Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 3.r. učebnice (vytvořená v souladu s RVP ZV)

  Učebnice pro 3.ročník vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  129 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Alena Bára Doležalová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  55431
  EAN:
  9788076002159
  ISBN:
  3-55
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • Učebnice a pracovní sešity umožňují naplnění všech očekávaných výstupů v předmětu český jazyk ve 3. ročníku, navzájem se prolíná výuka psaní a čtení s činnostmi komunikačního charakteru. Všechny kompetence vymezené RVP jsou smysluplně naplňovány.
  • Projekt učebnice je postaven tak, že nabízí obraz světa, v němž se dítě pohybuje: vztahy v rodině, každodenní životní situace, dítě s handicapem. Učivem žáky provází kamarádi Anička a Petr spolu s nezbednou fretkou Rózinkou, kteří společně odhalují poznatky o českém jazyce. Přirozenou formou jsou tak naplňována průřezová témata osobnostní a sociální výchovy.
  • Výkladová část mluvnického učiva je vedena od cvičení navozující probíranou látku přes formulaci jednoduché poučky k následnému procvičení. Činnosti a informace jsou přitom vyvážené a odpovídají předpokládaným schopnostem žáků, když zjednodušení nutná vzhledem k věku žáků nedeformují odbornou správnost výkladu. Mluvnické učivo je navíc funkčně propojeno se slohem.
  • Učebnice se vyznačuje velkým množstvím ilustrací, systematickým barevným odlišení podstatných informací a užitím piktogramů usnadňujících orientaci. Všechny grafické prvky souvisejí s textem a jsou do něj přirozeně začleněny.
  • Na úvod je v učebnici zařazeno opakování učiva z druhého ročníku – věta, slovo, slabika, hláska, abeceda, psaní u/ú/ů, tvrdé a měkké slabiky, psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a souhlásek uvnitř a na konci slov. Dále je zařazena kapitola Nauka o slově a významu slov a Hláskosloví a výslovnost. Učivo psaní i,í/y,ý po obojetných souhláskách je rozděleno na dvě části a proloženo učivem o slovních druzích a podstatných jménech včetně určování jejich mluvnických kategorií. V závěru učebnice je zařazena kapitola o větě jednoduché a souvětí, kdy mají již žáci dostatek zkušeností s určováním slovních druhů, poznají spojky a jejich znalosti o podstatných jménech a slovesech byly rozšířeny.
  • V učebnici jsou průběžně zařazována slohová cvičení, která procvičují různými způsoby nejen základní slohové útvary, jako je vypravování a popis, ale také běžné komunikační slohové dovednosti, např.: pozdrav, představení se, telefonický rozhovor, psaní adresy, jednoduchého pozdravu či přání, pozvánky apod.
  • Učebnice také rozvíjí žákovské dovednosti v oblasti čtenářské gramotnosti a podporuje čtení s porozuměním. Základní učivo je jednoduše shrnuto v poučkách a tabulkách pro jeho přehlednost. Je také dbáno na průběžné opakování a upevňování již probraného učiva. Učebnice dává prostor individuálnímu rozvoji žáků zařazováním obtížnějších úkolů. Zároveň podporuje spolupráci a vzájemnou komunikaci žáků náměty na práci ve dvojicích či skupinách. Je dbáno také na mezipředmětové vazby.
  • Protože učebnice tvoří celek s pracovními sešity a písankami, jsou v učebnici na každé straně vyznačeny odkazy na vhodné strany konkrétního pracovního sešitu. V případě písanek, které slouží primárně k nácviku psaní, jsou obsaženy pouze vybrané odkazy. (V učebnici probírané gramatické jevy se pak dále s odstupem v písankami prolínají už bez uvedení konkrétních odkazů).
  • Rok vydání: 2018

  Určeno pro:
  3. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  112

  Obsah učebnice

  I.   Opakování

  • 1. Věta, slovo, slabika, hláska
  •     Slohová cvičení - vyprávění
  • 2. Abeceda
  • 3. Psaní u  / ú / ů
  • 4. Psaní y / ý po tvrdých souhláskách, psaní i / í po měkkých souhláskách
  •     Slohová cvičení - pozdrav, představení se
  • 5. Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
  • 6. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
  •     Slohová cvičení - popis

  II.  Nauka o slově

  • 1. Slovo a skutečnost, význam slov
  • 2. Slova protikladná
  • 3. Slova souznačná
  • 4. Slova nadřazená, podřazená, souřadná
  • 5. Slova mnohoznačná
  • 6. Slova citově zabarvená
  •     Slohová cvičení - dokončení příběhu
  • 7. Slova příbuzná
  • 8. Nauka o slově - opakování
  •     Slohová cvičení - příprava na vycházku

  III. Hláskosloví a výslovnost

  • 1. Stavba slova
  • 2. Slovní přízvuk

  IV. Psaní i, í / y, ý uvnitř slov po B, L, M

  • 1. Obojetné souhlásky
  • 2. Vyjmenovaná slova po B
  •     Slohová cvičení - rozvoj fantazie
  • 3. Vyjmenovaná slova po L
  • 4. Vyjmenovaná slova po M
  • 5. Vyjmenovaná slova po B, L, M - opakování

  V.  Tvarosloví - slovní druhy

  • 1. Podstatná jména
  • 2. Přídavná jména
  • 3. Zájmena
  • 4. Číslovky
  • 5. Slovesa
  • 6. Příslovce
  • 7. Předložky
  • 8. Spojky
  • 9. Částice
  • 10. Citoslovce
  •       Slohová cvičení - telefonický rozhovor

  VI.  Tvarosloví - podstatná jména

  • 1. Podstatná jména - rod
  • 2. Podstatná jména - číslo
  • 3. Podstatná jména - pád
  • 4. Podstatná jména - opakování
  •     Slohová cvičení - můj psí kamarád

  VII. Psaní i, í / y, ý uvnitř slov po P, S, V, Z

  • 1. Vyjmenovaná slova po P
  •     Slohová cvičení - svátky a obyčeje
  • 2. Vyjmenovaná slova po S
  • 3. Vyjmenovaná slova po V
  •     Slohová cvičení - pozvánka
  • 4. Vyjmenovaná slova po Z
  • 5. Vyjmenovaná slova po P, S, V, Z - opakování
  •     Slohová cvičení - pořadí vět v příběhu

  VIII. Tvarosloví - slovesa

  • 1. Slovesa - číslo
  • 2. Slovesa - osoba
  • 3. Slovesa - čas
  • 4. Slovesa - infinitiv
  • 5. Zvratná slovesa
  • 6. Časování sloves
  • 7. Slovesa - opakování
  •     Slohová cvičení - vyprávění podle osnovy

  IX.  Věta jednoduchá a souvětí

  • 1. Stavba věty jednoduché
  • 2. Základní skladební dvojice
  • 3. Souvětí
  • 4. Spojování vět do souvětí
  •     Slohová cvičení - krátký pozdrav, adresa

  X.   Závěrečné opakování 

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?