DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 6.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Autor:Hošnová Eva
Nakladatel:SPN
Kód:30081
ISBN:8072353314
EAN:9788072353316
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:144 Kč
Množství:
+-
ks
 • Učebnice zachovává strukturu tradiční učebnice.
 • Kromě ustáleného jazykového systému, který učitel od učebnice očekává, zpracovává mezipředmětové vztahy, látku z průřezových témat, posiluje pozitivní motivaci žáka, dbá na různorodost činností, umožňuje sebehodnocení žáka, otestování vlastních dovedností atd.
 • Vedle toho ale učebnice zůstává zásadně systematickou klasickou učebnicí s výkladem učiva, dostatkem cvičení pro školní i domácí práci, se shrnutím základního učiva atd.
 • Speciální pozornost věnuje nově zpracovanému slohovému učivu.
 • Obsah učiva v učebnici pro 6. ročník:
  I. Jazyk a jeho útvary, nářečí a nadnářeční útvary, spisovný jazyk

  II. Zvuková stránka jazyka – hláskosloví, hláska a písmeno, spisovná výslovnost , slovní přízvuk, zvuková stránka věty (melodie, důraz, tempo a pauzy)

  III. Nauka o slově – tvoření slov, stavba slova, střídání hlásek při odvozování, pravopis slova (zdvojené souhlásky, skupiny bě, pě, vě, mě, předložky s,z, pravopis i/y)

  IV. Tvarosloví – slovní druhy, druhy podstatných jmen, druhy přídavných jmen, druhy zájmen, číslovky, slovesa a jejich mluvnické významy (způsob, čas)

  V. Skladba – větná stavba, základní větné členy „shoda přísudku s podmětem, s několikanásobným podmětem, rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, přívlastek), věta jednoduchá a souvětí, tvoření vět, opakování o přímé řeči

  VI. Sloh a komunikace – vypravování, popis (předmětu, osoby, děje a pracovního postupu), práce s informacemi (výpisky a výtah, encyklopedická hesla, reklamní a propagační texty)
 • Učebnice má speciální, odlehčenou, pevnou, trvanlivou a šitou vazbu.

  Formát B5, 176 stran

Recenze učebnice

učebnice českého jazyka, kterou jsme pro vás připravili, sleduje několik cílů.
V první řadě usiluje o to, aby vás seznámila s mluvnickým učivem a pomohla vám tak porozumět češtině jako mateřskému jazyku. Poznáte, že náš národní jazyk – ve své spisovné i nespisovné podobě – představuje velkou kulturní hodnotu, která nás po celá staletí spojuje.
Stejnou úctu si však zaslouží i jiné národní jazyky. Některým z nich se určitě učíte, a jestliže dobře poznáte stavbu svého mateřského jazyka, bude pro vás zároveň lehčí studium jazyků cizích.
Avšak co je patrně nejdůležitější, je to, že dobré poznání stavby jazyka usnadňuje tvorbu vlastních jazykových projevů ať už psaných, nebo mluvených. Proto vás chceme seznámit s rozmanitými texty, ukázat vám, že čeština má blízký vztah i k ostatním předmětům (neobejdete se bez ní ani v matematice; často nestačí jen příklad vypočítat nebo narýsovat, nýbrž je nutno zapsat i správný postup – a to je vlastně popis pracovního postupu).
Na druhé straně je neméně důležité, abychom správně porozuměli tomu, co nám sdělují jiní. Chceme, abyste se nad texty zamýšleli, poznali, jaký záměr sledují např. tvůrci reklamních textů apod., a dokázali obhájit své vlastní stanovisko.
Důležité jsou nejen naše znalosti, ale i dovednosti. Nemusíme a ani nemůžeme si zapamatovat všechno, ale měli bychom vědět, jakým způsobem a kde si vyhledáme poučení, jestliže ho budeme potřebovat. Proto po vás v řadě cvičení požadujeme, abyste si informace sami nalezli, popřípadě ověřili.
Učebnice obsahuje rozmanitá cvičení, u některých z nich je obrázek sovy. Tato cvičení nejsou určena ke známkování, spíše vás chtějí upozornit na určité otázky a vést vás k hlubšímu zamyšlení.
Na závěr každé kapitoly je připojen soubor otázek s bodovým hodnocením. Ten má za úkol vám naznačit, do jaké míry jste učivo zvládli. Své znalosti si můžete také ověřit v pracovním sešitu, který učebnici doplňuje.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Český jazyk 8. r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 8. r. ZŠ (nová řada dle RVP)
Hošnová Eva a kol.
SPN
139 Kč
skladem

Český jazyk 7.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 7.r. ZŠ (nová řada dle RVP)
Hošnová Eva a kol.
SPN
139 Kč
skladem

Hudební výchova 7.r. ZŠ - učebnice

Hudební výchova 7.r. ZŠ - učebnice
Charalambidis, Císař
SPN
115 Kč
skladem

Hudební výchova 8.r. ZŠ - učebnice

Hudební výchova 8.r. ZŠ - učebnice
Charalambidis A., Císař Z.
SPN
115 Kč
skladem

Český jazyk 9.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 9.r. ZŠ (nová řada dle RVP)
E. Hošnová a kol
SPN
139 Kč
skladem