Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -2%

  • Český jazyk - Přehled učiva základní školy

  Český jazyk - Přehled učiva základní školy

  vydání čtrnácté, přepracované

  Naše cena s DPH:
  186 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  190 Kč
  Ušetříte:
  4 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jiří Melichar, Vlastimil Styblík
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16797
  EAN:
  9788071688921
  ISBN:
  8071688924
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Kompletní a systematicky zpracovaný přehled učiva základní školy.
  • Vhodný pro výuku ve škole i pro samostudium.
  • Publikace je základním materiálem pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ.
  • Pro zopakování mluvnice ji doporučujeme i středoškolákům.

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  275

  O učebnici

  Český jazyk je vedle matematiky uznáván na našich školách za hlavní vyučovací předmět. Na školních vysvědčeních je uveden mezi všemi předměty na prvním místě, vyučuje se mu ve všech ročnících základńí školy i na školách středních a konají se z něho povinně přijímací zkoušky na střední školy i potom závěrečné zkoušky maturitní.

  Toto jeho zvláštní, centrální postavení vyplývá už ze samé podstaty jazyka, z nesmírně závažné funkce, kterou má jazyk jako nástroj myšlení a dorozumění pro lidskou společnost vůbec, a nadto jako jedno ze základních pojítek příslušníků národa. Vývoj národního jazyka je v úzké souvislosti s dějinami národa, jazyk přechází jako drahý odkaz předků z pokolení na pokolení a poměr k němu se stává vždy vroucnějším v dobách ohrožení národa. Ne nadarmo hned v počátcích našeho národního obrození věnovali buditelé tolik pozornosti právě obrození českého spisovného jazyka jako jedné ze základních podmínek úspěšného rozvoje našeho národa. Současná doba vyžaduje lidi všestraně vzdělané a kultivované. Jejich důležitým znakem a nezbytnou potřebou je i náležité jazykové vzdělání a vyspělá jazyková kultura.

  Nejde tu o požadavek nijak přehnaný a nadbytečný - dobré jazykové vzdělání a na něm vybudovaná jazyková kultura je skutečně věcí veřejného zájmu. Aby se každý náš občan mohl plně podílet na ekonomickém, technickém, kulturním i politickém rozvoji společnosti, musí být schopen i náročnější sdělované myšlenky správně chápat a získané poznatky i vlastní myšlenky výstižně a vhodně formulovat. Vyjadřování je spjato s myšlením a lze říci, že výcvik v poznání stavby jazyka a v přesném vyjadřování je zároveň výcvikem v přesném myšlení. Nadto se jazykovým vzděláním a jazykovou výchovou kultivují všechny stránky lidské osobnosti. Jazyková kultura je nezbytnou součástí kulturního projevu člověka. Jazykové vzdělání také vytváří předpoklady pro hlubší chápání umělecké literatury. Zvláštní význam pak má jazykové vzdělání pro ovládnutí cizích jazyků; učení se cizímu jazyku je úspěšnější, jestliže tedy lze účelně využívat shody i rozdíly v obou jazycích.   

  Obsah učebnice

      I.  Obecné výklady o jazyce

  • 1. Vznik a vývoj jazyka
  • 2. Jazyk národní, spisovný, nářečí, obecná čeština
  • 3. Příbuznost slovanských jazyků
  • 4. Nauka o jazyce

     II. Nauka o zvukové stránce jazyka (a pravopis)

  • 5. Soustava hlásek v češtině, slabika, poměr mezi hláskami a písmeny
  • 6. Psaní a výslovnost slov přejatých
  • 7. Zvuková stránka slova a věty

    III. Význam slov

  • 8. Slovo, slovní význam, sousloví, frazém, slova jednoznačná a mnohoznačná, přenesené významy
  • 9. Synonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy

    IV. Tvoření slov (s pravopisem a výslovností)

  • 10. Tvoření slov a stavba slova
  • 11. Obměny hlásek při odvozování slov
  • 12. i/y po obojetných souhláskách
  • 13. Skupiny souhlásek vznikající při odvozování slov, jejich pravopis a výslovnost
  • 14. Psaní skupin bje - bě, vje - vě, mně - mě
  • 15. Předpony vz-, s-, z-

      V. Tvarosloví

  • 16. Druhy slov
  • 17. Podstatná jména a jejich druhy
  • 18. Skloňování podstatných jmen
  • 19. Přídavná jména a jejich druhy
  • 20. Skloňování a stupňování přídavných jmen
  • 21. Zájmena a jejich druhy
  • 22. Skloňování zájmen
  • 23. Číslovky a jejich druhy
  • 24. Skloňování číslovek
  • 25. Slovesa a jejich tvary
  • 26. Slovesný vid
  • 27. Třídění sloves a jejich časování podle vzorů
  • 28. Příslovce a příslovečné spřežky
  • 29. Předložky
  • 30. Spojky
  • 31. Částice
  • 32. Citoslovce

  VI.  Skladba

  • 33. Promluva (text), výpověď, věta a druhy vět podle komunikační funkce
  • 34. Stavba věty jednoduché
  • 35. Podmět a přísudek
  • 36. Shoda přísudku s podmětem
  • 37. Několikanásobný podmět. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
  • 38. Předmět
  • 39. Přívlastek
  • 40. Doplněk
  • 41. Příslovečné určení
  • 42. Poměr mezi několikanásobnými větnými členy
  • 43. Větné členy ve vztahu přístavkovém
  • 44. Věty dvojčlenné, věty jednočlenné, větné ekvivalenty
  • 45. Odchylky od pravidelné větné stavby
  • 46. Zápor
  • 47. Pořádek slov
  • 48. Shrnutí pravidel o čárce ve větě jednoduché
  • 49. Souvětí podřadné a souřadné
  • 50. Druhy vět vedlejších
  • 51. Druhy souvětí souřadného
  • 52. Složité souvětí
  • 53. Řeč přímá a nepřímá
  • 54. Tvoření vět
  • 55. Stavba textu

  VII. Sloh

  • 56. Úvod o slohu
  • 57. Oznámení, zpráva
  • 58. Referát
  • 59. Vypravování
  • 60. Popis, odborný popis, popis pracovního postupu
  • 61. Popis osoby, charakteristika
  • 62. Dopis osobní, dopis neosobní. Žádost. Vlastní životopis
  • 63. Výklad
  • 64. Proslov

  Klíč ke cvičením

  Rejstřík věcný

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk - Přehled učiva základní školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?