Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Ekonomika pro SŠ – Úvod (Učebnice)

  Naše cena s DPH:
  271 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  V. Bučková, A. Šafrová Drášilová, A. Fabičovicová, J. Horecký, J. Hrivniaková, J. Krejčíř, P. Musil, Z. Musilová, M. Nováková, J. Procházka, T. Sedláček, F. Svoboda, L. Žídek
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  55145
  EAN / ISBN:
  9788073582036
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Učebnicová sada Ekonomika pro střední školy přináší odpovědi na to, co, jak a proč by se měli studenti dozvídat o ekonomických jevech, které je obklopují. Předkládá je však zcela odlišným způsobem, než jak tomu doposud činily učebnice tohoto oboru. Učebnice prvního dílu sady je poutavým průvodcem po základních ekonomických otázkách.
  • První díl plánované pětidílné učebnicové řady Ekonomika pro střední školy je zpracován podle požadavků RVP pro střední odborné vzdělávání (primárně dle RVP pro vzdělávací obory Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání a Ekonomické lyceum). Požadavky kurikulárních dokumentů řada naplňuje učebním obsahem, zařazováním stanovených průřezových témat, důrazem na mezipředmětové vazby a rozvíjením příslušných klíčových kompetencí.
  • Učebnice zahrnuje následující tematické celky: ekonomie, ekonomika a základní ekonomické pojmy; trh a tržní systém; finance, finanční trh a instituce finančního trhu; osobní finance a finanční rozhodování; práce, pracovně-právní vztahy a trh práce; národní hospodářství a makroekonomické ukazatele; role státu v ekonomice; mezinárodní obchod; světové hospodářství.
  • Jednotlivé tematické celky jsou složeny z podkapitol zaměřených na dílčí témata (např. inflace, poptávka a nabídka). Podkapitoly jsou jednostránkové nebo dvoustránkové – odpovídají tak jedné nebo dvěma vyučovacím hodinám, které jsou pro dané téma vymezeny.
  • Učebnice je koncipována tak, aby byla zajištěna provázanost jednotlivých podkapitol mezi sebou a současně aby bylo v rámci jednotlivých podkapitol možné diferencovat povinné učivo od informací doplňujících (např. od historických a společenských souvislostí, diskusí k problémům, odkazů na zajímavá filmová zpracování tématu aj.). Provázanost je samozřejmě dodržena také v rámci celé sady (učebnice – pracovní sešit – průvodce pro učitele).
  • Strana v učebnici je rozdělena do dvou hlavních částí – jejím základem je výklad garantovaný vysokoškolským odborníkem s definicemi klíčových pojmů; na něj pak navazují texty zohledňující širší (kulturní, politické aj.) souvislosti a konkrétní praktické příklady.
  • Součástí učebnice je přehledný jmenný a věcný rejstřík.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  164

  O učebnici

  Představujeme vám první díl učebnice z pětidílné učebnicové sady Ekonomika pro střední školy. Učebnicová sada postupně pokryje středoškolskou výuku základních ekonomických předmětů, jako je úvod do mikroekonomie a makroekonomie, hospodářský zeměpis či podniková ekonomika. Každý díl sady je tvořen učebnicí, pracovním sešitem a průvodcem pro učitele, přičemž se tyto její jednotlivé části vzájemně doplňují a rozvíjejí. Sada je primárně určena pro výuku ekonomických předmětů na ekonomických středních odborných školách (obchodní akademie, ekonomická lycea aj.).

  Hlavním cílem učebnicové sady je představit koncepčně novým, informačně spolehlivým a současně poutavým způsobem základní ekonomická témata. Výsledkem jsou texty, které se neomezují na přehled teorie a definice ekonomických termínů (které jsou v sadě důsledně strukturovány a zvlášť v textu zdůrazněny), ale snaží se přiblížit fungování dnešní společnosti a jejího ekonomického života. V učebnici i pracovním sešitu se tak čtenáři setkávají s velkým množstvím konkrétních příkladů z domácího i zahraničního prostředí, jsou konfrontováni s problémovými situacemi, jejich řešením apod.

  První díl učebnicové sady se soustředí na základní makroekonomická a mikroekonomická témata, čímž tvoří úvod i pro další díly sady. Probírány jsou tyto problémové okruhy: základní ekonomické pojmy a problémy; trh a jeho fungování; finanční trh a bankovnictví; investiční rozhodování a osobní finance; trh práce a pracovněprávní problematika; národní hospodářství a makroekonomické ukazatele; hospodářská politika státu a daně; mezinárodní obchod; ekonomická integrace a světové hospodářství. S ohledem na princip mezipředmětových a mezioborových vztahů doplňuje učebnicová sada výklad také o pohled jiných oborů - např. sociologie, politologie, psychologie či historie.

  Tematické celky jsou děleny na kapitoly a podkapitoly. Podkapitoly mají rozsah jedné, nebo dvou stran, a to v závislosti na časové dotaci pro dané téma (jedna, či dvě vyučovací hodiny). V závěru učebnice naleznete také přehledný jmenný a věcný rejstřík.

  Při zpracování učebnicové sady byl plně zohledněn Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání - obory vzdělání: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Ekonomika a podnikání. Sada ale splňuje i požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a svět práce). Požadavky dokumentů sada naplňuje jak po stránce obsahové, tak i důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zohledněním mezipředmětových vztahů a zařazováním průřezových témat.

  Po formální grafické stránce je sada sestavena tak, aby splnila především dva cíle: a) nabídnout strukturované texty, v nichž může uživatel snadno odlišit základní informace, doplňující informace a jejich aplikaci v podobě příkladů a cvičení, b) představit čtenářům informace i vizuálně motivujícím způsobem. Podrobný popis struktury stran učebnice i pracovního sešitu a jejich vzájemné provázanosti  naleznete na následujících stranách.    

  Obsah učebnice

  Člověk a ekonomika

  Člověk a společnost

  • Člověk ve společnosti
  • Lidské potřeby
  • Co ovlivňuje naše chování?
  • Věda a my

  Ekonomie a ekonomika

  • Ekonomika a ekonomie - jedno a totéž?
  • Ekonomické myšlení
  • Základní pojmy ekonomie

  Záklaní funkce ekonomiky

  • Hospodářský proces
  • Výroba
  • Ekonomické systémy

  Trh

  Funkce trhu

  • Trh
  • Poptávka po zboží a službách
  • Nabídka zboží a služeb
  • Tržní mechanismus

  Subjekty trhu a jejich chování

  • Chování spotřebitele
  • Chování firmy
  • Neziskové organizace
  • Podnikání a podnik
  • Právní formy podnikání
  • Obchodní společnosti osobní
  • Obchodní společnosti kapitálové
  • Živnosti
  • Konkurence
  • Stát jako subjekt trhu
  • Regulace trhu a selhání trhu

  Finance

  Peníze a finanční trh

  • Peníze
  • Finanční trh
  • Instituce finančního trhu

  Banky

  • Bankovní soustava
  • Aktivní bankovní operace
  • Poskytnutí úvěru
  • Úrok a diskont
  • Pasivní bankovní operace
  • Neutrální bankovní operace
  • Platební styk

  Finanční rozhodování

  Investiční rozhodování

  • Investování
  • Cenné papíry
  • Akcie a dluhopisy
  • Burzy

  Zajištění rizika

  • Pojišťovny
  • Pojištění

  Osobní finance

  • Finanční rozpočet
  • Kam investovat volné peníze
  • Když máme peněz nedostatek
  • Úvěr
  • Dluh

  Práce

  Práce a trh práce

  • Práce a člověk
  • Trh práce
  • Nezaměstnanost
  • Politika zaměstnanosti

  Pracovněprávní vztahy

  • Kariéra
  • Výběrové řízení
  • Vznik pracovního poměru
  • Dohody
  • Odměňování
  • Pracovní podmínky
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Zánik pracovního poměru
  • Odbory

  Národní hospodářství

  Ukazatele národního hospodářství

  • Uspořádání národního hospodářství
  • Výkonnost ekonomiky
  • Alternativy k HDP
  • Hospodářský růst
  • Hospodářský cyklus
  • Inflace
  • Magický čtyřúhelník

  Ekonomika České republiky

  • Hospodářství České republiky

  Stát a ekonomika

  Fiskální politika a státní rozpočet

  • Hospodářská politika státu
  • Fiskální politika
  • Státní rozpočet a státní dluh
  • Daně a jejich správa
  • Výpočet daní
  • Sociální a zdravotní pojištění
  • Výdaje státu a sociální politika
  • Rozpočtová soustava

  Měnová politika

  • Monetární politika
  • Vnější měnová politika

  Mezinárodní obchod

  Význam mezinárodního obchodu a jeho regulace

  • Mezinárodní obchod - směna přes hranice
  • Formy mezinárodního obchodu
  • Zahraniční obchodní politika
  • Mezinárodní ekonomické organizace

  Zahraniční obchod České republiky

  • Česká republika a mezinárodní obchod

  Světové hospodářství

  Světová ekonomika

  • Rozvinuté a rozvojové země
  • Světová hospodářská centra
  • Globalizace

  Integrace

  • Ekonomická integrace
  • Evropská unie
  • Hospodářská a měnová unie

  Rejstřík

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Ekonomika pro SŠ – Úvod (Učebnice) souvisí:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: