DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika se Čtyřlístkem 2 - učebnice pro 2.ročník ZŠ

Autor:Kozlová Marie, Pěchoučková Šárka, Rakoušová Alena
Nakladatel:FRAUS
Kód:54359
ISBN:9788072389834
EAN:9788072389834
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:119 Kč
Množství:
+-
ks
 • Na začátku každé kapitoly naleznou žáci úvodní ilustraci či komiks s kamarády ze Čtyřlístku, který jim humorně přiblíží učivo kapitoly. Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují. Obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k naplňování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 • Obměna tradiční matematiky je ve 2. ročníku pojata integrovaně s ostatními předměty. Geometrické učivo je zařazeno v zadní části učebnice, aby bylo možné jej vždy přehledně zopakovat.
 • Nový soubor učebnic tradiční matematiky s postavičkami z oblíbeného Čtyřlístku, který ilustroval Jaroslav Němeček. S Fifinkou, Myšpulínem, Pinďou a Bobíkem se budou žáci setkávat po celé období 1. stupně. Učebnice jsou zpracovány podle RVP ZV.
 • Cílem je naučit děti, jak mít matematiku rád a jak z ní nemít obavy!
  Cílem učebnic matematiky se Čtyřlístkem je vytvoření takového individuálního učebního stylu a učební strategie, díky nimž každý žák dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v běžných životních situacích.

Obsah učebnice:

 • Co už umím z 1. třídy
 • Přijela pouť
 • Porovnávání čísel
 • Sčítání a odčítání do 20 
 • O kolik více? O kolik méně?
 • Nerovnice
 • Počítání se závorkami
 • Sčítání s přechodem přes desítku
 • Odčítání s přechodem přes desítku
 • Počítání do 100 
 • Rozklad dvojciferného čísla
 • Sčítání a odčítání do 100; Sčítání desítek
 • Odčítání desítek
 • Zaokrouhlování
 • Sčítání bez přechodu desítek
 • Odčítání bez přechodu desítek
 • Sčítání dvojciferných čísel
 • Odčítání dvojciferných čísel
 • Sčítání s přechodem desítek
 • Odčítání s přechodem desítek
 • Násobení do 20
 • Záměna činitelů
 • Násobení nulou
 • Dělení do 20 
 • Dělení nuly/ nedělení nuly
 • Násobení a dělení čísly 2 a 4 
 • Násobení a dělení čísly 5 a 10 
 • Násobení a dělení čísly 3 a 6
 • Násobení a dělení číslem 7 
 • Násobení a dělení číslem 8 
 • Násobení a dělení číslem 9 
 • Opakování
 • Geometrické útvary
 • Rovné, lomené a křivé čáry
 • Bod
 • Úsečka
 • Porovnávání úsečky; Střed úsečky
 • Jednotky délky; Délka úsečky

 

Učebnice jsou koncipovány tak, aby vyučování mohlo být živým, aktivizujícím procesem, který podporuje v dětech flexibilitu, kombinační schopnosti, tvořivost, nezávislost, zodpovědnost, kritičnost a  sebekritičnost i komunikaci se svým okolím. Tedy tak, aby těžiště práce nespočívalo v největší míře v práci s učebnicí, ale aby bylo vyváženo zajímavými formami vyučování a zvolenými způsoby práce a aby vztahově souviselo se všemi dalšími předměty. Umožňují maximální využití tvůrčího potenciálu dětí v dynamickém a rušnějším učebním procesu, který vede v konečném výsledku k výraznému rozvoji vnitřní motivace k  učení i k rozvoji osobnosti.

Učitel má dostatek času i prostor k realizaci hravého a radostného učebního procesu. Učebnice Matematika se Čtyřlístkem mu tento prostor poskytují - nejsou předimenzované, dávají spoustu možností k jiným formám osvojování učiva.

Od počátku se v učebnici klade důraz na rozklad čísel, který usnadňuje číselnou představivost dětí a napomáhá hbitosti v operacích sčítání a  odčítání. Pracuje se však i s dalšími možnými způsoby sčítání a odčítání přes první desítku, které jsou vždy provázány s různými formami znázornění. Jsou nabídnuty dvě možnosti - pomocí dočítání k deseti rozkladem přičítaného čísla (včetně dvoubarevného znázornění), tak i postupným přičítáním. Záleží na učiteli, kterou variantu zvolí.


Autorky při tvorbě učebních textů a příruček pro učitele vycházely z vyučovacích postupů při nichž žák:

 • řídí svou vlastní učební aktivitu, je motivován k potřebě celoživotního vzdělávání,
 • je motivován k hledání různých řešení, podněcován k tvořivému a logickému myšlení,
 • učí se zvládat verbální i neverbální komunikaci, řešit konfliktní situace, přijímat kritiku, obhajovat svůj názor, prezentovat výsledky své práce,
 • cvičí se ve skupinové práci, která představuje předstupeň týmové práce - je kladen důraz na svobodné rozhodování, spolupráci a vzájemnou pomoc, na posilování vědomí zodpovědnosti za výsledek své práce i  za práci celé skupiny a na posilování vědomí sounáležitosti,
 • učí se hodnotit sebe i druhé, objektivně hodnotit své možnosti, rozvíjí své schopnosti, uplatňuje nabyté vědomosti a dovednosti při rozhodování o své životní a profesní orientaci,
 • dodržuje dohodnutá pravidla, uplatňuje svá práva a plní své povinnosti,
 • prohlubuje sebedůvěru, empatii, vztah k  lidem a přírodě a myslí pozitivně,
 • učí se toleranci, ohleduplnosti a  respektování jiných kulturních a duchovních hodnot.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika se Čtyřlístkem 2 - pracovní sešit 2 pro 2.ročník ZŠ

Matematika se Čtyřlístkem 2 - pracovní sešit 2 pro 2.ročník ZŠ
Kozlová Marie, Pěchoučková Šárka, Rakoušová Alena
FRAUS
49 Kč
skladem

Matematika se Čtyřlístkem 2 - pracovní sešit 1 pro 2.ročník ZŠ

Matematika se Čtyřlístkem 2 - pracovní sešit 1 pro 2.ročník ZŠ
Kozlová Marie, Pěchoučková Šárka, Rakoušová Alena
FRAUS
49 Kč
skladem

Hrajeme si s písmenky

Hrajeme si s písmenky
STUDIO 1+1
27 Kč
skladem

Pexeso - Pohádková abeceda

Pexeso - Pohádková abeceda
STUDIO 1+1
18 Kč
skladem

Počítej a hrej

Počítej a hrej
STUDIO 1+1
18 Kč
skladem

Slabiková skládačka

Slabiková skládačka
STUDIO 1+1
27 Kč
skladem