Představení učebnice Ekonomika pro střední školy

Představení učebnice Ekonomika pro střední školy

představujeme první díl učebnice z pětidílné učebnicové sady Ekonomika pro střední školy. Učebnicová sada postupně pokryje středoškolskou výuku základních ekonomických předmětů, jako je úvod do mikroekonomie a makroekonomie, hospodářský zeměpis či podniková ekonomika. Každý díl sady je tvořen učebnicí, pracovním sešitem a průvodcem pro učitele, přičemž se tyto její jednotlivé části vzájemně doplňují a rozvíjejí. Sada je primárně určena pro výuku ekonomických předmětů na ekonomických středních odborných školách (obchodní akademie, ekonomická lycea aj.).
Hlavním cílem učebnicové sady je představit koncepčně novým, informačně spolehlivým a současně poutavým způsobem základní ekonomická témata. Výsledkem jsou texty, které se neomezují na přehled teorie a definice ekonomických termínů (které jsou v sadě důsledně strukturovány a zvlášť v textu zdůrazněny), ale snaží se přiblížit fungování dnešní společnosti  a jejího ekonomického života. V učebnici i pracovním sešitu se tak čtenáři setkávají s velkým množstvím konkrétních příkladů z domácího i zahraničního prostředí, jsou konfrontováni s problémovými situacemi, jejich řešením apod.
První díl učebnicové sady se soustředí na základní makroekonomická a mikroekonomická témata, čímž tvoří úvod i pro další díly sady. Probírány jsou tyto  problémové okruhy: základní ekonomické pojmy a problémy; trh a jeho fungování; finanční trh a bankovnictví; investiční rozhodování a osobní finance; trh práce a pracovněprávní problematika; národní hospodářství a makroekonomické ukazatele; hospodářská politika státu a daně; mezinárodní obchod; ekonomická integrace a světové hospodářství. S ohledem na princip mezipředmětových a mezioborových vztahů doplňuje učebnicová sada výklad také o pohled jiných oborů – např. sociologie, politologie, psychologie či historie.
Tematické celky jsou rozděleny na kapitoly a podkapitoly. Podkapitoly mají rozsah jedné, nebo dvou stran, a to v závislosti na časové dotaci pro dané téma ( jedna, či dvě vyučovací hodiny). V závěru učebnice naleznete také přehledný jmenný a věcný rejstřík.
Při zpracování učebnicové sady byl plně zohledněn Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání – obory vzdělávání: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Ekonomika a podnikání. Sada ale splňuje i požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a svět práce). Požadavky dokumentů sada naplňuje jak po stránce obsahové, tak i důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zohledněním mezipředmětových vztahů a zařazováním průřezových témat.
Po formální grafické stránce je sada sestavena tak, aby splnila především dva cíle: a) nabídnout strukturované texty, v nichž může uživatel snadno odlišit základní informace, doplňující informace a jejich aplikaci v podobě příkladů a cvičení, b) představit čtenářům informace i vizuálně motivujícím způsobem. Podrobný popis struktury stran učebnice i pracovního sešitu a jejich vzájemné provázanosti naleznete na následujících stranách.

Učebnici můžete objednat >ZDE<