Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -5%

  • Přehled učiva k maturitní zkoušce z účetnictví

  Přehled učiva k maturitní zkoušce z účetnictví

  Čtvrté, upravené vydání

  Naše cena s DPH:
  185 Kč DPH 10%
  Běžná cena s DPH:
  195 Kč
  Ušetříte:
  10 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Čuhlová Jarmila, Munzar Vladimír
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16729
  EAN / ISBN:
  9788071689782
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Publikace obsahuje plně aktualizovaný přehled učiva z účetnictví, který je vhodný nejen pro studenty připravující se k maturitní zkoušce, ale i pro všechny, kteří se zajímají o účetnictví.
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  215

  Obsah učebnice

      1  PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ

  • 1.1  Základní právní předpisy
  • 1.2  Předmět a význam účetnictví
  • 1.3  Účetní soustavy
  • 1.4  Účetnictví finanční a účetnictví manažérské
  • 1.5  Základní účetní zásady
  • 1.6  Druhy účtů
  • 1.7  Směrné účtové osnovy
  • 1.8  Hlediska uplatněná při tvorbě směrné účtové osnovy pro podnikatele
  • 1.9  Účtový rozvrh
  • 1.10  Vnitřní účetní směrnice

       2  ÚČETNÍ ZÁZNAMY, ÚČETNÍ DOKLADY, ÚČETNÍ ZÁPISY A ÚČETNÍ KNIHY

  • 2.1  Účetní záznamy
  • 2.2  Význam a druhy účetních dokladů
  • 2.3  Náležitosti účetních dokladů a opravy chyb v dokladech
  • 2.4  Oběh účetních dokladů
  • 2.5  Účetní zápisy časové a soustavné. Přezkušování účetních zápisů
  • 2.6  Účetní knihy

       3  OCEŇOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

  • 3.1  Charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku
  • 3.2  Oceňování dlouhodobého majetku
  • 3.3  Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku různými způsoby
  • 3.4  Analytické účty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • 3.5  Dlouhodobý finanční majetek

       4  ODPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ A INVENTARIZACE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

  • 4.1  Opotřebení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • 4.2  Způsoby výpočtu odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • 4.3  Účtování odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • 4.4  Způsoby vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • 4.5  Inventarizace dlouhodobého majetku
  • 4.6  Opravné položky k dlouhodobému majetku

       5  OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ A SPOTŘEBA MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB. ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY

  • 5.1  Charakteristika a klasifikace materiálových zásob
  • 5.2  Oceňování materiálových zásob
  • 5.3  Účtování materiálu podle způsobu A
  • 5.4  Účtování materiálu podle způsobu B
  • 5.5  Inventarizační rozdíly u materiálových zásob
  • 5.6  Operativní evidence a analytické účty materiálových zásob
  • 5.7  Zásoby vlastní výroby
  • 5.8  Opravné položky k materiálovým zásobám

       6  ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

  • 6.1  Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky materiálu
  • 6.2  Materiál vlastní výroby
  • 6.3  Prodej přebytečného materiálu u plátce DPH
  • 6.4  Reklamace při dodávkách materiálu
  • 6.5  Darovaný materiál
  • 6.6  Škody na zásobách materiálu

       7  PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A BANKOVNÍ ÚVĚRY

  • 7.1  Druhy platebního styku
  • 7.2  Účtování pokladny
  • 7.3  Účtování cenin
  • 7.4  Účtování na bankovních účtech
  • 7.5  Účtování bankovních úvěrů

       8  CENNÉ PAPÍRY

  • 8.1  Charakteristika a klasifikace cenných papírů
  • 8.2  Oceňování cenných papírů
  • 8.3  Podílové cenné papíry
  • 8.4  Krátkodobé (obchodovatelné) cenné papíry
  • 8.5  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
  • 8.6  Opravné položky k cenným papírům
  • 8.7  Reálná hodnota cenných papírů

       9  POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU

  • 9.1  Klasifikace obchodních pohledávek a závazků
  • 9.2  Tuzemské pohledávky z obchodního styku
  • 9.3  Tuzemské závazky z obchodního styku
  • 9.4  Devizové pohledávky a závazky a kurzové rozdíly
  • 9.5  Opravné položky k pohledávkám

      10  INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

  • 10.1  Základní pojmy vztahující se k inventarizaci
  • 10.2  Inventarizace vybraných složek majetku (pokladní hotovosti a cenin, materiálových zásob, zásob vlastní výroby, dlouhodobého majetku)
  • 10.3  Opravné položky k majetku

      11  ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

  • 11.1  Úkoly evidence práce a mezd
  • 11.2  Struktura hrubé mzdy
  • 11.3  Operativní evidence a analytické účty ke mzdám
  • 11.4  Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosi, čisté mzdy a částky k výplatě
  • 11.5  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění
  • 11.6  Účtování mezd zaměstnanců
  • 11.7  Zálohy a ostatní závazky vůči zaměstnancům

      12  ZÚČTOVANÍ DANÍ A DOTACÍ

  • 12.1  Druhy (členění) daní
  • 12.2  Daň z příjmů právnických a fyzických osob - splatná
  • 12.3  Daň z přidané hodnoty
  • 12.4  Ostatní daně
  • 12.5  Dotace

      13  NÁKLADY A VÝNOSY VE FINANČNÍM ÚČETNICTVÍ

  • 13.1  Náklady a výdaje
  • 13.2  Výnosy a příjmy
  • 13.3  Členění nákladů a výnosů podle různých hledisek
  • 13.4  Hlavní zásady účtování nákladů a výnosů
  • 13.5  Účtování tržeb za vlastní výkony a zboží, změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
  • 13.6  Časové rozlišení nákladů a výnosů
  • 13.7  Rezervy na náklady

      14  ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

  • 14.1  Uzávěrkové operace
  • 14.2  Úprava účetního výsledku hospodaření na daňový základ (u právnických osob)
  • 14.3  Povinnost k dani z příjmů splatné

      15  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, JEHO STRUKTURA A ROZDĚLOVÁNÍ

  • 15.1  Výsledek hospodaření a jeho struktura
  • 15.2  Rozdělování a užití čistého (disponibilního) zisku
  • 15.3  Úhrada ztráty

      16  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

  • 16.1  Charakteristika, účel a předkládání účetní závěrky
  • 16.2  Sestavování účetní závěrky
  • 16.3  Rozvaha (bilance)
  • 16.4  Výkaz zisku a ztráty
  • 16.5  Příloha k účetní závěrce
  • 16.6  Přehled o peněžních tocích (cash flow)
  • 16.7  Přehled o změnách vlastního kapitálu

      17  FINANČNÍ ANALÝZA

  • 17.1  Podstata, podklady a účel finanční analýzy
  • 17.2  Ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové
  • 17.3  Základní metody finanční analýzy a využití jejich výsledků
  • 17.4  Rozbor rozvahy
  • 17.5  Rozbor výkazu zisku a ztráty
  • 17.6  Mezivýkazové poměrové ukazatele

      18  ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍCH PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

  • 18.1  Zboží a jeho oceňování
  • 18.2  Nákup a prodej zboží
  • 18.3  Předání zboží do vlastních maloobchodních prodejen (způsob A)
  • 18.4  Účtování a oceňování zboží v maloobchodních prodejnách
  • 18.5  Inventarizační rozdíly u zboží a opravné položky ke zboží

      19  ZVLÁŠTNOSTI ÚČTOVÁNÍ V AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH

  • 19.1  Charakteristika akciových společností
  • 19.2  Vznik akciové společnosti
  • 19.3  Zvýšení a snížení základního kapitálu
  • 19.4  Výsledek hospodaření a jeho rozdělení

      20  ZVLÁŠTNOSTI ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH S RUČENÍM OMEZENÝM, VE VEŘEJNÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A U INDIVIDUÁLNÍCH PODNIKATELŮ

  • 20.1  Společnosti s ručením omezeným
  • 20.2  Veřejné obchodní společnosti
  • 20.3  Individuální podnikatelé

      21  KALKULACE

  • 21.1  Pojem kalkulace. Druhy kalkulací
  • 21.2  Členění nákladů v kalkulaci. Kalkulační vzorec
  • 21.3  Metody stanovení nákladů na kalkulační jednici v předběžných kalkulacích
  • 21.4  Metody stanovení nákladů na kalkulační jednici ve výsledných kalkulacích

      22  ROZPOČETNICTVÍ

  • 22.1  Odpovědnostní střediska
  • 22.2  Úkoly rozpočetnictví. Druhy rozpočtů
  • 22.3  Členění nákladů v rozpočtech
  • 22.4  Rozpočtování nákladů a výnosů ve výrobním středisku
  • 22.5  Kontrola plnění rozpočtů výrobních středisek
  • 22.6  Vzájemné vztahy předběžných kalkulací, rozpočetnictví a vnitropodnikového účetnictví

      23  VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ

  • 23.1  Hlavní úkoly vnitropodnikového účetnictví
  • 23.2  Organizace vnitropodnikového účetnictví
  • 23.3  Vnitropodnikové účetnictví vedené formou analytických účtů k finančnímu účetnictví
  • 23.4  Vnitropodnikové účetnictví vedené v samostatném účetním okruhu (v účtové třídě 8 a 9)

      24  KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

  • 24.1  Základní charakteristika kapitálových účtů a dlouhodobých závazků
  • 24.2  Právní formy podnikání a výše základního kapitálu
  • 24.3  Účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých závazků

      25  DAŇOVÁ EVIDENCE

  • 25.1  Porovnání daňové evidence a účetnictví
  • 25.2  Hlavní úkoly daňové evidence
  • 25.3  Evidence příjmů a výdajů
  • 25.4  Evidence majetku a závazků
  • 25.5  Úprava základu daně o nepeněžní operace na konci zdaňovacího období
  • 25.6  Výpočet základu daně a daňové povinnosti

  PŘÍLOHA - TYPOVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH PRO PODNIKATELE

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?