Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějiny středověku a raného novověku 1.díl

  Zrození středověké Evropy (Pád říše římské - vznik středoevropských států)

  Naše cena s DPH:
  145 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Picková Dana, Kubů Naděžda
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10521
  EAN:
  9788073610067

  Popis produktu

  • Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století.
  • Netradiční koncepce předkládá žákům ""živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí"".
  • Autoři vsadili na čtivou, svižnou a beletrizující fomu textu ""zalidněnou historickými postavami"", odlehčenou legendami a mýty. K tomuto nemalou měrou přispívá jak samotný výběr učiva, tak jeho interpretace. Rovněž nelze opomenout spoustu lákavých a malebných ilustrací J.Petráčka a D.Ježkové, map, časových os a neotřelou grafickou úpravu.
  • Výkladová látka je členěna do praktické a efektivní podoby dvoustran, které tvoří náplň jednotlivých vyučovacích hodin. Kladně lze hodnotit i to, že učebnice vedle stěžejních událostí politických dějin nezapomínají na duchovní kulturu společnosti a dokreslují ji reáliemi všedního dne. Je zde pamatováno i na tzv. bílá místa v učebnicích historie.
  • Základní shrnutí, které by si měl žák zapamatovat, je vhodně graficky zdůrazněno na každé dvoustraně.
  • Nápadité otázky, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí učební látky, přinášejí čtyři pracovní sešity. Každý z nich se vztahuje k jednomu historickému období (pravěk a starověk, středověk, novověk, moderní dějiny) a tvoří vždy ucelený komplet s přislušnými učebnicemi, které získaly ocenění 4.kroměřížského veletrhu COMENIANA a v soutěži Zlatá stuha.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  64

  O učebnici

  Starověká římská říše byla mocným a velkolepým státem. Vznikly v ní monumentální stavby a významná umělecká i literární díla dodnes hodná obdivu. Způsob obdělávání polí i řemeslná výroba dosáhly vysoké úrovně. Lidé měli zajištěno lepší živobytí, někteří žili dokonce v příjemné hojnosti. Ale jako všechno v dějinách i tato vynikající civilizace dosáhla vrcholu, přehoupla se přes něj a začala spět ke svému konci.

  V době svého vrcholného rozkvětu se římské impérium (velká říše) rozšířilo po obrovském území tří kontinentů, opanovalo řadu kmenů a národů, ale nikdy neobsáhlo celou Evropu. Jeho těžiště leželo především ve Středomoří. Barbarské kmeny za jeho hranicemi žily svým vlastním životem. Zpočátku se nemohly měřit s Římany ani v blahobytu, ani ve válečnickém umění. Během staletí však tento rozdíl pozvolna překonaly. Příležitost pro barbary nastala ve chvíli, kdy se římská říše, oslabená vnitřní krizí, už nedokázala jejich útokům bránit. Po staleté existenci západní část impéria zanikla. V době stěhování národů (konec 4. - 7. století) křižovaly Evropou barbarské kmeny především Germánů a po nich Slovanů, ale i další. Později se začaly postupně usazovat, mísit se s původním obyvatelstvem a zakládat vlastní státy. Mapa Evropy dostala novou podobu a v základních rysech si ji udržela až do dnešních dnů. V Evropě začalo obdodí nazývané středověk.

  Dříve než začneme s vyprávěním o dávných dobách počátků středověku, povězme si ještě o tom, jak a kdy název středověk vznikl a co označuje. Pro starověké dějepisce i středověké kronikáře představovala historie jednolitý proud lidských i božských činů. Nedělili ji na žádné kratší časové úseky, tak jak to děláme dnes my. Pokud se přece jen pokusili sled dějin rozčlenit na jednotlivá údobí, pak určující pro ně byly vždy epochy velkých říší. Rozlišovali například dobu babylonskou, perskou, makedonskou, římskou....Teprve v období renesance, v 15. - 16. století, kdy se v Itálii zdvihl obrovský zájem o antickou římskou říši, rozdělili italští učenci dosavadní dějiny na tři časové úseky: starověk, středověk a novověk.

  Starověk byl obdobím antických říší, především římské, k níž renesanční historici vzhlíželi s nadšeným obdivem. Skončil se zánikem západořímské říše (476). Novověk byl dobou, ve které renesanční historici sami žili. Podle jejich názoru v něm mělo dojít ke vzkříšení starověkého Říma a všeho, co pro něj bylo charakteristické. Období mezi starověkem a novověkem (5. - 15. století) bylo nazváno středním časem - středověkem. V renesanci a ještě mnohem později se pohlíželo na středověk jako na dobu temna, úpadku, barbarství a pověr, dobu, jež ukončila skvělou antickou civilizaci. Sami budete moci posoudit, zda tomu tak skutečně bylo. Konec středověku byl spatřován v objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem (1492), které přineslo do dějin Evropy nejednu změnu.      

  Obsah učebnice

  Úvodem

  1. Stěhování národů - Germáni
  2. Franská říše - nová společnost
  3. Byzantská říše - dědička antického impéria
  4. Zlatý věk byzantského umění
  5. Stěhování národů - Slované
  6. Jak žili staří Slované
  7. Křesťanská Evropa
  8. Byzanc proti Římu
  9. Bulhaři, Slované a byzantská říše
  10. Na východě Evropy - Kyjevská Rus
  11. Svět islámu
  12. Muslimové a Evropa
  13. Franská říše na vrcholu moci
  14. Na dvoře Karla Velikého
  15. Verdunské rozcestí
  16. Vikingové - Normané - Varjagové
  17. Anglie za vlády Anglosasů
  18. Vznik Svaté říše římské
  19. České země na počátku dějin
  20. Velkomoravská říše
  21. Konstantin a Metoděj
  22. Dědictví Velké Moravy
  23. Maďaři - kočovníci ve středu Evropy
  24. Přemyslovské Čechy - cesta ke sjednocení
  25. Přemyslovské Čechy  a křesťanství
  26. Kníže a jeho poddaní
  27. Přemyslovské Čechy - za královskou korunou
  28. V románských Čechách
  29. Polsko vstupuje do dějin
  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?