Recenze učebnice: Hrátky s češtinou

Recenze učebnice: Hrátky s češtinou

Moderní cvičebnici Hrátky s češtinou sestavil a v nakladatelství SPN vydal kolektiv zkušených autorů a jazykovědců; Marie Čechová, Karel Oliva a Petr Nejedlý. Brožovaná publikace je sestavena ze cvičení a úkolů jazykových i slohových a člení se na deset kapitol, kterým předchází úvodní slovo o vzniku cvičebnice a o práci s ní.

Autoři při tvorbě cvičebnice vycházeli nejen ze své rozsáhlé a dlouholeté vědecké i pedagogické činnosti, ale i ze zkušeností z celostátní soutěže pro žáky a studenty „Olympiáda v českém jazyce“. Kniha obsahuje cvičení z nejrůznějších oblastí gramatiky – např. lexikologie, frazeologie, pravopisu, fonetiky, skladby apod. Dále jsou do cvičebnice zařazeny úkoly stylizační a slohové, poslední kapitola přináší inspiraci v podobě ukázek žákovských písemných projevů z národního kola výše zmiňované „Olympiády v českém jazyce“.

Publikace neobsahuje teorii a neváže se přímo k osnovám vyučovacího předmětu nebo RVP, protože byla sestavena jako pomůcka pro samostatné procvičování žáků a jako zdroj inspirace nebo doplňková příručka pro učitele vyššího stupně základních škol a škol středních. Přesto kniha svým pojetím, řazením úkolů a jejich výběrem odpovídá koncepci většiny současných učebnic českého jazyka a stylistiky.

Cvičebnici ocení zejména zájemci o hlubší poznání jazyka a zdokonalení vyjadřovacích schopností i učitelé, kteří se věnují rozvoji talentovaných žáků a studentů a kteří využívají ve výuce kreativní metody. Kniha je založena na postupu od slova jako základní vyjadřovací jednotky přes jeho jednotlivé části k jednotkám vyšším a k ucelenému textu. Řešení jednotlivých úkolů jsou uváděna průběžně, je tedy odstraněna nutnost neustálého listování a hledání v klíči; toto uspořádání má však i svá úskalí pro uživatele, kteří si místo vyřešení úkolu rovnou přečtou výsledek.

Úkoly a cvičení obsažená v publikaci jsou různého stupně obtížnosti, od nejjednodušších až po velmi obtížné úkoly nepopisného a problémového charakteru. Publikaci je možné využít nejen v průběhu studia, ale i při přípravě k přijímacím zkouškám na školy vyššího typu.