Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Chvilky s pravopisem pro 2.stupeň ZŠ

  Pro 2.stupeň základních škol.

  Naše cena s DPH:
  145 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Koušová Noemi
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  51790
  EAN:
  9788073730239
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Příručka přináší bohatý soubor doplňovacích cvičení, uspořádaných vždy po deseti příkladech procvičovaného pravopisného jevu, a kapitoly věnované interpunkci ve větě i v souvětí.
  • Cvičení jsou záměrně tak krátká, aby se dala využít i při samostatné práci žáků.
  • V opakovací části objevíte pozoruhodné úryvky z děl českých i zahraničních autorů krásné literatury.
  • Slovníček cizích a méně frekventovaných slov, která jsou použita ve cvičeních, najdete na konci publikace.
  • V klíči si můžete rychle vyhledat správné řešení.

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  144

  O učebnici

  Úkolem příručky Chvilky s pravopisem je poskytnout žákům možnost procvičit si obtížnější partie českého pravopisu v rozsahu učiva druhého stupně základí školy a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

  Cestou k úspěšnému zvládnutí pravopisu je jeho soustavné a cílevědomé procvičování. Všechny jevy obsažené v publikaci lze probrat ústně, zdůvodnit jejich psaní, ale k trvalému zapamatování je nezbytné je napsat. Jednotlivá cvičení obsahují vždy deset příkladů sledovaného pravopisného jevu. Cvičení jsou záměrně tak krátká, aby byla co nejúčinnější a neodrazovala svou délkou od samostatné práce. Pokud žák vypracuje třeba jen jedno cvičení denně, může projít celou příručku bez větší námahy, zato zaručeně s dobrým výsledkem.

  Cvičení jsou sestavena z nejfrekventovanějších pravopisných jevů, které se někdy jen s menšími obměnami opakují. Protože pravopis je třeba nacvičovat především psaním - podle diktátu, opisováním nebo doplňováním - je v příručce soustředěno velké množství materiálu, který není nutné probrat všechen, ale je třeba vybírat individuálně podle úrovně zvládnutého mluvnického učiva, podle obtížnosti a podle potřeb a možností jednotlivých žáků. Procvičování pravopisu musí být zaměřeno na jeho využití v jazykové praxi, na rozvíjení vyjadřovacích dovedností v písemných projevech a na rozvoj celkové jazykové kultury.

  Na konci některých oddílů jsou zařazeny výrazy vyskytující se buď méně často nebo výrazy obtížnější, přejaté či zastaralé. Tuto část lze probrat jen orientačně, je však velmi užitečná pro rozvíjení slovní zásoby, pro hodnocení, výběr a užití slov ve vlastním jazykovém projevu a zároveň pro jejich správný pravopis. Aby žák výrazům správně porozuměl a snáze si psaní zapamatoval, je na konci příručky zařazen slovníček, který stručně vysvětluje význam některých z nich.

  Součástí publikace jsou i kapitoly věnované interpunkci ve větě jednoduché a v souvětí. Každé cvičení obsahuje opět deset vět či souvětí volených tak, aby se v nich vyskytovalo množství nejrůznějších spojovacích výrazů, dokonce i zastaralých, knižních nebo méně častých. Psaní čárek ve větě i v souvětí patří tradičně k obtížným kapitolám pravopisu, proto je třeba se jim věnovat často a intenzivně. V příručce je dostatek materiálu, který má napomoci k poznání větné vazby a typů jednotlivých vět a souvětí.

  Nezbytnou součástí příručky je klíč, jehož prostřednictvím je možné si v případě potřeby rychle ověřit správnost řešení.      

  Obsah učebnice

  1. A.  pravopisná cvičení

      I.  Psaní i, í /y, ý po písmenech b, f, l, m, p, s, v, z (tzv. pravopisně obojetných souhláskách)

  • 1. a) Psaní i, í / y ý po b
  •     b) Slova přejatá a méně používaná (b)
  • 2. Psaní i, í /y, ý po f (převážvě v přejatých slovech)
  • 3. a) Psaní i, í / y, ý po l
  •     b) Slova přejatá a méně používaná (l)
  • 4. a) Psaní i, í /y, ý po m
  •     b) Slova přejatá a méně používaná (m)
  • 5. a) Psaní i, í / y, ý po p
  •     b) Slova přejatá a méně používaná (p)
  • 6. a) Psaní i, í / y, ý po s
  •     b) Slova přejatá a méně používaná (s)
  • 7. a) Psaní i, í /y, ý po v
  •     b) Slova přejatá a méně používaná (v)
  • 8. a) Psaní i, í / y, ý po z
  •     b) Slova přejatá a méně používaná (z)
  • 9. Souhrnná cvičení - psaní i, í / y, ý po písmenech b, f, l, m, p, s, v, z

     II. Psaní i, í / y, ý v koncovkách podstatných jmen

  1. Psaní i, í / y, ý v koncovkách podstatných jmen rodu mužského
  2. Psaní i, í / y, ý v koncovkách podstatných jmen rodu ženského
  3. Psaní i, í / y, ý v koncovkách podstatných jmen rodu středního
  4. Souhrnná opakování - psaní i, í / y, ý v koncovkách podstatných jmen

    III. Psaní i, í / y, ý v koncovkách přídavných jmen

  1. Přídavná jména tvrdá a měkká
  2. Přídavná jména přivlastňovací
  3. Souhrnná cvičení - koncovky přídavných jmen
  4. Souhrnná cvičení - koncovky podstatných a přídavných jmen

    IV. Pravopis zájmen

  1. Zájmeno já
  2. Zájmeno já a my
  3. Zájmeno ona
  4. Zájmena náš / naše, váš / vaše, její / jejich; sebou / s sebou
  5. Souhrnná cvičení - zájmena

    V. Pravopis číslovek

        Psaní číslovek základních a řadových

   VI. Pravopis sloves

  1. Shoda přísudku s podmětem
  2. Souhrnná cvičení - shoda přísudku s podmětem; koncovky podstatných jmen a sloves

   VII. Psaní ě, je, ně po písmenech b, m, p, s, v, z

  VIII. Psaní u, ú, ů

    IX. Souhlásky párové

  1. b - p
  2. d - t
  3. ď - ť
  4. s - z
  5. š - ž
  6. h - ch
  7. v - f

     X. Skupiny souhlásek

    XI. Předložky a předpony

  1. Předložky s/se, z/ze
  2. Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-, roz-
  3. Souhrnná cvičení - předložky s/se, z/ze; předpony s-/se-, z-/ze-, vz-

   XII. Délka samohlásek v domácích slovech

          Střídání dlouhých a krátkých samohlásek v různých tvarech téhož slova

  XIII. Psaní slov přejatých

  XIV. Psaní velkých písmen

    XV. Hranice slov v písmu

  1. Psaní spřežek; spojovník
  2. Dělení slov v písmu (na konci řádku)

   XVI. Zkratky a značky

  XVII. Souhrnná cvičení - opakování

  B. členicí znaménka

     I. Čárka ve větě jednoduché

  1. Několikanásobné větné členy; ustálená spojení
  2. Přívlastek; přístavková konstrukce; vysvětlivky, výčty aj.
  3. Přechodníková a infinitivní konstrukce, výrazy postavené mimo větu
  4. Členy nezapojené do skladebních vztahů: oslovení, vsuvka; citoslovce; samostatný a dodatečný připojený větný člen; přirovnání
  5. Souhrnná cvičení - čárka ve větě jednoduché

   II. Čárka v souvětí podřadném

  1. Vedlejší věta podmětná
  2. Vedlejší věta předmětná
  3.  
  4. Vedlejší věta doplňková
  5. Vedlejší věta příslovečná
  • a) místní
  • b) časová
  • c) způsobová, měrová
  • d) příčinná (důvodová)
  • e) účelová
  • f) podmínková
  • g) přípustková

  III. Čárka v souvětí souřadném  

  1. Věty v poměru slučovacím
  2. Věty v poměru stupňovacím
  3. Věty v poměru odporovacím
  4. Věty v poměru vylučovacím
  5. Věty v poměru příčinném (důvodovém) a vysvětlovacím
  6. Věty v poměru důsledkovém

  IV.  Čárka ve složitém souvětí

    V. Čárka a další znaménka v přímé řeči (tečka, dvojtečka, uvozovky, otazník aj.)

   VI. Další znaménka

  VII. Souhrnná cvičení

  1. Mírumilovní hromotluci
  2. Den díkůvzdání
  3. Počítač
  4. Novoroční přání
  5. Čivava
  6. Zdraví a kolo
  7. Kapři pro wehrmacht
  8. František Josef I.
  9. Vincenc Priessnitz
  10. Chlapec, který zůstal naživu
  11. Kámen mudrců
  12. Špilberk
  13. Smrt Karla IV.
  14. Jelení skok
  15. Golf
  16. Stíny minulosti
  17. Růžový palouček
  18. Návraty z cest
  19. Tragický osud génia
  20. Úryvky z oper Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka
  • Klíč ke cvičením
  • Slovníček přejatých a méně známých českých slov a výrazů
  • Seznam použité literatury

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?