Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -18%

  • Přehledné dějiny literatury 1

  Přehledné dějiny literatury 1

  Naše cena s DPH:
  208 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  254 Kč
  Ušetříte:
  46 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Balajka Bohuš
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16752
  EAN:
  9788071687177
  ISBN:
  8071683663
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Poutavě, přístupně a podrobně zpracované dějiny české a světové literatury jsou určeny pro studenty středních škol všech typů, pro učitele literatury i pro širokou veřejnost.
  • První díl je věnován literatuře do první světové války, druhý díl literatuře meziválečné.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  240

  O učebnici

  Předmětem literatury je člověk zobrazený ve své citové a rozumové sféře, v projevech svého jednání i při řešení základních životních situací.
  Lidský jedinec však nežije ve vzduchoprázdnu, přichází do styku s jinými lidmi, zaujímá k nim různé postoje, vytváří si k nim své vztahy; je součástí společenského celku, bytostí společenskou, která tvoří dějiny. Během tisíciletého trvání lidské společnosti se ovšem měnily podmínky její existence, proto se měnil i člověk. Tyto změny zasahovaly nejen oblast společenských vztahů, ale týkaly se i rozumového osvojování světa člověkem a citového přístupu k němu.
  Protože ústředním hrdinou slovesného umění je člověk, je i literatura spjata s dějinami společnosti. Nic lidského nemůže být proto literatuře cizí.
  Máme-li sledovat smysl jednotlivých slovesných děl, zjišťovat, jak na sebe navazují, v čem je jejich  podobnost nebo odlišnost, jaké jsou společné znaky uměleckého výrazu v literárních dílech určitého časového období, používáme k tomu hlediska historického, studujeme dějiny literatury. Čeho si v nich všímáme? Předně tzv. literárního procesu. Literární proces je souborné označení pro působení mnoha činitelů, jako jsou autor slovesného díla, jeho život a umělecké schopnosti, společnost, která vznik díla ovlivňuje, a konečně soudobá literární praxe. Literární dílo totiž vždy nějakým způsobem reaguje na dobovou literární situaci:  buď se podřizuje tradici, nebo ji porušuje.
  Slovesné umění všech dob zobrazuje dlouhé a často i neobyčejně pohnuté drama lidského zápasu o dokonalejší podobu světa, sleduje životní situace lidí, jejich naděje, sny, omyly, prohry i vítězství.
  Také v těchto dějinách literatury chceme vidět především člověka v jeho historické podmíněnosti a proměnlivosti. Člověka jako předmět uměleckého zobrazení i jako zobrazovatele a tvůrce nových hodnot.
  Naše učebnice sleduje vývoj národní literatury a ve vybraných kapitolách přední zjevy literatury světové. Zapojení národního písemnictví do souvislosti se světovou literaturou je dáno stále sílící představou světové literatury jako celku. Poměr mezi národní literaturou a literaturou světovou vyplývá částečně z určení knihy: má sloužit jako studijní příručka studentům středních škol, ale také širší veřejnosti.
  Učebnice zásadně pomíjí literárněteoretické výklady s výjimkou genetického poučení o uměleckých směrech. Otázek literární teorie si všímají jiné knihy, např. úvodní kapitoly Vodičkova Světa literatury I nebo učebnice Dr. Jiřího Kostečky Do světa literatury jinak.
  Autoři se pokusili sladit informativní poslání knihy s jejím posláním naukovým, a navíc s hlediskem přístupnosti a živosti výkladu. Sloučit všechny tyto zřetele bylo však nesmírně obtížné a vedlo nekdy ke kompromisním  ústupkům, diktovaným ohledem na využití ve škole.
  Přehledné dějiny literatury sledují látku postupem chronologickým, od něhož se odchylují jen v několika málo případech, kdy hledisko časového působení díla dostalo přednost před zařazením historickým.
  Časové rozčlenění látky i názvy jednotlivých epoch vycházejí z hledisek vlastních literatuře jako specifickému druhu umění. Kniha přihlíží ke kulturně-uměleckým proudům a respektuje do jisté míry i změny společenské struktury.
  Výběr autorů a děl národní a světové literatury není zdaleka vyčerpávající. Zahrnuje ty autory, kteří se podstatněji podíleli na vývojovém procesu a jejichž dílo je živou kulturní hodnotou, nebo ji ve své době představovalo. Zastoupení autorů světové literatury se řídilo do jisté míry i ohledem na to, které hodnoty představovaly podnětné impulzy pro národní literaturu nebo jsou živé v čtenářském povědomí.
  Kniha tohoto typu nemá charakter encyklopedie kulturních dějin, i když místy poukazuje na vývoj výtvarného nebo jiného umění. Ani při sledování slovesné kultury nebylo možno vyložit soustavně  např. historické proměny jednotlivých žánrů.
  V těchto Dějinách literatury šlo o hodnocení a vyslovování soudů, nikoli o postup objektivně registrující. Nedělají si nárok na definitivnost a trvalou platnost hodnocení. Nemůže být snad na škodu, když kniha nastoluje některé otázky dosud ne zcela jednoznačně rozřešené literární vědou  ( výklad realismu, romantismu, symbolismu atd.).
  Poznatky získané studiem dějin literatury musí být podloženy četbou děl krásné literatury. Naše kniha chce tyto čtenářské zkušenosti doplňovat, utřiďovat a orientovat, chce poukazovat na vztahy  mezi autorem a dílem i jejich dobou a současně prohlubovat estetický vjem čtenářského prožitku. Podaří-li se jí to, splní své poslání.

  (listopad 1967)

  Uplynula více než dvě desetiletí, než mohla tato kniha, násilně zakázaná ze škol, znovu vyjít v  r. 1993. Nynější, celkově už 3. vydání se od obou předchozích odlišuje v tom, že vypouští partie o slovenské literatuře a výklad látky ukončuje nástupem realismu. Kapitoly o literatuře konce 19. a začátku 20. století se objeví ve druhém dílu Přehledných dějin.
  V tomto 3. vydání došlo i k dalším dílčím změnám v textu, které však celkovou koncepci díla nijak nenarušují.

  (prosinec 1993)

  Obsah učebnice

       I.  BOHOVÉ A HRDINOVÉ

  • Starověké orientální literatury
  • Antická řecká literatura
  • Latinská římská literatura

      II. SLOVESNÁ KULTURA STŘEDOVĚKÉ KŘESŤANSKÉ JEDNOTY

  • Křesťanství a jeho ideologie
  • Staroslověnské písemnictví a latinská literatura doby románské
  • Evropská hrdinská epika a dvorská lyrika
  • Česká veršovaná epika
  • Vyvrcholení gotické slovesné kultury v Čechách

    III. ČESKÁ LITERATURA 15. STOLETÍ OBRAZEM KRIZE STŘEDOVĚKÉ SPOLEČNOSTI

  •  Společenské příčiny krize
  • Mistr Jan Hus
  • Husitská literatura
  • Petr Chelčický a jednota bratrská

   IV. UMĚLECKÝ IDEÁL ROZVITÉHO LIDSTVÍ (Evropský humanismus a renesance)

  • Předchůdci renesančního cítění v Itálii a ve Francii
  • Renesance a humanismus v jižní a západní Evropě

    V. LITERATURA MĚŠŤANSKÉHO HUMANISMU V NAŠICH ZEMÍCH

  • Humanismus v Čechách
  • Vzdělávací ráz měšťanské literatury
  • Jan Amos Komenský

   VI. SLOVESNÁ TVORBA BAROKNÍ ROZPOLCENOSTI

  • Evropské baroko
  • Oficiální literatura českého baroka
  • Lidová a pololidová slovesnost

  VII. LITERÁRNÍ TVORBA IDEÁLŮ ŽIVOTNÍ VYROVNANOSTI (Klasicismus)

  • Francouzský klasicismus
  • Klasicistická tragédie a komedie
  • Osvícenství

  VIII. OD OSVÍCENSKÉHO KLASICISMU K SENTIMENTALISMU (Začátky národního obrození)

  • Problematika a ráz národního obrození
  • Podmínky národního obrození a úkoly literatury
  • Obrozenské dějepisectví a jazykověda
  • Vzdělávací a lidovýchovná próza
  • Novinářství a časopisectví
  • Divadlo
  • Začátky novočeské poezie

     IX. KE ZDROJŮM CITOVOSTI (Evropský preromantismus)

  • Kult přirozeného člověka, dávnověku a přírody
  • Klasicistické a romantické prvky v preromantismu
  • Od Rousseaua ke Goethovi

      X. VZNIK UMĚLECKY NÁROČNÉ LITERATURY (Národní obrození ve dvacátých letech)

  • Dovršení jazykového obrození (Jungmann)
  • Ideál hrdinského dávnověku (Rukopisy)
  • Obraz minulosti posilou národního vědomí
  • Slovanská myšlenka ve vědě a v poezii
  • Sblížení poezie s lidovou slovesností
  • Divadlo ve dvacátých letech

     XI. ROMANTICKÁ REVOLTA PROTI ROZUMU A ŘÁDU (Evropský romantismus)

  • Podmínky romantického životního pocitu
  • Stylizace romantického hrdiny
  • Podoba romantické literatury
  • Německý romantismus
  • Romantismus v Anglii a ve Francii
  • Ruský a polský romantismus

    XII. MEZI IDYLIČNOSTÍ A PROTISPOLEČENSKOU REVOLTOU (Česká literatura v letech třicátých a čtyřicátých)

  • Úkoly literatury ve třicátých a čtyřicátých letech
  • Máchův subjektivní romantismus
  • Tylovo úsilí o výchovu národní společnosti
  • Erbenův nadosobní řád
  • Slovenská jazyková odluka a básníci školy Štúrovy

  XIII. MEZI DEMOKRATICKÝM RADIKALISMEM A SOCIÁLNÍ UTOPIÍ

  • Mladé Německo a Francie
  • Ruští radikální demokraté a Gogol
  • Havlíček a Němcová

  XIV. LITERATURA DEMOKRATICKÝCH A NÁRODNÍCH IDEÁLŮ

  • Podmínky literárního života v šedesátých a sedmdesátých letech
  • Vývojové tendence české literatury
  • Generace májovců: Hálek, Světlá, Arbes, Neruda

   XV. LITERATURA NÁRODNÍCH A VŠELIDSKÝCH IDEÁLŮ (Česká literatura od poloviny sedmdesátých let)

  • Společenské a kulturní podmínky
  • Svatopluk Čech a generace ruchovců
  • Konvenční próza
  • Historická beletrie
  • Dramatická tvorba
  • Mezi domovem a světem cizích kultur (Sládek, Vrchlický, Zeyer)

  XVI. LITERÁRNÍ TVORBA KRITICKÉHO OBRAZU SPOLEČNOSTI ( Realismus v evropských literaturách)

  • Filozofické předpoklady realismu
  • Umělecké zásady realismu
  • Realismus anglický, francozský a ruský

  XVII. NÁSTUP REALISMU V ČESKÉ LITERATUŘE

  • Vědecký realismus a přehodnocování národních ideálů
  • Vývojové tendence české literatury v osmdesátých letech
  • Vesnický román a povídka
  • Drama v období realismu
  • Literatura pro děti a mládež
  • Slovenská literatura

  Jmenný rejstřík

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?