Recenze: Angličtina Maturitní příprava

Recenze: Angličtina Maturitní příprava

Angličtina je novou učebnicí z ediční řady Maturitní příprava v nakladatelství INFOA, na jehož internetových stránkách www.infoa.cz naleznou vyučující i studenti audionahrávku zdarma. Učebnice slouží k přípravě studentů podle Evropského referenčního rámce na úrovni B1 a B2, tedy k základní i vyšší úrovni maturitní zkoušky, což je v knize jasně graficky vyznačeno.

Základem cvičebnice je čtrnáct tematických okruhů vybraných v souladu s katalogem požadavků k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Kniha je koncipována jako cvičebnice, která k jednotlivým tématům studentům poskytuje sadu cvičení lexikálních i gramatických, texty k tréninku čtenářských dovedností a upevnění slovní zásoby a poslechy, jejichž přepis je uveden v samostatné kapitole knihy.. Části procvičující konverzaci poskytují studentům například vzorové dialogy, obrázky k procvičení popisu a porovnávání i náměty k samostatnému ústnímu projevu. Poslední procvičovanou částí je písemný projev, v němž si žáci potřebují k úspěšnému složení maturitní zkoušky osvojit řadu dovedností, jako jsou například konkrétní slohové útvary, rozdíly mezi formálními a neformálními dopisy, kratší a delší formu písemného projevu a podobně.

Jednotlivé úkoly využívají různých metod práce: doplňování vynechaných výrazů, přiřazování slovní zásoby k obrázkům, spojování výrazů a větných celků, křížovky a osmisměrky, vytváření správných tvarů slov, překlady, výběr správných variant a další. Úkoly jsou přehledně graficky členěné a počítají s dostatkem místa pro doplňování odpovědí, souvislé texty jsou tištěné do barevných bloků, ve cvičebnici jsou použité barevné fotografie a obrázky, černobílé detailní kresby i řada tabulek a diagramů.

Samostatná kapitola přináší standardní pokyny pro písemná cvičení – vypravování, popis, esej, úvahu. Na konci učebnice je uveden klíč ke cvičením, slovníček a přehled nejpoužívanějších nepravidelných sloves. Poslední dvojlist je prázdný a slouží k zapisování vlastních poznámek studentů.

Cvičebnice vychází z konkrétních potřeb středoškolské výuky a je užitečnou pomůckou v hodinách anglického jazyka i při samostudiu.

Objednat můžete zde.