Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Koumák pro druháky

  Rozšiřující pracovní sešit pro všechny druháky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

  Naše cena s DPH:
  330 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  P. Adámková, P.Havelková, K.Indrová, J.Kysilková, M.Musilová, A.Nováková, S.Páčová, M.Tarábková, I.Valčíková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  56582
  EAN / ISBN:
  9788073582593
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Zábavný a poutavý pracovní sešit pro bystré, zvídavé či nadané žáky 2. ročníku základní školy. Obsahuje více než 700 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky, které jsou komplexnější a náročnější než cvičení v běžných pracovních sešitech. Úlohy prohlubují probíraná témata, jsou pestré, zábavné a především umožňují dětem rozvíjet logické, abstraktní a verbální myšlení, tvořivost, prostorovou představivost, postřeh a schopnost práce s informacemi.

  Pracovní sešity znají z hodin matematiky, češtiny a prvouky všechny děti na prvním stupni základní školy. Co když je však některé dítě hodně zvídavé, obzvlášť rychlé nebo velmi nadané?

  Nakladatelství Didaktis nyní přichází s ojedinělým konceptem učebních materiálů určených právě pro zvídavé, rozumově (i mimořádně) nadané žáky, a to ve formě rozšiřujícího pracovního sešitu vhodného k jakýmkoli učebnicím matematiky, češtiny a prvouky.

  Pracovní sešit přináší zajímavé texty s přírodovědnými i humanitními tématy a mezipředmětové projekty s úlohami rozvíjejícími čtenářskou gramotnost, schopnost práce s informacemi a rozšiřujícími poznatky z různých oblastí života nad rámec RVP.

  Úkoly k uvedeným textům rozvíjejí lingvistické dovednosti, matematické, logické a kritické myšlení, prostorovou představivost, aktivní práci s informacemi, tvořivost, postřeh atd.
  Obsahuje rovněž sbírku náročnějších úloh k učivu matematiky a českého jazyka podle tematického plánu 2. ročníku. Vyučující těmito úlohami snadno vyplní či doplní konkrétní hodinu, zbude-li mu např. na jejím konci chvíle času, a to v souladu se vzdělávacími cíli a individuálními potřebami žáků.

  Je plnobarevný a obohacený o řadu poutavých ilustrací, fotografií, tabulek, schémat a grafů.
  Úkoly jsou vhodné jak pro samostatnou práci, tak pro práci ve dvojicích či skupinkách. 

   

   

   

  Určeno pro:
  2. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  184

  O učebnici

  Pro koho je tento pracovní sešit určen?

  Pracovní sešit je určen všem žákům 2. ročníku základní školy, kteří jsou v některých předmětech napřed, vynikají myšlením nebo vědomostmi nad svými spolužáky, mají chuť řešit náročnější úkoly, nalézat různá řešení a hravou či poutavou formou rozšiřovat své znalosti. Je určen dětem, které se zajímají o věci na svůj věk ne zcela obvyklé a mají hlavu plnou složitých otázek, po jejichž zodpovězení chtějí pátrat. Tyto děti běžné úlohy často nudí, a možná i proto někdy ve výuce vyrušují, odmítají spolupracovat nebo se uzavírají do sebe a svého poutavějšího světa. Je tedy určen pro bystré , zvídavé i mimořádně rozumově nadané děti, které potřebují další podněty, náročnější úkoly a výzvy.

  I když se může zdát, že děti, které jsou v učení napřed, nepotřebují od učitele žádnou pomoc, mnohdy je tomu právě naopak. Rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Mezi vzdělávací potřeby nadaných žáků patří zejména individuální přístup, argumentačně partnersky založená komunikace, dále kontakt s vrstevníky podobného zaměření a zájmů či přizpůsobení obsahu i procesu vzdělávání. Cílem tohoto uzpůsobení je, aby nadané děti byly všestranně a přiměřeně ke svému nadání rozvíjeny, včetně dovedností a kompetencí, které běžný obsah výuky nepodporuje. Přizpůsobení obsahu učiva by mělo nadané děti vystavovat úkolům a situacím, kdy musí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a stejně jako ostatní děti vyvíjet úsilí a překonávat adekvátní překážky. Měly by pracovat s chybou a neúspěchem, učit se trpělivosti, soustředit se i na proces učení, nejen na samotný výsledek. V důsledku toho by měly poznat své silné a slabé stránky a naučit se s nimi pracovat.

  Co pracovní sešit Koumák pro druháky přináší?

  Pracovní sešit obsahuje téměř 700 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky, které jsou náročnější a komplexnější než úlohy v běžných pracovních sešitech, tudíž i velmi bystré a mimořádně nadané děti budou muset k jejich řešení vyvinout nemalé úsilí. Úlohy postupují podle tematických plánů učebnic prvouky, českého jazyka a matematiky pro 2. ročník základní školy. Celá třída se tak může zabývat týmž tématem, avšak každý přiměřeně svým možnostem. Pracovní sešit témata doplňuje o dostatečně náročné a podnětné úlohy, jež se zaměřují na rozvoj logického a abstraktivního myšlení, prostorové představivosti, verbálního myšlení, schopnosti práce s informacemi, tvořivosti, postřehu a paměti; dále i volních vlastností, jako je trpělivost, vytrvalost a systematičnost, a dovednosti učit se a překonávat překážky.

  Typy úloh, které se v sešitě vyskytují:

  • rozšiřující úlohy k probíraným tématům, v nichž můžou děti rozpoznávat i odvozovat nové informace a souvislosti;
  • úlohy, které prohlubují znalosti dětí v oblastech jejich zájmu;
  • komplexnější a náročnější úlohy, u nichž můžou děti uplatnit složitější myšlenkové operace;
  • úlohy, jejichž podmínkou je schopnost systematické práce;
  • tvořivé úlohy a úlohy s různými možnostmi řešení;
  • problémové úlohy, které dávají dětem smysl a jejichž řešení má pro ně důvod;
  • úlohy, v nichž děti můžou uplatnit své poznatky a dovednosti v nových situacích;
  • úlohy určené k automatizaci či paměťovému osvojení učiva, jehož bezchybné zvládnutí vede k vyluštění tajenky;
  • úlohy, které jsou pestré a různorodé a u nichž nelze na první pohled předvídat řešení, logické úlohy, šifry, rébusy;
  • takzvané samoopravné úlohy, u kterých děti můžou pomocí tajenky samy poznat, zda při řešení postupovaly správně;
  • úlohy s nápovědou poskytující k vybraným náročnějším úlohám kontrolní body.

  Věříme, že právě dostatek podnětné a poutavé práce, který zde dětem předkládáme, reaguje na vzdělávací potřeby nadaných dětí, umožňuje rozvoj jejich potenciálu, zájmů a dovedností, a předchází tak u nich možnému negativismu a nespokojenosti při procvičování látky, kterou už dokonale ovládají.

  Jak pracovní sešit používat?

  Doporučujeme, aby každé dítě mělo svůj vlastní výtisk Koumáka, a mohlo tudíž využívat jeho úlohy systematicky v kterékoli hodině, kdy zvládne učivo dříve než ostatní žáci a bude vyžadovat náročnější práci. Dítě tak navíc bude motivováno k řešení dalších zajímavých úloh, které jsou v sešitě k dispozici, bude si moci úlohy vybírat nebo se k nim vracet, sledovat svůj pokrok, bude vedeno k systematické činnosti a vytvoří si vztah k vlastní práci.

  Úlohy v pracovním sešitě jsou koncipovány tak, aby je děti mohly řešit samostatně. Může se však stát, že při řešení složitějších úloh budou potřebovat pomoc kamaráda, učitele nebo rodiče. To je v pořádku; důležité však je, aby se toho děti pokusily zvládnout bez pomoci co nejvíce, postupně tak překonávaly překážky a nevzdávaly úlohy při prvních pochybnostech či neúspěších. Každá vyřešená úloha pak pro ně může znamenat zážitek úspěchu, poznání, že vynaložené úsilí má smysl a že vyhýbání se neúspěchu není cestou vpřed. Úlohy je možné využít také jako inspiraci pro další činnosti - děti můžou například k tématu vytvořit poster nebo prezentaci. Ideální by pak bylo, kdyby si děti při každé úloze zkusily buď samy pro sebe, nebo se skupinkou shrnout, co všechno zvládly, jak postupovaly, co jim při řešení pomohlo, jaký postup či přístup se jim osvědčil a jaký naopak ne.

  Některé úlohy jsou skutečně velmi náročné, protože vyžadují rozvinutou čtenářskou gramotnost, složitější logické úvahy, práci s mnoha údaji, případně je k jejich splnění potřeba velká dávka trpělivosti či systematičnosti. Tyto úlohy jsou v zadání označeny malým ozubeným kolečkem. K některým z nich jsme na straně 184 připravili pro děti nápovědu - tip, jak postupovat, čím začít a podobně.

  Věříme, že Koumák malé koumáky zaujme a pomůže při výuce vytvořit prostředí, v němž můžou všichni spokojeně pracovat přiměřeně svým možnostem. Úlohy samozřejmě můžou využít také rodiče a nabídnout je dětem i doma po vyučování nebo o prázdninách. 

  Obsah učebnice

  Předmluva

  Struktura pracovního sešitu

  Užitečné odkazy

  Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí (Mezipředmětové bloky)

  1. Jak se letadlo udrží ve vzduchu?
  2. Proč je na podzim listí barevné?
  3. Co dělají medvědi v zimě?
  4. Kolik váží největší český chleba?
  5. Jak se rodí sněhové vločky?
  6. Komu nosí dárky koza?
  7. Jak fungují reflexní prvky?
  8. Jak se dříve vyráběly boty?
  9. Kde i v zimě natrháme květiny?
  10. Jak se kdysi žilo na hradě?

  Čeština, která ti dá asi zabrat (Rozšiřující sbírka úloh z českého jazyka)

  1. Úvodní opakování
  2. Abeceda
  3. Druhy vět podle postoje mluvčího
  4. Slovo a slovní význam
  5. Slovo, slabika, hláska; slabikotvorné r, l, psaní ú/ů
  6. Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné
  7. Slovní druhy
  8. Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
  9. Párové souhlásky
  10. Věta jednoduchá a souvětí
  11. Závěrečné opakování s čarodějnicí
  12. Závěrečné opakování s mořskými tvory
  13. Zásobník slohových úloh
  14. Hrátky s jazykem

  Matematika, která ti dá asi zabrat (Rozšiřující sbírka úloh z matematiky)

  1. Sčítání a odčítání do 20
  2. Bod, čárka, úsečka
  3. Sčítání a odčítání do 100 (I. část)
  4. Sčítání a odčítání do 100 (II. část)
  5. Orientace v čase
  6. Tělesa a orientace v prostoru
  7. Násobení a dělení dvěma až pěti
  8. Úlohy s n- krát více, n-krát méně
  9. Násobení a dělení šesti a sedmi
  10. Osově souměrné obrazce
  11. Závěrečné opakování
  12. Matematické a logické hrátky

  Zdánlivě obyčejné věci pod drobnohledem (Tematické projekty)

  1. Tažní a stálí ptáci
  2. Ze světa banánů
  3. Piktogramy
  4. Největší pošť světa

  Nápověda k vybraným náročnějším úlohám

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?