DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk v kostce pro střední školy

51401b51401a

Doplněno o praktická cvičení.

Autor:Marie Sochrová
Nakladatel:FRAGMENT
Kód:51401
ISBN:9788025309506
EAN:9788025309506
Dostupnost:skladem
Běžná cena:179 Kč
Sleva:13 %
Cena s DPH:156 Kč
Množství:
+-
ks
  • Chystáte se k maturitním zkouškám?
  • Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka.
  • Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Recenze učebnice

Publikace Český jazyk v kostce podává úplný přehled učiva z českého jazyka v rozsahu platných osnov a ve shodě se standardy pro výuku českého jazyka na středních školách. Odpovídá cílům a záměrům Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky MŠMT ČR. Respektuje i potřebu současné komunikační praxe, tj. dovednost vyjadřovat se správně, výstižně a vytříbeně (ústně i písemně) za předpokladu znalostí pravopisných, mluvnických a lexikálních prostředků i jejich slohové platnosti.
Učebnice je rozčleněna do kapitol, které obsahují látku jazykovou i slohovou. Student zde nalezne obecné poučení o jazyce, o vývoji češtiny, útvarech národního jazyka, normě a kodifikaci, jazykovědě a jejich disciplínách, poučení o zvukové stránce jazyka (o hláskách), grafické stránce jazyka (o pravopise), o slovní zásobě, významu slov, tvoření slov, přejímání slov z cizích jazyků, o tvarosloví, skladbě věty a souvětí i o stylistice, tj. o slohotvorném procesu, funkčních stylech spisovného jazyka, slohových postupech a útvarech. Vedle českých termínů jsou použity i termíny latinské. V každé kapitole je soustředěno dostatečné množství jazykového materiálu a příkladů. Nechybějí ani ukázky jazykových rozborů.
Na teoretické výklady navazují nově cvičení k ověřování jazykových dovedností různými formami. Typy jazykových cvičení jsou tradiční i méně tradiční, například testová (s výběrem odpovědi), přiřazovací, situační (interpretační), korekturní (opravná), stylizační a stylistická, nebo kombinovaná i komplexní. Faktografické otázky vyjadřují zopakování příslušného tématu z učebnice. Předpokladem k správnému řešení úkolů je i užívání základních kodifikačních příruček (Pravidel českého pravopisu, jazykových slovníků ap.). Slohové úkoly otevírají cestu k tvůrčí práci, vlastní inspiraci a fantazii. Jednotlivá cvičení vyžadují nejen správné odpovědi, ale i logickou úvahu a argumentaci, vedou ke kritickému hodnocení, k úsilí o porozumění textu, případně k jeho úpravě, aby byl srozumitelný. Úkoly vycházejí i z textů učebnic, odborných publikací, denního tisku a umělecké literatury. Texty staročeské, nářeční i slovenské jsou zařazeny úmyslně – k ověření základních poznatků z oblasti staročeštiny, dialektologie a k porovnání slovenštiny jako nejbližšího slovanského jazyka. Nabídka cvičení je záměrně široká – slouží k důkladnému prozkoušení látky a umožňuje výběr podle potřeb školy, úrovně žáků, situace ve třídě nebo podle hlediska základního a rozšiřujícího učiva. Orientaci v textu usnadňuje rejstřík pojmů.
Autorka usiluje o co nejpřehlednější způsob vyjádření, o jednoduchost a srozumitelnost, takže má publikace formu konspektu nebo sešitového záznamu, nahrazujícího časově náročné školní zápisy studentů. Lze tedy při vyučování věnovat většinu času praktickému procvičování a řešení jazykových úkolů, aby se vytvořily i potřebné jazykové dovednosti.
Učebnice je určena pro různé typy středních škol (gymnázia čtyřletá i vyšší ročníky gymnázií víceletých a střední školy odborné). Vhodným doplňkem jsou také Cvičení z jazyka českého v kostce s podrobně zpracovaným klíčem. Spolu se stejně koncipovanou učebnicí Literatura v kostce od téže autorky tvoří ucelený souhrn učiva předmětu český jazyk a literatura.
Učebnici s cvičebnicí lze používat jednak při hodinách českého jazyka ve škole, jednak k samostatné práci doma (opakování a doplnění učiva), jednak k přípravě na tzv. maturitu interní i státní a k přípravě k přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního zaměření. Může zaujmout nejen studenty, ale i všechny uživatele jazyka, kteří chtějí zvládnout mateřský jazyk teoreticky i prakticky, nebo si chtějí své jazykové poznatky prohloubit a rozšířit a vyjadřovat se kultivovaně. Vzhledem k dlouhodobě neutěšeném stavu jazykových znalostí a komunikativních schopností uživatelů českého jazyka je nutno jazykové znalosti prohlubovat a vyjadřovací schopnosti zdokonalovat.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Literatura v kostce pro SŠ

-30%
Literatura v kostce pro SŠ
Marie Sochrová
FRAGMENT
132 Kč
skladem

Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

-8%
Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
SPN
183 Kč
skladem

Literatura - přehled středoškolského učiva

Literatura - přehled středoškolského učiva
Taťána Polášková, Dagmar Milotová
Výuka cz
199 Kč
skladem

MFCH tabulky pro střední školy

-5%
MFCH tabulky pro střední školy
Mikulčák Jiří
PROMETHEUS
189 Kč
skladem