DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Obecná didaktika

2., rozšířené a aktualizované vydání

Autor:Skalková Jarmila
Nakladatel:GRADA
Kód:18551
ISBN:978024718217
EAN:9788024718217
Dostupnost:Zboží není dostupné
Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v širších souvislostech. Publikace si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu. Postihuje souvislosti, je s to kriticky analyzovat a hodnotit jednotlivé didaktické koncepce, odlišovat podnětné prvky od módnosti v aktuálních diskuzích. Tím vším se rozšiřuje základ, na němž učitel činí svá didaktická rozhodnutí. Knížka je určena především studentům učitelství, ale také začínajícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet si hlouběji dosavadní zkušenosti.
 

Z obsahu


Úvod
I. ČÁST
DIDAKTIKA A JEJÍ PŘEDMĚT
1. Předmět didaktiky
1.1 Problémy předmětu didaktika
1.2 Didaktika ve struktuře vědního pole
1.3 Vztah didaktiky a oborových didaktik
1.4 Metody didaktických výzkumů
Základní literatura
II. ČÁST
VZDĚLÁNÍ V DIDAKTICKÉM SYSTÉMU
2. Vzdělání v didaktickém systému
2.1 Vzdělání, jeho cíle a pojetí
2.2 Historickovývojové proměny cílů, obsahů a funkce vzdělání
2.3 Teorie formálního a teorie materiálního vzdělání
2.4 Vzdělání elementární a vzdělání všeobecné
2.5 Vzdělání základní
2.6 Vztah vzdělání všeobecného a odborného jako kulturní problém
2.7 Technologické vzdělání - součást komplexního pojetí vzdělání všeobecného
2.8 Význam vzdělanosti a perspektivní trendy vzdělávacích koncepcí na přelomu
tisíciletí
2.9 Základní typy vzdělávání v podmínkách učící se a globalizující se společnosti
Základní literatura
3. Učivo a jeho výběr
3.1 Jak se obsah vzdělávání stává učivem
3.2 Reformy vzdělávacích obsahů a didaktické teorie
3.2.1 Překonávání poznatkového encyklopedizmu a poznatkové roztříštěnosti
3.2.2 Modernizace vzdělávacích obsahů
3.2.3 Kurikulární teorie a reformy kurikula
3.3 Alternativní a inovační koncepce
Základní literatura
4. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech
4.1 Učební plány
4.1.1 Tvorba učebního plánu jako etapa didaktické transformace
4.1.2 Uspořádání učiva v učebních plánech
4.1.3 Učební plán působí jako celek
4.2 Učební osnovy
4.2.1 Tvorba učebních osnov jako další rovina didaktické transformace
4.3 Kurikulární dokumenty
4.4 Rámcové vzdělávací programy
Základní literatura
5. Učebnice v multimediálním systému didaktických prostředků
Základní literatura
III. ČÁST
VYUČOVACÍ PROCES
6. Vyučování jako celistvý proces
6.1 Vyučování a různé teorie jeho výkladu
6.2 Struktura celistvého procesu vyučování
6.3 Funkce cíle v procesu vyučování
6.3.1 Konkretizace cílů vyučování
6.3.2 Kategorizace cíle a řízení procesu učení
6.3.3 Kategorie cíle v systému vztahů vyučovacího procesu
6.4 Vzájemný vztah učitele a žáků ve vyučování
Základní literatura
7. Osvojování vědění a organizace procesu učení žáků
7.1 Didaktická transformace učiva v činnosti učitele
7.2 Činnostní a zkušenostní orientace vyučování
7.3 Osvojování pojmových systémů ve vyučování a jejich používání
7.3.1 Osvojování nového vědění
7.4 Problémové situace a rozvíjení tvořivosti žáků
7.4.1 Problémové situace ve vyučování
7.4.2 Rozvíjení tvořivosti žáků
7.4.3 Náleží také pamětní učení do moderního procesu vyučování?
7.5 Vytváření dovedností v procesu vyučování
7.6 Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování
7.7 Hodnocení jako nedílná součást procesu vyučování
Základní literatura
8. Vyučovací metody
8.1 Pojem metoda, historický vývoj vyučovacích metod
8.2 Metody v celistvém pojetí vyučovacího procesu
8.3 Klasifikace vyučovacích metod, jejich výběr a funkce
8.4 Charakteristika vybraných vyučovacích metod
8.4.1 Metody slovní
8.4.2 Metody názorně demonstrační
8.4.3 Metody praktických činností žáků
8.4.4 Hra jako vyučovací metoda
8.5 Metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností
8.6 Systém vyučovacích metod
8.7 Metody diagnostické a klasifikační
8.7.1 Metoda systematického pozorování
8.7.2 Ústní a písemné zkoušky
8.7.3 Hodnocení složitých výkonů žáků
8.7.4 Didaktické testy
8.7.5 Klasifikační metody
8.7.6 Stanovení standardů
Základní literatura
9. Organizační formy vyučování
9.1 K vývoji organizačních forem vyučování
9.2 Frontální vyučování v systému vyučovacích hodin
9.2

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Malá didaktika činnostního učení

Malá didaktika činnostního učení
Zdena Rosecká
TVOŘIVÁ ŠKOLA
99 Kč
skladem