Recenze učebnice: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století

Recenze učebnice: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století

Skriptum Vladimíra Prokopa určené pro výuku literatury v 1. ročníku středních škol obsahuje jedenáct celků mapujících vývoj písemnictví od starověkých literatur až po Národní obrození. Informace jsou velmi obsáhlé a často přesahují rámec literatury do mezipředmětových vztahů například se společenskovědním základem (vysvětlení některých základních rysů vybraných náboženství), dějepisem (řecká a římská mytologie, historické souvislosti) či výtvarnou výchovou a podobně.

První oddíl se zabývá vznikem písemnictví v osmi kapitolách rozdělených na písemnictví Mezopotámie, staroegyptské, staroindické, perské, čínské, arabské, hebrejské a také japonské, které součástí podobných učebnic většinou nebývá. Jednotlivé kapitoly obsahují základní historické a zeměpisné vymezení a úvod do problematiky náboženství a filosofie a dále stručnou charakteristiku jednotlivých literárních památek. Ty nejvýznamnější nebo něčím zajímavé památky mají připojen ještě další doprovodný text v samostatném rámečku. S ohledem na další potřeby výuky se autor v kapitole o hebrejské literatuře podrobně zaobírá výkladem o Bibli.

Oddíl věnovaný antické literatuře je tradičně členěn na kulturu řeckou a římskou a zachovává i obvyklou periodizaci, samotný výklad obsahuje medailony autorů a podrobné obsahy jednotlivých literárních památek, autor dokonce předkládá rodokmen literárních hrdinů dochovaných antických tragédií. Nechybí zde ani potřebná literární teorie vztahující se k vzniku a vývoji dramatu a divadla. Slovníček základních pojmů je studentům k dispozici v každém oddílu skripta.

Následující oddíly jsou již členěny na samostatnou část věnovanou Evropě a druhou určenou specifikům vývoje písemnictví v Čechách a na Moravě. Jedná se o epochu středověku, renesance a humanismu a baroka. Kapitoly se člení na jednotlivé národní literatury, obsahují pasáže věnované kulturním a historickým souvislostem a celou řadu podrobností a zajímavostí o autorech a jejich díle.

Skriptum je ukončeno oddíly o literatuře klasicismu, osvícenství a preromantismu a oddílem o Národním obrození. Toto teoretické skriptum je součástí obsáhlé sady, jejíž jednotlivé části se věnují mladším obdobím literatury u nás i ve světě, k téměř každému ze skript této sady patří i čítanka. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století i další díly výše jmenované sady velmi dobře poslouží jako studijní materiál zájemcům o hlubší studium literatury a k přípravě na maturitní zkoušku či přijímací zkoušky na VŠ.

Učebnici můžete objednat ZDE.