Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Diagnostika dítěte předškolního věku

  Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Publikace je určena především učitelkám MŠ a rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě ve kterém věku mělo umět.

  Naše cena s DPH:
  399 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  440 Kč
  Ušetříte:
  41 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová
  Nakladatel:
  COMPUTER PRESS
  Kód zboží:
  12538
  EAN:
  9788026606581

  Popis produktu

  • Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku se orientuje na populaci předškolních dětí. Čtenáři jistě budou rodiče – jsou prvními učiteli s nezastupitelnou úlohou pro pozdější vzdělávání. Zpravidla věnují pozornost vývoji svého dítěte a mají zájem dozvědět se více. Chtějí je dále rozvíjet, chtějí vědět, jak na to.
  • Publikace bude dobře sloužit i učitelkám mateřských škol. Pro svůj úkol – doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajistit dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení – se učitelky potřebují dále vzdělávat a rozvíjet své diagnostické dovednosti. Tato publikace jim může být přínosná. Ve shodě s pojetím autorek není cílem předškolní diagnostiky „nálepkování“ dětí. Je to prostředek pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení.
  • Publikace poutavou a nenásilnou formou poskytuje rodičům i učitelům informace, jak probíhá vývoj dítěte od časných etap do věku školního, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, kam by mělo „dojít“, než nastoupí do školy. Nabízí inspiraci pro přímou práci s dítětem, vycházející z jeho vývojových potřeb, a dává možnost, jak je zjistit. Zde je těžiště publikace, nebo_ rodiče či učitelé mohou sami vývojovou úroveň dítěte diagnostikovat. Diagnostika vychází z průřezových vývojových řad (ve většině případů se jedná o informace, v jakém věku by mělo dojít k upevnění dílčích dovedností). Byly konstruovány na základě dlouhodobé poradenské zkušenosti autorek. Samy autorky upozorňují, že při jejich užití je potřeba být obezřetnými. Údaje o obvyklém dosažení dané dovednosti či schopnosti se netýkají všech dětí beze zbytku. Existují odchylky ve vývoji, které nemusejí být známkou vážného opoždění dítěte. Nemělo by proto docházet ke zvýšenému tlaku na dítě vzhledem k nedosažení uvedených věkových norem.
  • Materiál by měl být inspirací rodičům i učitelům pro přímou práci s předškolními dětmi, nikoli „dogmatem“. Diagnostika nemůže být jednorázovou záležitostí, předškolák je ve svých výkonech závislý na okamžitém nastavení a vyladění. Korigovat různá zkreslení (neschopnost či nezájem se v daném okamžiku požadovanou činností zabývat) pomáhá opakované sledování. V případě závažných odlišností od popsaného vývoje či odchylek ve více oblastech je vhodné obrátit se na poradenská nebo klinická pracoviště pro „odbornou“ diagnostiku i doporučení navazujících intervencí.

   

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  217

  O učebnici

  Komu je diagnostika určena?

  Všem, kteří se zabývají vývojem předškolního dítěte a s dětmi pracují:
   -pedagogům mateřských škol
   -rodičům
   -speciálním pedagogům, logopedům, psychologům
   -pedagogům základních škol – položek pro věk 5 až 6 let je možno vyuřít při posouzení školní zralosti při zápisu do školy i po zahájení školní docházky

  Přejeme si, aby se na diagnostice podílely všechny strany zúčastněné na výchově a stimulaci dítěte. Aby se diagnostika stala výchozím bodem jejich spolupráce, napomohla při stanovení cílů a z nich plynoucích jednotlivých aktivit a aby přispěla pro rozvoj předškolních dětí.

  Jak s knihou pracovat?

  Každá sledovaná oblast je rozdělena do jednotlivých položek. Položky jsou řazeny podle věku, ve  kterém daná schopnost, dovednost obvykle dozrává, ve kterém většina dětí požadovanou činnost zvládá.
  Stupeň rozvoje jednotlivých schopností a dovedností sledujeme na škále: nezvládá; zvládá s dopomocí; zvládá samostatně. Jak těmto pojmům rozumět?
  „Nezvládá“ - dítě úkol, činnost neplní ani s podporou, je nyní nad jeho možnosti; popisované chování aktuálně není v jeho repertoáru.
  „Zvládá s dopomocí“ - dítě potřebuje opakované, event. další vysvětlení, delší zácvik; v oblasti řeči např. rozumí, správně vykonává činnost, ale nepojmenuje (pokud je v položce pojmenování součástí úkolu); obecně potřebuje dopomoc, větší podporu od dospělého při vykonávání úkolu, činnosti, při uplatnění v položce popsaného vzorce chování.
  „Zvládá samostatně“ - po vysvětlení správně splní úkol, vykoná požadovanou činnost, popisované chování je v běžném repertoáru díděte.

  K jednotlivým stupňům rozvoje můžeme zapisovat datum, popř. kolonku vybarvit. Získáme tak plastický, přehledný obraz o dítěti.
  K položkám je vhodné zapisovat si všechny postřehy a nápadnosti, kterých si u dítěte v dané oblasti při plnění úkolů všimneme. Je vhodné si poznamenat jeho zaujetí úkolem, soustředění, případné odklony pozornosti, odchylky v potřebě časové dotace apod.
  Pokud se domníváme, že dítě úkol zvládne, můžeme s diagnostikou začít na úrovni jeho věku. Jestliže předpokládáme, že daný úkol je pro ně obtížný, je vhodné začít na nižší věkové kategorii. To je důležité pro motivaci dítěte, ale také pro stanovení základní úrovně schopnosti, dovednosti – toho, kde aktuálně dítě je, odkud bychom měli postupovat v péči, v podpoře vývoje dál. Horní hranice je dána tím, kam až dítě spontánně dojde, resp. co zvládne. Vždy je nutná posloupnost od jednoduššího ke složitějšímu.
  Stále máme na mysli, že posuzování schopností a dovedností dítěte v předškolním věku je závislé na spolupráci dítěte i jeho zájmu o jednotlivé činnosti. Může se stát, že při posuzování dítě nevykazuje danou úroveň, např. z důvodu únavy, neuspokojených fyziologických potřeb (hlad, žízeň...), přetížení, ztráty motivace, těšení se na jinou činnost (hru, kontakt s kamarádem, příchod rodiče aj.). Proto nevyvozujeme závěry z jednorázové zkušenosti s dítětem. Činnosti, ve kterých dítě nedosáhlo požadované věkové úrovně, opakujeme později. Vyvarujeme se jednoznačných, uspěchaných závěrů; dítě bychom měli sledovat spíše v delším časovém horizontu; v dané oblasti je více podněcovat, navracet se k jednodušším úkolům.
  Uvedené věkové hranice nemusejí být vždy naplněny beze zbytku. Týká se to zejména dětí s nerovnoměrných vývojem. Variabilita vývoje přináší rozdíly v naplňování vývojových ukazatelů mezi dětmi navzájem, ale také rozdíly v rámci jednotlivého dítěte. Při výraznějších vývojových opožděních ve více oblastech mohou rodičům či učitelům mateřských škol pomoci s přesnější a validnější diagnostikou poradenská zařízení.
  U dětí s různými typy postižení je vývoj ryze individuální v závislosti na typu a stupni postižení, ale také na osobnosti dítěte, péči jeho prostředí, již realizované reedukaci či rehabilitaci. I v těchto případech může publikace sloužit svému dalšímu účelu – podněcování a rozvoji dítěte.

  Obsah učebnice

  MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA, KRESBA

  • OSLABENÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY ROZVOJE MOTORIKY
  • Hrubá motorika
  • Jemná motorika
  • Hmatové vnímání
  • Spontánní kresba
  • Grafomotorické prvky
  • Návyky při kreslení
  • Vizuomotorika
  • Lateralita ruky
  • Lateralita oka

  ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ

  • OSLABENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
  • Vnímání barev
  • Figura a pozadí
  • Zrakové rozlišování
  • Část a celek (zraková analýza a syntéza)
  • Zraková paměť
  • Pohyb očí na řádku

  VNÍMÁNÍ PROSTORU A PROSTOROVÉ PŘEDSTAVY

  • OSLABENÍ PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ
  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ

  VNÍMÁNÍ ČASU

  • OSLABENÍ VNÍMÁNÍ ČASU
  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY VNÍMÁNÍ ČASU

  ŘEČ

  • OSLABENÍ V OBLASTI ŘEČI
  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY ŘEČI
  • Lexikálně-sémantická rovina
  • Morfologicko-syntaktická rovina
  • Pragmatická rovina
  • Prvky neverbální komunikace
  • Foneticko-fonologická rovina

  SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ

  • OSLABENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ
  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ
  • Naslouchání
  • Sluchové rozlišování (sluchová diferenciace)
  • Sluchová paměť
  • Sluchová analýza a syntéza
  • Vnímání rytmu

  ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

  • OSLABENÍ SPECIFICKÝCH MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV
  • Porovnávání, pojmy, vztahy
  • Třídění, tvoření skupin
  • Řazení
  • Množství
  • Tvary, pojmenování tvarů

  SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

  HRA

  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY HRY

  SEBEOBSLUHA - SAMOSTATNOST

  • VÝVOJOVÉ ŠKÁLY SEBEOBSLUHY

  NÁMĚTY AKTIVIT PRO ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ VE VĚKU 3 AŽ 4 ROKY

  • Motorika, grafomotorika, kresba
  • Zrakové vnímání
  • Vnímání prostoru
  • Vnímání času
  • Řeč
  • Sluchové vnímání a paměť

  ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

  NÁMĚTY AKTIVIT PRO ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ VE VĚKU 4 AŽ 5 ROKŮ

  • Motorika, grafomotorika, kresba
  • Zrakové vnímání
  • Vnímání prostoru
  • Vnímání času
  • Řeč
  • Sluchové vnímání
  • Základní matematické představy

  NÁMĚTY AKTIVIT PRO ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ VE VĚKU 5 AŽ 6 ROKŮ

  • Motorika, grafomotorika, kresba
  • Zrakové vnímání
  • Vnímání prostoru
  • Vnímání času
  • Řeč
  • Sluchové vnímání
  • Základní matematické představy

  LITERATURA

  PŘÍLOHY

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Diagnostika dítěte předškolního věku souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?