvárnění grafů funkcí.

Výstupy
Žák
- užívá při studiu vlastností funkcí pojem periodická funkce,
- užívá při určování definičního oboru funkce a při sestrojování grafů funkcí pojem složená funkce,
- zná vlastnosti goniometrických funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens definovaných pomocí jednotkové kružnice a umí sestrojit jejich grafy,
- řeší goniometrické rovnice,
- řeší úlohy s užitím součtových vzorců a dalších vzorců z nich odvozených,
- zná kosinovou větu, sinovou větu a věty z nich odvozené (věta pro poloměr kružnice trojúhelníku opsané a věta pro obsah trojúhelníku), umí tyto věty aplikovat při řešení trigonometrických úloh,
- užívá získané poznatky při řešení úloh z praxe.

Učebnice pomáhá realizovat zejména tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvíjí sebedůvěru a zodpovědnost žáka,
- vede žáka k tomu, aby uměl přijímat kritiku, úspěch a neúspěch pozitivním způsobem a uměl se poučit ze zkušenosti,
- napomáhá rozvíjení komunikace (zvláště verbální i neverbální, respektující, přesné a tvořivé).
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Vede žáka k systémovému myšlení a hledání souvislostí mezi jevy a procesy,
- pomáhá žákovi, aby si uměl na základě osvojených informací vytvořit vlastní názor, uměl ho vyjádřit a obhájit, aby uměl přijímat i názory ostatních,
- v oblasti postojů a hodnot vede žáka k vnímání, respektování a ochraně hodnot světového a evropského kulturního dědictví.
Mediální výchova
- Učí žáka vyhodnocovat kvalitu a význam informačních zdrojů.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika pro gymnázia - Funkce (kniha+CD)

Matematika pro gymnázia - Funkce (kniha+CD)
Odvárko O.
PROMETHEUS
157 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Planimetrie

-3%
Matematika pro gymnázia - Planimetrie
Pomykalová E.
PROMETHEUS
115 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Stereometrie

Matematika pro gymnázia - Stereometrie
Pomykalová Eva
PROMETHEUS
119 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
K. Bartuška, E. Svoboda
PROMETHEUS
159 Kč
skladem