Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -9%

  • Koumák pro třeťáky

  Koumák pro třeťáky

  Rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět...

  Naše cena s DPH:
  299 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  330 Kč
  Ušetříte:
  31 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  P. Adámková, V.Brlicová, R.Divínová, M.Hadamová, I.Janoušová, M.Tarábková, D.Tvrďochová, I.Valčíková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  56657
  EAN / ISBN:
  9788073582609
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Zábavný a poutavý pracovní sešit pro bystré, zvídavé či nadané žáky 3. ročníku základní školy. Obsahuje více než 500 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky, které jsou komplexnější a náročnější než cvičení v běžných pracovních sešitech. Úlohy prohlubují probíraná témata, jsou pestré, zábavné a především umožňují dětem rozvíjet logické, abstraktní a verbální myšlení, tvořivost, prostorovou představivost, postřeh a schopnost práce s informacemi.

  Pracovní sešit Koumák pro třeťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase.

  Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

  Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí:

  I. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí:

  - dvanáct mezipředmětových bloků, tj. výchozích textů s úlohami, které z textu čerpají a rozvíjí jeho téma,
  - část úloh ověřuje porozumění textu, plněním dalších úloh děti postupně získávají informace o tématu, a zkoumají tak daný jev z různých stran,
  - zařazeny sem jsou i úlohy zaměřené na práci s informacemi, rozvoj postřehu, logického myšlení i úlohy matematické a jazykové,
  - nově jsou sem zařazena i dvě sociálně laděná témata, jejichž cílem je seznámit děti s vlastní jedinečností a důležitostí mezilidských vztahů a na modelovém příběhu je učit poznávat jejich prožívání a své vlastnosti,
  - úlohy jsou primárně využitelné v hodinách prvouky.

  II. Čeština, která ti dá asi zabrat:

  - doplňkové úlohy z českého jazyka postupující podle tematického plánu učebnic pro 3. ročník,
  - obsahuje jedenáct témat (z nichž většinu tvoří vyjmenovaná slova po jednotlivých obojetných souhláskách), úvodní a závěrečné opakování, zásobník slohových úloh a hrátky s jazykem – sadu netradičních úloh k rozvoji lingvistického nadání,
  - zařazeny jsou sem komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými slovy či větami, ale jsou zasazeny do širšího kontextu zábavného příběhu, takže děti jsou při práci nuceny brát v úvahu nejen formu, ale také obsah – používají tedy jazyk především jako nástroj komunikace,
  - jsou zde i úlohy podporující tvořivost a volnou tvorbu dětí.  

  III. Matematika, která ti dá asi zabrat:

  - doplňkové úlohy z matematiky postupující podle tematického plánu učebnic pro 3. ročník,
  - obsahuje devět témat (např. písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, jednotky délky a jejich převody, rovinné útvary), úvodní a závěrečné opakování a matematické a logické hrátky – sadu netradičních úloh k rozvoji matematických dovedností, logického myšlení, prostorové představivosti, postřehu atd.,
  - zařazeny sem jsou komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými příklady, ale zasazují učivo do složitějšího situačního kontextu, takže děti musejí zohlednit řadu podmínek či vytřídit z řady údajů ty, které jsou pro danou úlohu podstatné; dále početní úlohy kaskádového typu, které využívají práci s čísly a symboly a jejichž řešení směřuje k vyluštění zajímavých informací.

  IV. Co všechno už umíme prozkoumat:

  - dva tematické projekty vhodné k zařazení do hodin prvouky, navazující na tematický okruh Rozmanitost přírody,
  - projekty jsou rozděleny na teoretickou, badatelskou a závěrečnou část, jejich součástí je vždy práce s pomůckami a jednoduché experimenty, z nichž děti vyvodí zajímavé závěry a nové informace.

  Publikace je vhodná pro:

  - bystré, zvídavé a mimořádně nadané děti ve 3. ročníku základní školy, které potřebují hodně podnětů, náročné úkoly a výzvy a pro které je tempo třídy příliš pomalé,
  - mimořádně rozumově nadané děti integrované v běžných třídách, případně sdružené do speciálních skupin,
  - vyučující 3., případně i 4. ročníku základní školy, kteří mají ve třídě jedno nebo více dětí, jež jsou v učení napřed a v hodinách se nudí,
  - rodiče zvídavých a bystrých dětí, které chtějí objevovat nové věci, rády luští a mají hlavu plnou složitých otázek.

  Určeno pro:
  3. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  160

  O učebnici

  Pro koho je tento pracovní sešit  určen?

  Pracovní sešit je určen všem žákům 3. ročníku základní školy, kteří jsou v některých předmětech napřed, vynikají myšlením nebo vědomostmi nad svými spolužáky , mají chuť řešit náročnější úkoly, nalézat různá řešení a hravou či poutavou formou rozšiřovat své znalosti. Je určen dětem, které se zajímají o věci na svůj věk ne zcela obvyklé a mají hlavu plnou složitých otázek, po jejichž zodpovězení chtějí pátrat. Tyto děti běžné úkoly často nudí, a možná i proto někdy ve výuce vyrušují, odmítají spolupracovat nebo se uzavírají do sebe a svého poutavějšího světa. Je tedy určen pro bystré, zvídavé i mimořádně rozumově nadané děti, které potřebují další podněty, náročnější úkoly a výzvy.

  I když se může zdát, že děti, které jsou v učení napřed, nepotřebují od učitele žádnou pomoc, mnohdy je tomu právě naopak. Rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Mezi vzdělávací potřeby nadaných žáků patří zejména individuální přístup, argumentačně partnersky založená komunikace, dále kontakt s vrstevníky podobného zaměření a zájmů či přizpůsobení obsahu i procesu vzdělávání. Cílem tohoto uzpůsobení je, aby nadané děti byly všestranně a přiměřeně ke svému nadání rozvíjeny, včetně dovedností a kompetencí, které běžný obsah výuky nepodporuje. Přizpůsobení obsahu učiva by mělo nadané děti vystavovat úkolům a situacím, kdy musí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a stejně jako ostatní děti vyvíjet úsilí a překonávat adekvátní překážky. Měly by pracovat s chybou a neúspěchem, učit se trpělivosti, soustředit se i na proces učení, nejen na samotný výsledek. V  důsledku toho by měly poznat své silné a slabé stránky a naučit se s nimi zacházet.

    Co pracovní sešit Koumák pro třeťáky přináší?

  Pracovní sešit obsahuje více než 500 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky, které jsou náročnější a komplexnější než úlohy v běžných pracovních sešitech, tudíž i velmi bystré a mimořádně nadané děti budou muset k jejich vyřešení vyvinout nemalé úsilí. Úlohy postupují podle tematických plánů učebnic prvouky, českého jazyka a matematiky pro 3. ročník základní školy. Celá třída se tak může zabývat týmž tématem, avšak každý přiměřeně svým možnostem. Pracovní sešit témata doplňuje o dostatečně náročné a podnětné úlohy, jež se zaměřují na rozvoj logického a abstraktního myšlení, prostorové představivosti, verbálního myšlení, schopnosti práce s informacemi, tvořivosti, postřehu a paměti a dále také volních vlastností, jako je trpělivost, vytrvalost a systematičnost, a dovednosti učit se a překonávat překážky.

  Typy úloh, které se v sešitě vyskytují:

  • rozšiřující úlohy k probíraným tématům, v nichž můžou děti rozpoznávat nové informace a odvozovat další souvislosti;
  • úlohy, které prohlubují znalosti dětí v oblastech jejich zájmu;
  • komplexnější a náročnější úlohy, u nichž můžou děti uplatnit složitější myšlenkové operace;
  • úlohy, jejichž podmínkou je schopnost systematické práce;
  • tvořivé úlohy a úlohy s různými možnostmi řešení;
  • problémové úlohy, které dávají dětem smysl a k jejichž řešení mají důvod;
  • úlohy, v nichž děti můžou uplatnit své poznatky a dovednosti v nových situacích;
  • úlohy určené k automatizaci či paměťovému osvojení učiva, jehož bezchybné zvládnutí vede k vyluštění tajenky;
  • úlohy, které jsou pestré a různorodé a u nichž nelze na první pohled předvídat řešení, logické úkoly, šifry, rébusy;
  • samoopravné úlohy, u kterých děti můžou po vyluštění tajenky samy poznat, zda při řešení postupovaly správně;
  • úlohy s nápovědou poskytující k vybraným náročnějším úlohám kontrolní body.

  Věříme, že právě dostatek podnětné a poutavé práce, který zde dětem předkládáme, reaguje na vzdělávací potřeby nadaných žáků, umožňuje rozvoj jejich potenciálu, zájmu a dovednosti a předchází tak u nich možnému negativismu a nespokojenosti při procvičování látky, kterou už dokonale ovládají.

  Jak pracovní sešit používat?

  Doporučujeme, aby každé dítě mělo svůj vlastní výtisk Koumáka, a mohlo tudíž využívat jeho úlohy systematicky v kterékoli hodině, kdy zvládne učivo dříve než ostatní žáci a bude vyžadovat náročnější práci. Dítě tak navíc bude motivováno k řešení dalších zajímavých úloh, které jsou v sešitě k dispozici, bude si moci úlohy vybírat nebo se k nim vracet, sledovat svůj pokrok, bude vedeno k systematické činnosti  a vytvoří si vztah k vlastní práci.

  Úlohy v pracovním sešitě jsou koncipovány tak, aby je děti mohly řešit samostatně. Může se však stát, že při řešení složitějších úloh budou potřebovat pomoc kamaráda, učitele nebo rodiče. To je v pořádku; důležité však je, aby se toho děti pokusily zvládnout bez pomoci co nejvíce, postupně tak překonávaly překážky a nevzdávaly úlohy při prvních pochybnostech či neúspěších. Každá vyřešená úloha pak pro ně může znamenat zážitek úspěchu, poznání, že vynaložené úsilí má smysl a že vyhýbání se neúspěchu není cestou vpřed. Úlohy je možné využít také jako inspiraci pro další činnosti - děti můžou např. k tématu vytvořit plakát nebo prezentaci. Ideální by pak bylo, kdyby si při každé úloze zkusily buď samy pro sebe, nebo se skupinkou shrnout, co všechno zvládly, jak postupovaly, co jim při řešení pomohlo, jaký postup či přístup se jim osvědčil a jaký naopak nikoli.

  Některé úlohy jsou skutečně velmi náročné, protože vyžadují rozvinutou čtenářskou gramotnost, složitější logické úvahy, práci s mnoha údaji, příp. je k jejich splnění potřeba velká dávka trpělivosti či systematičnosti.Tyto úlohy jsou v zadání označeny malým ozubeným kolečkem a na straně 157 jsme k nim pro děti připravili nápovědu - tip, jak postupovat, čím začít apod.

  Řešení naleznete v klíči. Součást klíče tvoří i poznámky pro učitele (např. doporučené pomůcky). Doporučujeme však neposkytovat klíč dětem v průběhu řešení úlohy.

  Věříme, že Koumák malé koumáky zaujme a pomůže při výuce vytvořit prostředí, v němž budou moct všichni spokojeně pracovat přiměřeně svým možnostem.    

   

   

   

   

   

   

    

  Obsah učebnice

  Předmluva

  Struktura pracovního sešitu

  Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí (Mezipředmětové bloky)

  • 1. Co je to světelný smog?
  • 2. Jak vysoké jsou věže v Praze?
  • 3. Jak se mění využití telefonu?
  • 4. Jak léčili Karla IV?
  • 5. Co se děle ve spánku?
  • 6. Proč nám chutnají sladkosti?
  • 7. Proč člověk na moři umře žízní?
  • 8. Jak se neotrávit "borůvkou"?
  • 9. Jak se dorozumívají včely?
  • 10. Jak vypadá ledový světadíl?
  • 11.1 Jak se dá ovlivnit to, jací jsme?
  • 11.2 K čemu je dobrá odlišnost?
  • 12.1 Potřebujeme rozumět pocitům?
  • 12.2 Jak se kdo kdy cítí?

   Čeština, která ti dá zabrat (Rozšiřující sbírka úloh z českého jazyka)

  • 1. Úvodní opakování
  • 2. Slova příbuzná
  • 3. Souhlásky
  • 4. Vyjmenovaná slova po L (a B)
  • 6. Vyjmanovaná slova po M (a B, L)
  • 7. Vyjmenovaná slova po P (a B, L, M)
  • 8. Vyjmenovaná slova po S (a B, L, M, P)
  • 9. Vyjmenovaná slova po V (a B, L, M, P, S)
  • 10. Vyjmenovaná slova po Z (a B, L, M, P, S, V)
  • 11. Slovní druhy
  • 12. Věta, souvětí a větná skladba
  • 13. Závěrečné opakování
  • 14. Zásobník slohových úloh
  • 15. Hrátky s jazykem

  Matematika, která ti dá asi zabrat (Rozšiřující sbírka úloh z matematiky)

  • 1. Úvodní opakování
  • 2. Násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilek, dělení se zbytkem
  • 3. Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
  • 4. Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
  • 5. Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel
  • 6. Přímka, polopřímka, úsečka
  • 7. Jednotky délky a jejich převody
  • 8. Rovinné útvary
  • 9. Tělesa
  • 10. Jednotky hmotnosti a objemu
  • 11. Závěrečné opakování
  • 12. Matematické a logické hrátky

  Co všechno už umíme prozkoumat (Tematické projekty)

  • 1. Projekt POVODEŇ
  • 2. Projekt RECYKLACE
  • Hodnocení

  Nápověda a tipy k řešení náročných úloh

  Příloha

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?