Recenze učebnice: Direct 1 - učebnice pro střední školy

Recenze učebnice: Direct 1 - učebnice pro střední školy

Nakladatelství Klett vyvíjí na základě požadavků učitelů středních škol ucelené řady jazykových učebnic nejčastěji vyučovaných cizích jazyků. Pro německý jazyk nese komplet název direkt a pro školní rok 2011/2012 je připraveno i nové aktualizované vydání pod titulem direkt neu 1.

Učebnice direkt 1 je první částí třídílné sady, která vždy obsahuje učebnici s pracovním sešitem pro studenta, metodickou příručku na CD pro učitele a komplet dvou CD s nahrávkami poslechových cvičení. U direkt neu budou CD již přímo součástí učebnice, jako je tomu u dalších cizojazyčných učebnic z Klettu.. Celá sada je pak doplněna ještě samostatnou příručkou Direkt cvičebnice K nové maturitě bez obav 2CD. Direkt 1 odpovídá jazykové úrovni A1/A2 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků, je tedy určen pro začátečníky, a proto jsou veškeré pokyny a zadání v knize vytištěny ve dvojí podobě – nejprve tučně německy a poté kurzívou česky.

Učebnice je rozdělena do deseti lekcí, která naplňují základní konverzační témata: První setkání, Lidé, Naše třída, Rodina, Můj dům, můj svět, Jídlo. Vždy po pěti lekcích je do učebnice začleněna zvláštní kapitola Osvojování dovedností (FERTIGKEITSTRAINING), v níž se upevňují dosažené vědomosti a základní jazykové dovednosti; tedy porozumění na základě poslechu a čtení textu a písemná a ústní interakce. Lekce 7 a 8 procvičují orientaci ve městě, směry a popis cesty a názvy míst a obchodů. Poslední dvě lekce 9 a 10 se věnují dennímu režimu a přátelství. Učebnice je tedy členěna i s ohledem na délku školního roku a pololetní souhrnné opakování učiva.

Základní konverzační téma je vždy provázáno s gramatikou, reáliemi německy mluvících zemí a slovní zásobou. Jednotlivé lekce dodržují stejné schéma pro snadnou orientaci. Úvodní strana obsahuje pod názvem tématu seznam dovedností, které si žák v lekci osvojí, a dále specifické informace určené pro studenty připravující se na maturitu. Poté je téma na několika stranách představeno v rozhovorech, textech ke čtení a cvičeních, následuje tabulka s procvičovanou výslovností a poslední strana lekce s přehledně shrnutou gramatikou. Tato část učebnice je celobarevná a obsahuje řadu fotografií, obrázků, výukových diagramů a tabulek.

Druhý oddíl knihy tvoří pracovní sešit (Arbeitsbuch), který přináší množství cvičení různých typů a je členěn na jednotlivé lekce v souladu s učebnicí. Klíč ke cvičením mají k dispozici učitelé v MP. Opakovacím lekcím pak v pracovní části odpovídá cvičný test. Pracovní sešit je černobílý, je doplněn fotografiemi i obrázky a počítá s dostatkem místa pro vyplňování odpovědí.

Třetím oddílem knihy je čtyřstránkové jazykové portfolio, ve kterém si žák průběžně označuje osvojené dovednosti a data jejich upevňování a ověřování. Žáci tedy získávají pravidelný přehled o dosahování své jazykové úrovně.

Poslední částí knihy je německo -- český slovníček k jednotlivým lekcím. Slovní zásoba je pro přehlednost uváděna v rámci lekce v abecedním pořadí.

Jazyková učebnice vychází vstříc zejména školám s různou hodinovou dotací pro výuku jazyků a školám nabízejícím také formu dálkového studia, protože svou skladbou je vhodná i k samostudiu podpořenému vedením lektora. Kniha obsahuje všechny potřebné části v jediném svazku příhodného formátu, což je pro žáky navíc ekonomické.