Recenze učebnice: Základní mluvnice českého jazyka

Recenze učebnice: Základní mluvnice českého jazyka

Základní mluvnice českého jazyka patří mezi jazykové příručky určené širokému spektru uživatelů. Zpracoval ji tentýž kolektiv autorů, který připravil též celou řadu učebnic českého jazyka i příruček k procvičování mluvnice a pravopisu.

Učebnice je členěna do sedmi hlavních oddílů věnovaných obecnému výkladu o českém jazyce, zvukové stránce jazyka, významu slov, tvoření slov a tvarosloví, skladbě, komunikaci a slohu. Jednotlivé oddíly jsou doplněny o vysvětlení pravopisných jevů spojených s danou částí výkladu mluvnice. Příručka nahrazuje starší oblíbené knihy Stručnou mluvnici českou nebo Český jazyk (rozšířený přehled učiva základní školy).

Základní mluvnice českého jazyka je pro snazší orientaci vybavena věcným rejstříkem v zadní části knihy a obsahuje 243 číslovaných stran. Z obsahu knihy je zřejmé, že tvoří ucelený systém základních poznatků mluvnice českého jazyka, věnuje se všem kapitolám běžně probíraným na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Je tedy vhodnou příručkou k zopakování a systemizaci učiva před přijímacími zkouškami na střední školy a jako souhrn znalostí, na něž navazuje středoškolské učivo.

Učebnice je přehledně graficky členěna, je doplněna řadou ukázek, příkladů, grafů, tabulek i diagramů. Klíčové pojmy a odborné termíny jsou zvýrazněny odlišnými typy písma. Výklad je doplňován množstvím poznámek tištěných drobnějším písmem. U větné skladby nechybí ani ukázkové rozbory a jejich grafické znázornění.

Učebnice respektuje moderní trendy a poznatky jazykovědy jako vědní disciplíny a věnuje se také mnohdy opomíjeným jevům, jakými jsou například větné ekvivalenty, prostředky zajišťující koherenci textu, vztahy přístavku a podobně. Základní mluvnice vysvětluje jednotlivé části jazyka s ohledem na provázanost jevů. Učebnice tvoří spolu s Pravidly českého jazyka a Slovníkem spisovné češtiny celek nezbytný pro správné osvojení základů mateřského jazyka, a měla by proto být samozřejmou součástí domácích i školních knihoven.