DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského učiva

Odmaturuj ze společenských věd!

Autor:Kolektiv autorů
Nakladatel:COMPUTER PRESS
Kód:51440
ISBN:9788025126318
EAN:9788025126318
Dostupnost:Zboží není dostupné
 • Zvláště studenti středních škol, kteří se svědomitě připravují k maturitním zkouškám, ocení tuto publikaci k předmětu Občanský a společenskovědní základ. Učebnice je zpracována jako ucelený přehled středoškolského učiva.
 • Dílo z pera kolektivu zkušených středoškolských a vysokoškolských učitelů přehlednou formou přibližuje základní témata a otázky z oblasti:

  - psychologie,
  - sociologie,
  - politologie,
  - práva,
  - ekonomie,
  - europolitiky,
  - filosofie a
  - etiky.
 • Svým obsahem odpovídá Katalogu požadavků maturitních zkoušek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je ho základní i vyšší úrovni obtížnosti.
 • Sada těchto odborných materiálů osloví také čerstvé posluchače vysokých a vyšších odborných škol.

Recenze učebnice

Vzhledem k množství oborů, jimž se učební materiál i školní předmět Občanský a společenskovědní základ věnuje, je kniha dílem několikačlenného kolektivu autorů. Byla vydána poprvé v roce 2009 vydavatelstvím a nakladatelstvím Computer Press, které v současné době spadá pod nakladatelství Albatros.

Kniha pohlíží na člověka v rámci jednotlivých společenskovědních disciplín jako na jedince i jako na součást společnosti, čemuž téměř odpovídá členění hlavních oddílů textu. Člověk jako jedinec přináší kapitoly zejména z oblasti vývojové psychologie lidské osobnosti, dále se zabývá procesem učení, stresem, frustrací a deprivací. Druhá část podává výklad o psychických jevech – procesech, stavech a vlastnostech. A teprve poslední část oddílu představuje psychologii jako vědní disciplínu.

Oproti tomu Člověk a společnost nejprve představuje sociologii jako obor, seznamuje stručně s metodami a technikami sociologického výzkumu a poté pohlíží na člověka ve společnosti a jeho role v rámci skupin a vztahů. Přináší též výklad o kultuře, víře a náboženství, masové komunikaci a nakonec přináší vhled do základních problémů života společnosti a definuje pojmy jako deviace, sociální patologie, sekty, intolerance a fanatismus..

Následují tři části, které pohlížejí na člověka jako na občana v rámci demokracie, práva a hospodářství. Výklad zahrnuje politologii a politické systémy, státní správu a samosprávu; z problematiky práva vysvětluje vybrané části občanského práva, rodinného práva, pracovního práva a práva trestního; základní kapitoly z ekonomie a fungování tržního mechanismu i hospodaření jedince a státu a v neposlední řadě člověka ve sféře práce.

Šestý oddíl přináší krátký exkurz do nadnárodních a mezinárodních vztahů, do evropské integrace a postavení ČR ve světové politice a hospodářství. Konec oddílu se dotýká ekologie a globálních procesů a problémů.

Sedmá kapitola se věnuje filozofii a etice, osmá kapitola navazuje pojednáním o logice a argumentaci. Knihu uzavírá seznam použité literatury a rejstřík.

Na knihu je nutno pohlížet, jak je řečeno již v samotném názvu, jako na stručný přehled nejdůležitějších disciplín společenskovědního základu a nelze od ní očekávat úplné a vyčerpávající informace výše zmíněných oborů. Jednotlivé kapitoly je potřeba chápat jako uzavřené celky, které slouží potřebám zejména maturantů k zopakování a ucelení nejdůležitějších poznatků.

Tomuto účelu odpovídá i grafické členění textu, umístění definic do barevně odlišných rámečků, použití tabulek, přehledů, stručných medailonů významných osobností daného oboru i často využívaný výklad v bodech.. Výklad je pouze v nezbytně nutné míře doplněn grafy a doprovodnými ilustracemi, citacemi nebo odkazy na další zdroje zabývající se uvedenou problematikou.

Kniha poslouží dobře jako učební pomůcka pro studenta, který si před absolvováním zkoušek či testů potřebuje přehledně shrnout a ucelit informace získané během středoškolského studia.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

-5%
Fyzika pro gymnázia - Mechanika
Bednařík M., Široká M., Svoboda E.
PROMETHEUS
151 Kč
skladem

Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk

-7%
Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk
Popelka M., Válková V.
SPN
185 Kč
skladem