Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -8%

  • Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ

  Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ

  Doplněno o podrobně zpracovaný klíč.

  Naše cena s DPH:
  216 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  235 Kč
  Ušetříte:
  19 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Marie Sochrová
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  51298
  EAN / ISBN:
  9788025306710
  FRAGMENT

  Popis produktu

  • Oblíbená doplňková učebnice v přepracovaném a aktualizovaném vydání přináší k procvičení veškeré učivo, probírané v hodinách českého jazyka a slohu na středních školách.
  • K jednotlivým cvičením je navíc vypracován podrobný klíč.
  • Procvičované učivo navazuje na učebnici Český jazyk v kostce pro SŠ.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  196

  O učebnici

  Publikace Cvičení z českého jazyka v kostce pro střední školy je určena zejména žákům středních škol. Respektuje požadavky osnov i potřebu současné komunikační praxe, tj. dovednost vyjadřovat se správně, výstižně a vytříbeně (ústně i písemně) za předpokladdu znalostí pravopisných, mluvnických a lexikálních prostředků i jejich slohové platnosti. Je zpracována ve shodě se standardy pro výuku českého jazyka a v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k připravované nové podobě maturitních zkoušek. Obsahuje cvičení týkající se různých jazykových disciplín a slohu. Navazuje na teoretické výklady v příručce Český jazyk v kostce pro střední školy. Tam lze také nalézt další jazyková cvičení.

  Jazykové dovednosti jsou ověřovány různými formami. Typy jazykových cvičení jsou tradiční i méně tradiční, například textová (s výběrem odpovědi), přiřazovací, situační (interpretační), stylizační a stylistická nebo kombinovaná i komplexní. Předpokladem k správnému řešení úkolů je i užívání základních kodifikačních příruček (Pravidla českého pravopisu, jazykových slovníků ap.). Slohové úlohy otevírají cestu k tvůrčí práci, vlastní inspiraci a fantazii. Jednotlivá cvičení vyžadují nejen správné odpovědi, ale i logickou úvahu a argumentaci, vedou ke kritickému hodnocení, k úsilí o porozumění textu, případně k jeho úpravě, aby byl srozumitelný. Úkoly vycházejí i z textů učebnic, odborných publikací, denního tisku a umělecké literatury. Texty staročeské, nářeční i slovenské jsou zařazeny úmyslně - k ověření základních poznatků z oblasti staročeštiny, dialektologie a k porovnání slovenštiny jako nejbližšího slovanského jazyka. Nabídka cvičení je záměrně široká - slouží k důkladnému prozkoušení látky a umožňuje výběr podle potřeb školy, úrovně žáků, situace ve třídě nebo podle hlediska základního a rozšiřujícího učiva.

  Cvičebnici lze užívat jednak při hodinách českého jazyka ve škole, jednak k samostatné práci doma (opakování a doplnění učiva), jednak k přípravě na tzv. maturitu interní i státní a k přípravě k přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního zaměření. Je určena nejen studentům, ale všem těm, kteří chtějí zvládnou mateřský jazyk teoreticky i prakticky a vyjadřovat se kultivovaně. V druhé části publikace je podrobně zpracovaný klíč k řešení úkolů - odkazy na něj najdete v záhlaví příslušné kapitoly.

     

  Obsah učebnice

  OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE

  • Řeč a jazyk, myšlení a jazyk
  • Jazykověda a její disciplíny
  • Příbuznost jazyků, jazykové skupiny

  VÝVOJ ČEŠTINY

  ČEŠTINA - NÁRODNÍ JAZYK ČECHŮ

  • Národní jazyk a jeho útvary
  • Norma a kodifikace
  • Slovenština ve srovnání s češtinou

  ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

  • Soustava českých hlásek
  • Slovní přízvuk
  • Zvuková stránka věty
  • Hlavní zásady spisovné výslovnosti

  GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA

  • Psaní i-y/í-ý v předponách a příponách
  • Psaní i-y/í-ý v koncovkách
  • Vyjmenovaná slova a jejich odvozeniny
  • Shoda podmětu s přísudkem
  • Skupiny bě, vě, mě - bje, vje, mně, pě
  • Pravopis ú - ů - u
  • Předložky z/ze, s/se
  • Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-
  • Psaní souhlásek ve skupinách
  • Psaní velkých písmen
  • Hranice slov v písmu
  • Zkratky a značky
  • Členicí znaménko čárka
  • Psaní slov přejatých

  NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ - LEXIKOLOGIE

  • Slovo a jeho význam (sémantika)
  • Vrstvy slovní zásoby
  • Obohacování slovní zásoby
  • Změny slovního významu
  • Ustálená spojení slov

  TVOŘENÍ SLOV - DERIVOLOGIE

  • Odvozování (derivace)
  • Skládání (kompozice)
  • Zkracování (abreviace)

  PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ

  TVAROSLOVÍ - MORFOLOGIE

  • Slovní druhy
  • Mluvnické kategorie jmen
  • Podstatná jména (substantiva)
  • Přídavná jména (adjektiva)
  • Zájmena (pronomina)
  • Číslovky (numeralia)
  • Slovesa (verba)
  • Mluvnické kategorie sloves
  • Neohebné slovní druhy
  • Příslovce (adverbia)
  • Předložky (prepozice)
  • Spojky (konjunkce)
  • Částice (partikule)
  • Citoslovce (interjekce)

  SKLADBA - SYNTAX

  • Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti (podle modality)
  • Věty podle členitosti (podle složení)
  • Zápor (negace)
  • Stavba věty jednoduché, větné vztahy, větné členy
  • Základní větné členy
  • Rozvíjející větné členy
  • Zvláštnosti a nepravidelnost větné stavby
  • Věty s polovětnými konstrukcemi
  • Pořádek slov ve větě - slovosled
  • Aktuální (kontextové) členění výpovědi
  • Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá
  • Valenční syntax
  • Souvětí
  • Složité souvětí
  • Textová syntax (hypersyntax)

  NAUKA O SLOHU - STYLISTIKA

  • Slohotvorní (stylotvorní) činitelé
  • Styl projevů mluvených a písemných
  • Slohové (stylové) rozvrstvení jazykových a syntaktických prostředků
  • Funkční styly spisovného jazyka
  • Styl prostěsdělovací
  • Styl administrativní
  • Styl odborný
  • Styl publicistický
  • Styl umělecký
  • Styl řečnický

  ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

  • Racionální studium textu a jazyk
  • Jak se vyvarovat základních a nejčastějších chyb ve slohových pracích

  KLÍČ

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?