Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 8.r. ZŠ - metodická příručka (nová řada dle RVP)

  Naše cena s DPH:
  184 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Eva Hošnová, Ivana Bozděchová, Petr Mareš, Ivana Svobodová, Milada Buriánková
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  53600
  EAN / ISBN:
  9788072354993
  SPN

  Popis produktu

  • Příručka je určena učitelům, které užívají ve výuce učebnici Český jazyk pro 8. ročník ZŠ (E. Hošnová a kol.).
  • Obsahuje náměty a doporučení pro zkvalitnění a zpestření výuky a řešení většiny cvičení.
  • Učebnice, doprovázená pracovním sešitem a touto metodickou příručkou, tvoří třetí část nové ucelené řady pomůcek pro výuku na 2. stupni ZŠ v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání.

   

   

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  147

  O učebnici

  Při zpracování této učebnice jsme se opírali o obdobné principy jako v učebnici pro 6. a 7. ročník; tzn, že postupujemeod výkladu a popisu jazykových jevů a důsledně přihlížíme k jejich funkci v reálně existujících verbálních komunikátech různého funkčněstylového zaměření. Také cvičení vycházejí většinou z excerpce současných textů a z příkladů uvedených v Českém národním korpusu. Usilujeme o vyvážený přístup, kdy se zaměřujeme jak na výklad mluvnických jevů, tak na pěstování komunikačních dovedností. V centru pozornosti je současná (psaná i mluvená) spisovná čeština s důrazem na její hovorovou vrstvu.

  Učivo je v učebnici uspořádáno do jednotlivých oddílů s přihlédnutím k jazykovým rovinám, zvlášť je vyčleněno učivo o slohu a komunikaci (to je však rovněž částečně integrováno i do kapitol věnovaných mluvnici; na mnoha místech dáváme další podněty ke komunikační výchově, popř. ke zpracování rozsáhlejších projektů). Důraz na sloh a komunikaci klade i pracovní sešit, kde je však slohové učivo přímo integrováno do učiva mluvnického.

  Cvičení jsou rozmanitá a různě náročná na vypracování, některá (Pro bystré hlavy) nejsou určena ke klasifikaci; učitelé tak mají možnost volit různé typy úkolů podle schopností žáků. Domníváme se, že tímto způsobem dáváme vyučujícím možnost, aby si sami stanovili linearitu výuky a vypracovali si vlastní učební plán.

  Obě příručky jsou zpracovány obdobně jako učebnice a pracovní sešit pro 6. a 7. ročník. Pokud jde o učebnici, jsou jednotlivé oddíly vyznačeny různými barvami. Na počátku každé kapitoly je uveden seznam základních termínů a pojmů, kterým se věnuje pozornost ve výkladu. (Mluvnické výklady jsou barevně podloženy, nejsou však určeny k memorování.) Neuvádíme proto ty termíny a pojmy, které jsou žákům již známé a které se ve výkladu neobjasňují. Avšak i charakteristiky těchto termínů a pojmů je možno zopakovat na základě výchozích úkolů, které jsou zařazeny do pracovního sešitu.

  Na závěr každého oddílu je v učebnici připojen soubor otázek přispívajících  k autoevaluaci. Těmito otázkami někdy sledujeme i konfrontaci češtiny s jinými jazyky. 

  Schopnost kritického pohledu na sebe sama pěstuje však především pracovní sešit. Téměř všechna cvičení jsou v něm bodově hodnocena, za každým oddílem je připojen přehled o tom, kolik bodů mohli žáci maximálně dosáhnout. V samém závěru pracovního sešitu je připojena tabulka, která uvádí bodové rozpětí dávající žákům možnost, aby kriticky ohodnotili své výkony, popř. se zaměřili na odstranění nedostatků.

  Metodická příručka přináší téměř komplexní řešení všech cvičení, a navíc dává podněty pro zpracování dalších úkolů (zaměřují se především na všestranný jazykový rozbor). Řešení téměř všech cvičení jsou uváděna v úplnosti proto, aby bylo možno pořídit jejich kopie, podle kterých by žáci mohli samostatně kontrolovat své výsledky. Na úvod každé kapitoly uvádíme stručné obecné poznámky, které se týkají metodického postupu při výkladu jednotlivých jevů nebo podávají některá dílčí vysvětlení (např. které cíle si autoři kladou, proč přistoupili na určité terminologické změny, o kterou koncepci se při výkladu opírají apod.).   

  Obsah učebnice

  JAZYK

  Čeština jako jeden ze slovanských jazyků

  Nauka o slově

  • Slovní zásoba a tvoření slov
  • Obohacování slovní zásoby: víceslovné pojmenování, slova cizího původu

  Tvarosloví

  • Podstatná jména
  •      Procvičování probraného učiva
  •      Skloňování obecných jmen přejatých
  • Přídavná jména
  •      Procvičování probraného učiva
  •      Přídavná jména přivlastňovací pro označení rodin
  • Zájmena
  •      Procvičování probraného učiva
  •      Skloňování zájmena týž/tentýž
  • Číslovky
  •      Procvičování probraného učiva
  • Slovesa
  •      Procvičování probraného učiva
  •      Slovesa být, /jíst, /vědět
  •      Slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá
  •      Využití různých slovesných tvarů
  • Pravopis koncovek jmen a sloves
  • Příslovce
  • Předložky
  • Spojky
  • Částice
  • Citoslovce

  Skladba

  Stavba větná

  • Věta s podmětem, věta bez podmětu; větný ekvivalent
  • Zápor
  • Základní větné členy
  • Rozvíjející větné členy
  •      Příslovečné určení
  •      Přívlastek shodný a neshodný
  •      Přívlastek těsný a volný
  •      Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný
  • Několikanásobné větné členy
  •      Významový poměr mezi jednotlivými složkami v několikanásobném větném členu
  • Větné členy v přístavkovém vztahu
  • Znázornění stavby věty jednoduché
  • Souvětí podřadné
  • Souřadně spojené věty vedlejší
  • Tvoření vět

  Stavba textová

  • Souvětí souřadné
  •      Významový poměr mezi větami hlavními
  •      Psaní čárek v souvětí
  • Opakování učiva ze skladby

  SLOH A KOMUNIKACE

  • Charakteristika
  • Výklad
  • Referát a recenze
  • Úvaha
  • Některé důležité písemnosti
  •      Přihláška
  •      Objednávka, pozvánka, žádost

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?