Recenze učebnice: Člověk jako osobnost

Recenze učebnice: Člověk jako osobnost

Člověk jako osobnost – Psychologie pro střední školy patří k druhu učebnic koncipovaných spíše jako soubor námětů a pomůcek pro organizaci netradičních či projektových hodin vyučování společenskovědnímu základu. Publikace se proto skládá ze dvou samostatných částí – knihy a souboru volných listů připevněných volně k zadní obálce.

Obsah učebnice je rozdělen na žákovskou (prvních cca 100 stran) a učitelskou část (strany 142 – 181), poslední část nese název Semináře: Rozšiřující aktivity pro učitele; žáky a vztahuje se zejména k volným pracovním listům. Učebnici dále na fotografiích provázejí její uživatele žáci a žákyně Gymnázia a Jazykové školy Zlín, kteří se na úvodních stranách krátce představují.

Část určená žákům neobsahuje pouze výklady, ale v duchu koncepce je spíše pracovním sešitem. Listy jsou po stranách červeně olištované a označené buď ikonami pro motto, cíl lekce či úkoly, anebo názvem probíraného jevu, jeho shrnutím a přílohami. Kapitoly obsahují celou řadu grafů, diagramů, tabulek, souborů otázek, aktivit a námětů. Učebnice počítá v některých cvičeních přímo s doplňováním do textu a u vybraných činností přináší i správné řešení.

Učitelská část učebnice začíná praktickou kapitolou s osnovou předmětu a podklady pro tvorbu tematických plánů, obsahuje soubor očekávaných výstupů, seznam průřezových témat i mezipředmětových vztahů. Totožně se žákovskou částí jsou listy červeně olištované, ikony jsou však uzpůsobeny pro cíle, klíčové pojmy, pomůcky a metody jednotlivých lekcí. Dále je zde popisován průběh činností, jsou formulovány kontrolní otázky, učitelé zde naleznou podporu k vyhodnocení aktivit a správné řešení vybraných úloh či testů.

Volné listy učebnice jsou podle druhu přinášené činnosti jednostranné (určené například k rozstříhání) i oboustranné (testy k jednotlivým lekcím) a přehledně označené číslem lekce, ke které se vztahují. Jsou tištěny na měkkém papíře a stejně jako celá učebnice jsou tištěny poměrně drobným písmem.

Publikace vycházející z pilotní verze tvorby rámcových vzdělávacích plánů se setkává s příznivým ohlasem a je vydána od roku 2004 již podruhé a v nové rozšířené verzi. Dalším navazujícím materiálem se stala učebnice sociologie a ekonomie Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě.