DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Zbožíznalství 1 pro OA a ostatní střední školy

Autor:Karel Cvrček a kol.
Nakladatel:FORTUNA
Kód:17093
EAN:9788071689973
Dostupnost:Zboží není dostupné
  • Dvoudílná řada učebnic je určena především obchodním akademiím.
  • V posledním vydání je přepracovaná v souladu s novými poznatky a novými osnovami.

Recenze učebnice

Zbožíznalství patří na obchodních akademiích a na obchodních školách k předmětům odborným, ale tím, že vychází z poznatků přírodních věd, plní též úkol všeobecně vzdělávací. Na znalosti konkrétních výrobků pak navazují odborné předměty ekonomické. Například náklady, hodnota, cena, trh jsou pojmy spojené vždy s věcným obsahem. Učivo zbožíznalství spojuje zákonitosti přírodních věd s technickým a ekonomickým rozvojem společnosti s důrazem na zachování zdravého životního prostředí. Je to patrné již v prvním tematickém celku, kde poznatky z biologie a ekologie formují vztah člověka a společnosti k přírodě.
Počátky zbožíznalství jsou spojeny s rozvojem obchodu u starých národů. Zakladatelem novodobého zbožíznalství je J. Beckmann (1739 až 1811), profesor ekonomie na univerzitě v Göttingenu. V hodnocení zboží vymezil tyto oblasti: systematiku zboží, identifikaci zboží a jeho zkoušení, zjišťování původu, popis výrobního způsobu, vysvětlování rozdílů jakosti a druhů zboží a stanovení hospodářského významu zboží.
Výsledkem výroby jsou předměty, které uspokojí lidské potřeby. Jestliže se ke spotřebiteli dostávají prostřednictvím trhu, nazývají se zboží. Vlastnosti, pro které lidé zboží kupují, tvoří užitkovou hodnotu zboží. Užitné vlastnosti vznikají ve výrobě, ověřují se na trhu a zanikají spotřebou, která potvrzuje užitnou hodnotu zboží. Zkoumáním užitné hodnoty se zabývá zbožíznalství (nauka o zboží). Metodou hodnocení zboží není jen míra, ale i vzájemné vztahy vlastností výrobku z hlediska technického, ekonomického, estetického, psychologického, hygienického a v neposlední řadě i ekologického. Zbožíznalství rozděluje zboží do sortimentních skupin, vyhledává ukazatele jakosti a metody jejich měření, zkoumá původ vad a navrhuje zábrany škod. Zbožíznalství jako součást výzkumu trhu aktivně podněcuje vznik nových výrobků a jejich uvedení do praxe. Objektivní zbožíznalecký posudek je prostředníkem mezi výrobcem a spotřebitelem. Zbožíznalecký posudek podněcuje výrobce k bezchybné práci a ke zdokonalování výroby, protože jen jakostní a rychle prodejné zboží přináší společnosti prospěch. Informace o zboží předchází jeho skutečnému pohybu. Zbožíznalecký certifikát (posudek oprávněné zkušebny) zrychluje oběh zboží při úspoře nákladů na jakostní kontroly mezi dodavatelem a odběrateli. Úloha zbožíznalství ve vyspělých zemích nespočívá jen v kontrole dodávek zboží stále stejné jakosti, ale v uspokojování měnící se poptávky po vysoce jakostním novém zboží. Proto i úspěch naší ekonomiky, zapojené do mezinárodní hospodářské spolupráce, závisí především na jakosti, spolehlivosti a technické úrovni českého zboží.
Získané vědomosti a dovednosti umožňují poznat základní technickou a komerční terminologii, orientaci v nabídkových katalozích, firemních prospektech, v cenících, v celním a daňovém sazebníku a v odborném tisku věnovaném testování zboží. Jsou zde obchodní zvyklosti (uzance) zavedené v mezinárodním obchodě a podmínky právní ochrany zboží (patenty, ochranné známky). Učivo objasňuje materiálové a energetické vstupy výrob, zásady jejich hospodárného využívání, využití odpadních surovin a druhotných energetických zdrojů (recyklace). Uvedeny jsou i technologie, které se rozhodující měrou podílejí na tvorbě užitné hodnoty zboží, i způsoby ochrany této užitné hodnoty během přepravy a skladování. Učivo je řazeno odvětvově, takže podává přehled o struktuře národního hospodářství od těžby surovin až po výrobu spotřebního zboží. Vědomosti získané ve zbožíznalství by měly přispět k porozumění ekonomů s techniky i ekology a usnadnit jim aktivní účast na podnikatelském rozhodování.
Učební látka je úvodem k celoživotnímu vzdělávání ekonomického pracovníka na specializovaném pracovišti nebo při dalším studiu na vysoké škole. V praxi budou zbožíznalecké znalosti využívat zejména pracovníci obchodních útvarů výrobců, obchodních a dopravních podniků, marketingových, reklamních a poradenských firem. Ve státní správě uplatní zbožíznalecké vědomosti pracovníci daňových, celních a živnostenských úřadů. Zbožíznalecké vědomosti a dovednosti jsou nezbytné i pro samostatné podnikání. Učivo přispěje ke smysluplné práci ostatních ekonomických pracovníků, od účetních až po korespondentky, aby věděli, o čem účtují, co prodávají a o čem píší. Ti, kteří se při své práci přímo nesetkají s pohybem zboží, využijí vědomosti ze zbožíznalství jako spotřebitelé.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Zbožíznalství 2 pro OA a ostatní střední školy

Zbožíznalství 2 pro OA a ostatní střední školy
Karel Cvrček a kolektiv
FORTUNA
159 Kč
skladem

Český jazyk - přehled středoškolského učiva

-15%
Český jazyk - přehled středoškolského učiva
Mašková Drahuše
Výuka cz
160 Kč
skladem

Ekonomie - Stručný přehled - učebnice

-20%
Ekonomie - Stručný přehled - učebnice
Švarcová Jena a kolektiv
CEED
272 Kč
skladem

Studio d A1 - němčina pro JŠ a SŠ - učebnice + CD

Studio d A1 - němčina pro JŠ a SŠ - učebnice + CD
Věra Janíková, Funk H., Kuhn Ch., Demme S.
FRAUS
359 Kč
skladem

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 1. část

-7%
Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 1. část
Calda Emil a kol.
PROMETHEUS
112 Kč
skladem