DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Učebnice

ukázkaukázka

Autor:P. Dufek, E. Kneblová, R. Kundt, J. Němec, P. Spáč, B. Vacková, P. Vejvodová
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:51857
ISBN:9788073581527
EAN:9788073581527
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:198 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice přistupuje novým způsobem k problematice společenských věd – teorii společenskovědních disciplín zařazuje do širších souvislostí. Důraz je kladen především na praktické příklady a projevy probíraných problémů s cílem usnadnit studentům orientaci v současném světě.
  • Výsledná podoba zpracování umožňuje žákům vnímat problematiku z různých úhlů pohledu a v širších souvislostech – společenské vědy tedy pro ně nezůstanou pouhým souhrnem teorií, pojmů a jmen, ale naopak poutavým výkladem každodenní skutečnosti.
  • Texty jsou zpracovány a následně kontrolovány vysokoškolskými odborníky, což zajišťuje jejich vysokou spolehlivost a faktickou přesnost. 
  • Učebnice je zpracována podle požadavků RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost) a RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání). Lze ji tedy použít jak pro výuku na gymnáziích, tak i pro výuku na středních odborných školách. Obdobně jsou zohledněny i požadavky Katalogu požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky (základní i vyšší úroveň).
  • Požadavky uvedených legislativních dokumentů učebnice naplňuje jak po stránce obsahů učiva, tak i rozvíjením příslušných klíčových kompetencí žáků, zohledněním mezipředmětových vztahů a průběžným zařazováním jednotlivých průřezových témat. 
  • Učebnice je rozdělena do 5 tematických celků. Tyto celky odpovídají klíčovým výkladovým problémům, kterými jsou: struktura společnosti a společenské útvary; sociální změna a problémy současné společnosti; politika, stát a demokracie; podoby politické participace a politický život v ČR; politická filozofie a problematika společnosti a státu. 
  • Učebnice je koncipována tak, aby byla zajištěna provázanost jednotlivých podkapitol mezi sebou a současně aby bylo v rámci samotných podkapitol snadno odlišitelné povinné učivo od informací doplňujících (např. historické souvislosti vybraných jevů, diskuse k problému, odkazy na zajímavá filmová zpracování tématu aj.). Provázanost je samozřejmě dodržena také v rámci celé sady (učebnice – pracovní sešit – průvodce pro učitele).
  • Učebnice (stejně jako celá učebnicová sada) je charakteristická originální grafikou, jejímž základem je odlišení jednotlivých komponentů strany a zařazení širokého doprovodného obrazového materiálu. Výsledkem je nejen poutavé, ale i nanejvýš přehledné formální zpracování textů, které jistě zaujme dnešní generaci studentů.

Recenze učebnice

představujeme druhý díl učebnice z učebnicové sady Společenské vědy pro střední školy. Učebnicová sada, která postupně pokryje všechny čtyři ročníky středoškolského studia základů společenských věd, je složena z samostatně prodávané učebnice, pracovního sešitu a průvodce pro učitele. Sada je koncipována tak, aby se její jednotlivé části vzájemně doplňovaly a umožnily svým uživatelům seznámit se se základy společenskovědních oborů a s klíčovými otázkami, které tyto obory řeší.
Ti z vás, kteří se již seznámili s prvním dílem sady, ví, že jejím hlavním cílem je představit koncepčně novým, informačně spolehlivým a současně poutavým způsobem společenskovědní témata tak, aby nezůstalo u pouhého přehledu teorií a jmen, ale aby se texty staly základem pro snazší orientaci ve světě, který nás obklopuje. Proto učebnice i pracovní sešit kladou důraz na praktické souvislosti probíraného učiva, na modelové příklady, seznámení se se skutečnými událostmi, výzkumy apod.
Druhý díl učebnicové sady navazuje na díl první i obsahově, když posouvá výklad od úrovně jedince ke kolektivu (společnosti, společenským útvarům a jevům) a k politice jako prostředku správy věcí veřejných. Podkapitoly se tedy věnují převážně tématům z oblasti sociologie, politologie a politické filozofie. Dle obsahového zaměření se podkapitoly řadí do pěti tematických celků, které sledují tyto klíčové problémy: podstata a struktura společnosti jako téma sociologie; společenská změna na makro- a mikroúrovni a historické typy společností s důrazem na společnost současnou; podstata politické činnosti a stát ve vztahu k demokratické společnosti; politika v životě občana demokratického státu a politický systém České republiky; společnost a politika jako téma  filozofického myšlení.
Při zpracovávání učebnicové sady byl plně zohledněn Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (primárně vzdělávací oblast Člověk a společnost), sada splňuje i požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání (primárně vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání). Požadavky uvedených dokumentů sada naplňuje jak po stránce  obsahové, tak i důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zohledněním mezipředmětových vztahů a zařazováním vymezených průřezových témat. Formální stránka sady je stejná jako u dílu prvního: Tematické celky jsou děleny na kapitoly a podkapitoly. Podkapitoly mají rozsah buď jedné, nebo dvou stran, a to v závislosti na časové dotaci pro dané téma (jedna, nebo dvě vyučovací hodiny).  V závěru učebnice naleznete také přehledný jmenný a věcný rejstřík, který vám práci s ní usnadní.
Ani po grafické stránce se cíle učebnice nemění – titul je sestaven tak, aby vám umožnil příjemnější práci s textem a hlubší porozumění látce. Opět jsou zařazeny boxy s hlavním učivem a boxy s doplňujícími informacemi. Podrobný popis struktury stran učebnice i pracovního sešitu a jejich vzájemné provázanosti naleznete na následujících dvou stranách.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Společenské vědy pro střední školy 4. díl - Učebnice

Společenské vědy pro střední školy 4. díl - Učebnice
R. Brázda, J. Cigán, Z. Jastrzembská, L. Hoder, E. Klocová, M. Kozlová, J. Osička, J. Votava
DIDAKTIS
189 Kč
skladem

Školní atlas světa

Školní atlas světa
KARTOGRAFIE
299 Kč
skladem

Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Pracovní sešit

Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Pracovní sešit
P. Dufek, E. Kneblová, R. Kundt, J. Němec, P. Spáč, B. Vacková, P. Vejvodová
DIDAKTIS
159 Kč
skladem

Matematika - Tercie: Geometrické konstrukce

Matematika - Tercie: Geometrické konstrukce
Herman, Chrápavá
PROMETHEUS
90 Kč
skladem

Matematika - Tercie: Úměrnosti

Matematika - Tercie: Úměrnosti
Herman, Chrápavá
PROMETHEUS
90 Kč
skladem