DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Matematika 6.r. - Základy geometrie (učebnice)

Učebnice doporučená pro 6.r. ZŠ vytvořená v souladu s RVP ZV.

Autor:M. Jedličková, P. Krupka, J. Nechvátalová
Nakladatel:NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Kód:55139
ISBN:9788072894239
EAN:9788072894239
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:60 Kč
Množství:
+-
ks
 • V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků (4 témata pro každý ročník). Pro každé téma je připravena učebnice a pracovní sešit. Řada je vytvořena v souladu s RVP ZV. Další učebnice obsahují témata: Desetinná čísla, Kladná a záporná učebnice, Dělitelnost, Shodnost, Zlomky a poměr, Procenta a trojčlenka, Rovinné útvary.
 • Hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu.
 • Učebnice obsahují dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úloh na procvičení.
 • Nová učebnice Základy geometrie má udělenu schvalovací doložku MŠMT.
 • Jednotlivé učebnice můžete zařadit individuálně podle ŠVP

  Učivo matematiky celého 2. stupně ZŠ není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V navrženém pořadí (viz níže) je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

  Pro každé téma bude připravena učebnice a pracovní sešit

  V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení.

  Učebnice předkládá a vysvětluje látku, pracovní sešit slouží k procvičování látky a jako banka dalších úloh. Tím je zabezpečeno, že učebnice spolu s pracovním sešitem jsou dostačujícími podklady pro vedení výuky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh.

  Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem.

  Koncepce učebnice

  Učebnice je rozdělena do kapitol, které tvoří jednotlivé celky látky. Každý celek látky je koncipován nejvýše na 3 vyučovací hodiny.

Hlavní snahou je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o:

 • - Motivační texty, které právě probíranou látku uvozují a propojují s praxí.
 • - Texty odkazující na dříve probranou látku, kde jsou zdůrazňovány návaznosti a podobnosti s novou látkou.
 • - Texty vysvětlující novou látku, kde je nová látka předkládána a komentována. Tyto texty jsou sestavovány tak, aby byly na jednu stranu čtivé a pochopitelné soustředěnému čtenáři bez případné pomoci, na druhou stranu pojaté co nejstručněji a s využitím velkého množství vysvětlujících obrázků a dalších grafických nástrojů.
 • - Úkoly k zamyšlení – jde o jednoduché otázky, které mají umožnit učitelům motivovat žáky k přemýšlení a zejména k hledání souvislostí probírané tématiky s praxí. Mohou posloužit jako námět k diskuzím v hodinách či k samostatné práci žáků doma.
 • - „Poučky“ – zde jde o přesné formulace nových pojmů (definice), tvrzení (matematické věty) a postupů. Jakkoli jde o přesné formulace, je neustále brán v úvahu věk žáků. Navíc, aby byl v maximální možné míře odstraňován formalismus ve výuce matematiky, jsou „poučky“ vždy dávány do kontextu s vysvětlením a zdůvodněním.
 • - Řešené úlohy, které jsou zařazovány pro ilustraci právě probíraného učiva, mnohdy zařazované formou hledání a zdůvodňování chyb v předkládaných „žákovských“ řešeních, popř. úlohy, kde je předloženo více možných řešení. Důraz je vždy kladen na vysvětlení.
 • - Shrnutí kapitoly – na závěr kapitoly (před úlohami) je shrnuto, co bylo předmětem kapitoly.
 • - Úlohy k procvičení – na konec každé kapitoly je uvedeno několik základních úloh, které se týkají látky v kapitole.

Takto koncipovaný text učebnice dává učitelům dostatek materiálu, aby mohli přirozeně střídat činnosti v hodinách – diskutovat, zdůvodňovat, vysvětlovat, procvičovat či hledat odpovědi na více či méně obtížné otázky. Zároveň učitelům umožňuje efektivně učivo sumarizovat a zpřehledňovat – při opakování je např. možné využívat shrnutí nebo „poučky“.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Geometrie 6.r. - pracovní sešit pro 6.ročník

Geometrie 6.r. - pracovní sešit pro 6.ročník
Rosecká Zdena
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
35 Kč
skladem

Dějepis 6.r. - Pravěk, starověk

Dějepis 6.r. - Pravěk, starověk
Bednaříková J., Kysučan L., Fejfušová M.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
124 Kč
skladem

10 pohledů na geometrii

10 pohledů na geometrii
Kuřina František
MATEMATICKÝ ÚSTAV AV ČR
129 Kč
skladem

Technické kreslení pro 7. - 9.ročník ZŠ

-2%
Technické kreslení pro 7. - 9.ročník ZŠ
Veselík P.,Veselíková M.
FORTUNA
87 Kč
skladem