Recenze učebnice: Dějiny 20. století

Recenze učebnice: Dějiny 20. století

Publikace Dějiny 20. století pochází z pera autorského kolektivu Heleny Mandelové, Elišky Kunstové a Ilony Pořízkové. Jedná se o čtvrtý, závěrečný díl souboru učebnic věnovaných světové historii. Předcházející svazky se dělí na Dějiny pravěku a starověku, Dějiny středověku a Dějiny novověku. Knihy vydává liberecké nakladatelství Dialog jako součást ucelené řady učebnic pro předmět dějepis pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií se schvalovací doložkou MŠMT.
Kniha obsahuje podrobný úvod, v němž se její uživatelé dočtou o uspořádání hlavních témat, dovědí se, co je úkolem knížky, a v neposlední řadě se seznámí s grafickým uspořádáním učebnice, které je shodné s předchozími díly. Nejdůležitější informace jsou seskupeny do čtyř témat a dlí se vždy na okruhy věnující se kapitolám nazvaným Z dějin světa, Lidé v Evropě a Státy – Vlády – Války. Jednotlivé kapitoly jsou pro oživení prokládány takzvanými Návštěvami. Dvojice dětí, Anička a Tomáš, navštěvují různá místa i osobnosti a vedou fiktivní dialog – například s Karlem Čapkem, zahraničními vojáky, diplomatem a chartistou Jiřím Hájkem a podobně.
V každém z tematických celků se žáci seznámí také s děním běžného života lidí daného období; dočtou se o jejich obživě, práci, dopravě, technice, životě ve městech a na venkově či nahlédnou do Galerie umění. Samozřejmou a samostatnou součástí této moderně pojaté učenice je výběrový Rejstřík pojmů a tak nabídka Literatury, kterou lze rozšířit poznatky získané v jednotlivých pasážích knihy.
Celobarevná učebnice má velmi výrazně členěný text a výklad zpracovaný na dvoustranách. Jednotlivé cíle jsou podány formou základních otázek, pod nimiž je uveden slovníček základních pojmů bezprostředně se týkajících učiva. Pod názvem kapitoly se nachází mapa, časové osy důležitých událostí, základní fakta, fotografie a tabulky. Hlavní výklad je umístěn do zeleného pole, pod nímž nalezneme otázky a úkoly k opakování a zamyšlení. Každá kapitola vždy obsahuje odkazy nazvané A něco navíc a také podnětné poznámky Pro příští kapitolu.
Kniha neopomíjí ani dobové dokumenty, protokoly, programy a další texty, z nichž pro dokreslení doby uvádí výňatky na samostatných dvoustranách. Vzhledem k množství materiálů, které by bylo možno citovat, existuje k učebnici i doplňková kniha nazvaná XX. století o sobě – Dějiny v dokumentech.

Učebnici můžete objednat zde.