Recenze Čítanky pro 3. ročník z Nové školy s.r.o.

Recenze Čítanky pro 3. ročník z Nové školy s.r.o.

Čítanka byla zpracována Mgr. Zitou Janáčkovou a kolektivem autorů jako součást sady učebnic českého jazyka pro třetí ročník základních škol. Nedílnou součástí čítanky jsou půvabné ilustrace Andrey Schindlerové a výtvarná díla řady slavných českých ilustrátorů.

Čítanka je členěná tematicky po jednotlivých měsících od září (oddíl Po prázdninách) až po červen. Je tedy provázána mezipředmětovými vztahy zejména s prvoukou, ale i výtvarnou a estetickou výchovou v rámci všech šesti průřezových témat: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova.


Zvolené výňatky zastupují celou škálu literárních děl od ústní lidové slovesnosti – hádanek, říkanek, pořekadel či pranostik a přísloví, přes poezii českých básníků až po prozaická díla našich i světových autorů. Každá ukázka je doplněna ilustrací a úkolem uvedeným pod textem.

Typy úkolů se střídají; žáci pracují individuálně, ve dvojicích i ve skupinách. Procvičují čtenářskou gramotnost a porozumění textu, odpovídají na položené otázky, vyprávějí na zadané téma, řeší hádanky a doplňovačky. Řadu úkolů lze využít i k domácí přípravě. Čítanka přináší dětem také zajímavé náměty na hry a úkoly, které mohou splnit a prezentovat před svými spolužáky.

Žáci jsou tak dle RVP pro základní školy podněcováni k řešení problémů a tvořivému myšlení, komunikaci, projevu vlastní osobnosti, rozvoji vnímavosti k okolnímu světu – lidem, přírodě, kulturním a duchovním hodnotám apod. Učitelé naleznou podporu pro práci s čítankou v materiálu Metodický průvodce Čítankami 2,3.

Čítanka je zařazena v kategorii Český jazyk pro 3. třídu a najdete ji ZDE: Čítanka 3 z Nové školy.