Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Koumák pro čtvrťáky

  Rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc…

  Naše cena s DPH:
  343 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  V.Brlicová, L.Cohorna, O.Čelišová, L.Hrušková, M.Jirčíková, P.Klech, M.Křivancová, H.Lišková, V.Švecová, I.Tlusťáková, P.Trahorsch, D.Tvrďochová, K.Zavřelová
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  56926
  EAN / ISBN:
  9788073582883
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Nakladatelství Didaktis rozšiřuje nabídku materiálů, které vznikly v rámci ojedinělého konceptu učebních materiálů určených právě pro zvídavé, rozumově (i mimořádně) nadané žáky, a to ve formě rozšiřujícího pracovního sešitu vhodného k jakýmkoli učebnicím matematiky, češtiny a prvouky pro 4. třídy základní školy.

  Co vám tento pracovní sešit přináší?

  • Nabízí zajímavé texty s přírodovědnými i humanitními tématy a mezipředmětové projekty s úlohami rozvíjejícími čtenářskou gramotnost, schopnost práce s informacemi a rozšiřujícími poznatky z různých oblastí života nad rámec RVP.
  • Úkoly k uvedeným textům rozvíjejí lingvistické dovednosti, matematické, logické a kritické myšlení, prostorovou představivost, aktivní práci s informacemi, tvořivost, postřeh atd.
  • Obsahuje rovněž sbírku náročnějších úloh k učivu matematiky podle tematického plánu 4. ročníku. Vyučující těmito úlohami snadno vyplní či doplní konkrétní hodinu, zbude-li mu např. na jejím konci chvíle času, a to v souladu se vzdělávacími cíli a individuálními potřebami žáků. Řešení těchto úloh přitom od žáků vždy vyžaduje zapojení vyšších poznávacích procesů, což je nezbytným předpokladem pro zaujetí rozumově nadaných dětí a jejich další rozvoj.
  • Nově je v pracovním sešitě koncipovaná sbírka úkolů českého jazyka. Úkoly nejsou zadávány izolovaně, ale jejich zadání vychází z úryvku z dětské literatury. Děti tak procvičují nejen mluvnické učivo podle tematického plánu 4. ročníku, ale úkoly rovněž ověřují porozumění výchozího textu. Stejně jako u sbírky matematiky vyžaduje řešení úloh od žáků zapojení vyšších poznávacích procesů.
  • Je plnobarevný a obohacený o řadu poutavých ilustrací, fotografií, tabulek, schémat a grafů.
  • Úkoly jsou vhodné jak pro samostatnou práci, tak pro práci ve dvojicích či skupinkách. 

   


   

  Určeno pro:
  4. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  183

  O učebnici

  Pracovní sešit je určen všem žákům 4. ročníku základní školy, kteří jsou v některých předmětech napřed, vynikají myšlením nebo vědomostmi nad svými spolužáky, mají chuť řešit náročnější úkoly, nalézat více řešení a hravou či poutavou formou rozšiřovat své znalosti. Je vytvořen pro děti, které se zajímají o věci na svůj věk ne zcela obvyklé a mají hlavu plnou složitých otázek, po jejichž zodpovězení chtějí pátrat. Tyto děti běžné úlohy často nudí, a možná i proto někdy ve výuce vyrušují, odmítají spolupracovat nebo se uzavírají do sebe a svého poutavějšího vnitřního světa. Je tady určen především pro bystré, zvídavé i mimořádně rozumově nadané děti, které potřebují další podněty, náročnější úkoly a výzvy. A je proto vhodný rovněž k výuce nadaných žáků podle individuálního vzdělávacího plánu.

  I když se může zdát, že děti, jež jsou v učení napřed, nepotřebují od učitele žádnou pomoc, mnohdy je tomu právě naopak. Rozumové nadání představuje potenciál, který je třeba specificky rozvíjet. Mezi vzdělávací potřeby nadaných žáků patří zejména individuální přístup, argumentačně partnersky založená komunikace, kontakt s vrstevníky podobného zaměření a zájmů či přizpůsobení obsahu i procesu vzdělávání. Cílem tohoto uzpůsobení je, aby byl nadané děti všestranně a přiměřeně svému nadání rozvíjeny, a to včetně dovedností a kompetencí, které běžný obsah výuky nepodporuje. Přizpůsobení obsahu učiva by mělo nadané děti vystavovat úkolům a situacím, v nichž musí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a stejně jako ostatní děti vyvíjet úsilí a překonávat adekvátní překážky. Měly by pracovat s chybou a neúspěchem, učit se trpělivosti a soustředit se nejen na samotný výsledek, ale i na proces učení. V důsledku toho by měly dokázat poznat své silné a slabé stránky a naučit se s nimi zacházet.

   Co pracovní sešit Koumák pro čtvrťáky přináší?

  Pracovní sešit obsahuje více než 600 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky, které jsou náročnější a komlexnější než úlohy v běžných pracovních sešitech, tudíž i velmi bystré a mimořádně nadané děti budou muset k jejich vyřešení vyvinout nemalé úsilí. Úlohy postupují podle tematických plánů učebnic prvouky, českého jazyka a matematiky pro 4. ročník základní školy. Celá třída se tak může zabývat týmž tématem, avšak každý přiměřeně svým možnostem. Pracovní sešit témata doplňuje o dostatečně náročné a podnětné úkoly, jež se zaměřují na rozvoj logického a abstraktního myšlení, prostorové představivosti, verbálního myšlení, schopnosti práce s informacemi, tvořivosti, postřehu a paměti a dále také volních vlastností, jako jsou trpělivost, vytrvalost a systematičnost, a dovednosti učit se a překonávat překážky.

  V pracovním sešitě se objevují následující typy úloh:

  • rozšiřující úlohy k probíraným tématům, v nichž můžou děti rozpoznávat nové informace a odvozovat další souvislosti;
  • úlohy, které prohlubují znalosti dětí v oblastech jejich zájmu;
  • úlohy nabízející všestrannou práci se zajímavými  úryvky z kvalitní dětské literatury, podporují u dětí rozvoj čtenářství;
  • komplexnější a náročnější úlohy, u nichž můžou děti uplatnit složitější myšlenkové operace;   
  • úlohy, jejichž podmínkou je schopnost systematické práce;
  • tvořivé úlohy a úlohy s více možnostmi řešení;
  • problémové úlohy, které dávají dětem smysl a k jejichž řešení mají důvod;
  • úlohy, v nichž můžou děti uplatnit své poznatky a dovednosti v nových situacích;
  • úlohy určené k automatizaci či paměťovému osvojení učiva, jehož bezchybné zvládnutí vede k vyluštění tajenky nebo získání atraktivní informace;
  • vícekrokové úlohy propojující několik oblastí, v jejichž rámci děti nejprve musí splněnímednoho úkolu zjistit, se kterou částí strany mají pracovat;
  • úlohy, jež jsou pestré a různorodé a u nichž nelze na první pohled předvídat řešení, logické úlohy, luštění křížovek, šifer a rébusů;
  • "samoopravné" úlohy, u kterých můžou děti po vyluštění tajenky poznat, zda při řešení postupovaly správně, i v případě, že nemají k dispozici klíč;
  • úlohy s nápovědou, poskytující k vybraným náročnějším úlohám kontrolní body.

  Věříme, že právě dostatek podnětné a poutavé práce, který zde dětem předkládáme, reaguje na vzdělávací potřeby nadaných žáků, umožňuje rozvoj jejich potenciálu, zájmů a dovedností, a předchází tak u nich možnému negativismu a nespokojenosti při procvičování látky, kterou už dokonale ovládají.

  Jak pracovní sešit používat?

  Doporučujeme, aby každé dítě mělo svůj vlastní výtisk Koumáka, a mohlo tudíž využívat jeho úlohy systematicky v kterékoliv hodině, kdy zvládne učivo dříve než ostatní žáci a bude vyžadovat náročnější práci.Dítě tím navíc bude motivováno k řešení dalších zajímavých úloh, které jsou v sešitě k dispozici, bude si moci úlohy vybírat nebo se k nim vracet, sledovat svůj pokrok, bude vedeno k systematické činnosti a vytvoří si vztah k vlastní práci.

  Úlohy v pracovním sešitě jsou koncipovány tak, aby je děti mohly řešit samostatně. Může se však stát, že při řešení těch složitějších budou potřebovat pomoc kamaráda, učitele nebo rodiče. To je v pořádku; důležité však je, aby se děti pokusily zvládnout toho bez pomoci co nejvíce, postupně překonávaly překážky a nevzdávaly úlohy při prvních pochybnostech či neúspěších. Každá vyřešená úloha pak pro ně může znamenat zážitek úspěchu, poznání, že vynaložené úsilí má smysl a že vyhýbání se neúspěchu není cestou vpřed. Úlohy je možné využít také jako inspiraci pro další činnosti - děti můžou např. k tématu vytvořit plakát či prezentaci. Ideální by také bylo, kdyby si děti při každé úloze zkusily buď samy pro sebe, nebo se skupinkou shrnout, co všechno zvládly, jak postupovaly, co jim při řešení pomohlo, jaký postup či přístup se jim osvědčil a jaký naopak nikoliv.

  Některé úlohy jsou skutečně velmi náročné, protože vyžadují rozvinutou čtenářskou gramotnost, složitější logické úvahy, práci s mnoha údaji, příp. je k jejich splnění potřeba značná dávka trpělivosti či systematičnosti. Tyto úlohy jsou v zadání označeny malým ozubeným kolečkem u kolečka s číslem úlohy a na stranách 180 - 182 jsme k nim pro děti připravili nápovědu - tip, jak postupovat, čím začít, čeho si všimnout apod.

  Řešení úloh naleznete v klíči. Součást klíče tvoří i poznámky pro učitele (např. doporučené pomůcky či vysvětlení řešení). Doporučujeme však neposkytovat klíč přímo dětem při řešení úlohy.

  Věříme, že Koumák pro čtvrťáky malé koumáky zaujme a pomůže pedagogům při výuce vytvořit protředí, v němž budou moci všichni spokojeně pracovat přiměřeně svým možnostem. Úlohy samozřejmě můžou využít také rodiče a nabídnout je dětem i doma po vyučování nebo o prázdninách.             

  •         

  Obsah učebnice

  Předmluva

  Struktura pracovního sešitu

  Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí (Prohloubení témat z prvouky)

  • 1. Jak je možné žít ve tmě?
  • 2. Proč může lední medvěd přežít v podmínkách Arktidy?
  • 3. Jak se zbalit na cestu kolem světa?
  • 4. Je možné při cestě kolem světa prožít dva dny po sobě se stejným datem?
  • 5. Lze předpovídat vznik tornád?
  • 6. Kde je nejvhodnější postavit lyžařskou sjezdovou trať?
  • 7. Jak si mravenci topí?
  • 8. Který z krajů je pro turisty nejatraktivnější?
  • 9. Čím Archimedes přispěl našemu vědomí?
  • 10. Jak se staví hrad?
  • 11. S čím se potýkali mořeplavci?
  • 12. Jak nenechat své peníze rozkutálet?
  • 13.1. Proč je dobré umět táhnou za jeden provaz?
  • 13.2 Co nezvládneme sami?
  • 14.1 Jak si najít a udržet kamaráda?
  • 14.2 Jak se pozná kamarád?
  • 15.1 Může být chyba k něčemu dobrá?
  • 15.2 Dá se učit chybami?
  • 16.1 Jak se pozná šikana?
  • 16.2 Jak se bránit šikaně?

  Čeština, která ti dá asi zabrat (Rozšiřující sbírka úloh z českého jazyka)

  • 1. Hmyz a úvodní opakování
  • 2. Duchové, strašidla a nauka o slově
  • 3. Cirkus a podstatná jména
  • 4. Škvíry a podstatná jména rodu středního a ženského
  • 5. Nápady, vynálezy a podstatná jména všech rodů
  • 6. Chlapec, broskev a slovesa
  • 7. Ryry, rybáři a slovesný čas a způsob
  • 8. Rostliny, mravenci a věta jednoduchá
  • 9. Zločiny a souvětí
  • 10. Vesmír a závěrečné opakování
  • 11. Hrátky s jazykem

  Matematika, která ti dá asi zabrat (Rozšiřující sbírka úloh z matematiky)

  • 1. Úvodní opakování
  • 2. Sčítání a odčítání do 10 000
  • 3. Násobení a dělení do 10 000
  • 4. Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 000
  • 5. Násobení a dělení do 1 000 000
  • 6. Římské číslice
  • 7. Rovnice
  • 8. Zlomky a desetinná čísla
  • 9. Jednotky času a délky
  • 10. Jednotky hmotnosti a objemu
  • 11. Přímka, polopřímka, úsečka, kružnice
  • 12. Trojúhelník, čtverec a obdélník
  • 13. Obvod a obsah
  • 14. Tělesa
  • 15. Závěrečné opakování
  • 16. Logické úlohy 

  Co všechno už umíme prozkoumat (Tematické projekty)

  • 1. Projekt FINANČNÍ GRAMOTNOST
  • 2. Projekt TURISMUS
  • 3. Projekt DOPRAVA

  Nápověda a tipy k řešení náročných úloh

  Použíté zdroje

  Mapa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?