Recenze pracovního sešitu: ČESKÝ JAZYK 2 NOVĚ Pracovní sešit pro 2. ročník, 1. díl

Recenze pracovního sešitu: ČESKÝ JAZYK 2 NOVĚ Pracovní sešit pro 2. ročník, 1. díl

Duhová řada je mezipředmětovou řadou z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, která vznikla pro potřeby výuky podle rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Řada je koncipována jako soubor učebnic a pracovních sešitů pro jednotlivé vyučovací předměty, například soubor Já a můj svět, soubor Kouzelná angličtina a soubor Český jazyk nově, jehož součástí je i Pracovní sešit pro 2. ročník rozdělený na dva samostatné díly.

Pracovní sešit podporuje tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy (zejména s prvoukou, viz soubor Já a můj svět), aktivní zapojení žáků do výuky a jejich motivaci k dosažení potřebných znalostí a dovedností. Druhý díl pracovního sešitu se člení na devět kapitol a obsahuje opakování učiva z prvního ročníku, které se týká učiva o větě, slovu a opisu. Následuje kapitola o větách, procvičení abecedy a abecedního řazení slov, tři kapitoly věnované základům větné skladby a tři kapitoly určené k procvičování pravopisu krátkých a dlouhých samohlásek měkkého a tvrdého y po tvrdých a měkkých souhláskách a samostatná (nečíslovaná) kapitola k opakování probraného učiva.

Pracovní sešit je černobílý s ilustracemi Mgr. Jaroslavy Fukanové určenými k dokreslování a vymalovávání. Nadpisy a důležité části textu jsou zvýrazněny žlutou barvou a jednotlivé kapitoly jsou odlišeny obrázkovými bordurami na okrajích stránek. Jednotlivé úkoly počítají s dostatečným prostorem pro vepisování správného řešení, druhy úkolů se vhodně a účelně střídají.

Klíč k vybraným cvičením je umístěn v protilehlé části pracovního sešitu spolu s třemi listy přílohy. Příloha je určena k oddělení a rozstříhání. Žáci pak části přílohy sestavují podle zadání a správná řešení vlepují na určená místa. Sešit tak vhodnou formou procvičuje kromě českého jazyka také řadu manipulačních dovedností a motoriku dítěte. Motivace k samostatné práci a řešení úkolů je též podpořena v kapitole určené k opakování zvolenou formou soutěžních úkolů.