Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Společenské vědy pro střední školy 3. díl - Učebnice

  druhé, aktualizované vydání z roku 2014

  Naše cena s DPH:
  226 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  L. Dobešová a kolektiv
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  52873
  EAN / ISBN:
  9788073582333
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • V přepracovaném 3. díle Společenských věd pro střední školy předkládají autoři Vám a Vašim žákům aktuální informace z oblasti právní a ekonomické problematiky. Druhé vydání této učebnicové řady zohledňuje zejména nabytí účinnosti nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a jeho promítnutí do praktických životních situací.
  • Učebnice přistupuje novým způsobem k problematice společenských věd – teorii společenskovědních disciplín zařazuje do širších souvislostí. Důraz je kladen především na praktické příklady a projevy probíraných problémů s cílem usnadnit studentům orientaci v současném světě.
  • Výsledná podoba zpracování umožňuje žákům vnímat problematiku z různých úhlů pohledu a v širších souvislostech – společenské vědy tedy pro ně nezůstanou pouhým souhrnem teorií, pojmů a jmen, ale naopak poutavým výkladem každodenní skutečnosti.
  • Texty jsou zpracovány a následně kontrolovány vysokoškolskými odborníky, což zajišťuje jejich vysokou spolehlivost a faktickou přesnost.
  • Učebnice je zpracována podle požadavků RVP pro gymnázia (primárně vzdělávací oblast Člověk a společnost) a RVP pro střední odborné vzdělávání (primárně vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání). Lze ji tedy použít jak pro výuku na gymnáziích, tak i pro výuku na středních odborných školách. Obdobně jsou plně zohledněny i požadavky Katalogu požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky (základní i vyšší úroveň).
  • Požadavky uvedených legislativních dokumentů učebnice naplňuje jak po stránce obsahů učiva, tak i rozvíjením příslušných klíčových kompetencí žáků, zohledněním mezipředmětových vztahů a průběžným zařazováním jednotlivých průřezových témat.
  • Učebnice je rozdělena do 6 tematických celků. Tyto celky odpovídají klíčovým výkladovým problémům, kterými jsou:

  - základy práva a právní regulace společenského života;
  - soukromé právo a nejčastější problematika jím upravená;
  - veřejné právo;
  - základní souvislosti ekonomického života společnosti;
  - role státu v ekonomice a základní makroekonomické souvislosti;
  - osobní finance a principy nakládání s nimi.

  • Učebnice je koncipována tak, aby byla zajištěna provázanost jednotlivých podkapitol mezi sebou a současně aby bylo v rámci samotných podkapitol snadno odlišitelné povinné učivo od informací doplňujících (např. historické souvislosti vybraných jevů, diskuse k problému, odkazy na zajímavá filmová zpracování tématu aj.). Provázanost je samozřejmě dodržena také v rámci celé sady (učebnice – pracovní sešit – průvodce pro učitele).
  • Učebnice (stejně jako celá učebnicová sada) je charakteristická originální grafikou, jejímž základem je odlišení jednotlivých komponentů strany a zařazení širokého doprovodného obrazového materiálu. Výsledkem je nejen poutavé, ale i nanejvýš přehledné formální zpracování textů, které jistě zaujme dnešní generaci studentů.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  96

  O učebnici

  Představujeme vám druhé vydání třetího dílu učebnice z učebnicové řady Společenské vědy pro střední školy. K druhému vydání titulu přistupujeme ve snaze zajistit shodu titulu s legislativními změnami a legislativními předpisy, které nabyly účinnosti k 1. lednu 2014, zvlášť pak s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). V rámci druhého vydání titulo došlo také k aktualizaci uváděných příkladů, statistických dat a k obsahovým doplněním. První vydání sady přitom bylo schváleno MŠMT k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání (vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ; č. j. 5158/11-23).

  Učebnicová řada Společenské vědy pro střední školy, která pokrývá všechny čtyři ročníky středoškolského studia základů společenských věd, se skládá z učebnice, pracovního sešitu a průvodce pro učitele. Tyto části se doplňují, a umožňují tak dosáhnout hlavního cíle sady. Tím je představit koncepčně novým, odborně spolehlivým a poutavým způsobem společenskovědní témata tak, aby nezůstalo u přehledu teorií a jmen, ale aby se texty staly základem pro orientaci ve světě, který nás obklopuje. Tento cíl je přirozený. Vždyť společenské vědy velmi úzce souvisí s naším každodenním životem. Proto učebnice i pracovní sešit kladou důraz na praktické souvislosti učiva, na modelové příklady, seznámení se se skutečnými událostmi, realizovanými výzkumy apod.

  Třetí díl učebnicové řady se soustředí na právo jako systém pravidel usměrňujících život společnosti a na ekonomiku jako souhrn činností umožňujících uspokojování lidských potřeb. Podkapitoly se tedy zaměřují na témata z oblasti právní vědy, ekonomie a související reflexe filozofie a etiky. Podle obsahového zaměření se podkapitoly řadí do šesti tematických celků, které sledují tyto problémy; základní pojmy a problémy práva a právní vědy; klíčové problémy každodenního života regulované soukromým právem; trestné činy, účel a podoba trestu a činnost veřejné správy jako předmět veřejného práva; základy ekonomického života společnosti; role státu v ekonomice a klíčová makroekonomická témata; ekonomické rozhodování jedince, nakládání s osobními financemi a finanční produkty. Tematické celky jsou děleny na kapitoly a podkapitoly. Podkapitoly mají rozsah buď jedné, nebo dvou stran, a to v závislosti na časové dotaci pro dané téma. V závěru učebnice naleznete také přehledný jmenný a věcný rejstřík, který Vám práci s ní usnadní.

  Při zpracování učebnicové sady byl plně zohledněn Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (primárně vzdělávací oblast Člověk a svět práce), sada splňuje i požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání a Ekonomické vzdělávání). Požadavky dokumentů sada naplňuje jak po stránce obsahové, tak i důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zohledněním mezipředmětových vztahů a zařazováním vymezených průřezových témat.

  Graficky je titul sestaven tak, aby umožnil příjemnější práci s textem a hlubší porozumění látce. Opět jsou zařazeny boxy s hlavním učivem a boxy s doplňujícími informacemi. Struktura stran učebnice i pracovního sešitu je popsána na následujících dvou stranách          

  Obsah učebnice

  Základy práva

  Spravedlnost a svoboda

  • Svoboda a etika
  • Spravedlnost

  Teorie práva

  • Normy, společnost a stát
  • Historický vývoj práva
  • Prameny práva a právní normy
  • Právo jako věda

  Právo a náš život

  • Právní vztah a právní skutečnost
  • Právní osobnost a odpovědnost
  • Výklad a aplikace práva
  • Orgány právní ochrany

  Soukromé právo

  Občanské právo

  • Soukromé a občanské právo
  • Vlastnictví a právo
  • Smlouvy a závazkové právo
  • Občanské soudní řízení

  Rodinné právo

  • Rodina a manželství pohledem práva
  • Děti, rodiče a náhradní rodinná péče

  Pracovní právo

  • Pracovněprávní vztahy
  • Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

  Veřejné právo

  Trestní a správní právo

  • Trestní právo jako odvětví veřejného práva
  • Trestné činy
  • Trestní řízení a jeho účastníci
  • Správní právo

  Ekonomický život společnosti

  Ekonomika, trh a ekonomové

  • Lidské potřeby a ekonomika
  • Hospodářský proces a ekonomický systém
  • Trh a tržní mechanismus
  • Konkurence a tržní selhání
  • Peníze a jejich funkce
  • Ekonomie jako věda

  Stát a ekonomika

  Národní ekonomika a role státu

  • Národní ekonomika
  • Inflace a nezaměstnanost
  • Role státu v ekonomice
  • Státní rozpočet a daně
  • Sociální pojištění a dávky
  • Česká ekonomika

  Ekonomika a my

  Podnikání a zaměstnání

  • Podnikání
  • Marketing a my
  • Podnikatel a zaměstnanec

  Finanční trh a finanční instituce

  • Osobní finance
  • Banky
  • Další finanční instituce
  • Cenné papíry a burzy

  Peníze a my

  • Kam investovat volné peníze?
  • Když máme peněz nedostatek

  Rejstřík

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Společenské vědy pro střední školy 3. díl - Učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?