Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika 2.r. ZŠ - příručka učitele

  Naše cena s DPH:
  597 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hejný Milan, Jirotková Darina, Slezáková-Kratochvílová Jana, Michnová Jitka
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  51345
  EAN / ISBN:
  9788072387717
  FRAUS

  Popis produktu

  Příručka učitele je společná pro všechny tři díly učebnice. Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP. Dále v ní naleznete výstupy a kompetence pro každý díl zvlášť, a tematické rozvržení učiva.

  Určeno pro:
  2. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  183

  O učebnici

  Vážení pedagogové, 

  během prvního roku života našich učebnic a při testování v pilotních třídách se potvrdilo, že každý nový projekt vyvolává přirozenou nedůvěru a někdy je problém přesvědčit vyučující o správnosti námi zvolených metod. Hodnocení přichází od vás a máme opravdu radost z tvořivých přístupů, když se setkáváme s vašimi pozitivními ohlasy. Bohužel se objevují občas i ty méně příznivé, např. připomínky týkající se větší náročnosti kladené na žáky. Nemohu s tímto názorem souhlasit. Naše učebnice jsou nové, vycházejí z požadavků doby, svou náročností jsou přiměřené věku i složení průměrné třídy. To, v čem se poněkud odlišují, jsou větší nároky na přípravu vyučujícího. Jde o věc skutečně novou, a proto vás prosím, milí pedagogové, o trpělivost. Vydržte u naší matematiky a brzy se u svých žáků dočkáte uspokojivých výsledků. Vybavil se mi citát Schopenhauera charakterizující mou zkušenost a spolupráci s panem profesorem Hejným: Nadaný člověk je jako střelec, který zasáhne cíl, jejž ostatní nezasáhnou; génius je jako střelec který zasáhne cíl, jejž ostatní nevidí. 

  Věřte, že pan profesor a autorský kolektiv cíl vidí. Nám sice není určeno jej dohlédnout, systematicky však k němu děti navigujeme. Předejte, prosím, toto bohatství svým žákům. Vaše vyučovací hodiny budou velmi hodnotné a současně posunou myšlení dětí na vyšší úroveň. K objasnění prostředí prolínajících prvním i druhým ročníkem jsme pro vás připravili přehled a ukázky těchto prostředí na str. 12 a 13. Nahlédnete pod pokličku matematiky, abyste se dozvěděli, kde a proč právě toto prostředí je důležité probrat. Nebojte se, nezapomněli jsme na nácvik dělení, jen jsme je posunuli do vyššího ročníku, zde se totiž seznámíte s násobilkou v různých kontextech. Taktéž geometrie přichází ve formě pro vás poněkud nezvyklé - zabývá se nejdříve prostorem, nikoliv rovinou. Zohledňujeme takto zkušenosti dětí a snažíme se, aby učivo lépe pochopily.

  Příručka k nové sadě učebnic matematiky pro 2. ročník ZŠ je tu proto, aby vám pomohla s přípravou jednotlivých vyučovacích hodin a s plnohodnotným využitím učebnice a doprovodných materiálů. Autoři vás str. 8 a 9 seznámí s východisky a zásadami systematizace učiva tohoto ročníku i se svou koncepcí matematického vzdělávání pro celou základní školu.

  Do světa matematiky vstupují žáci po cestách procházejících specifickými prostředími provázanými s jejich vlastními životními zkušenostmi. Tyto kontexty však nejsou nahodilé. Jsou výsledkem důmyslně propracované autorské koncepce matematického vzdělávání. Některé budou prolínat učivem až do 5. ročníku, jiné se stanou součástí kontextů abstraktnějších. 

  Naše učebnice splňují po všech stránkách požadavky RVP, mají pevnou koncepci od 1. do 5. ročníku, již vypracoval tým zkušených odborníků zaměřených na metodiku vyučování matematiky a na didaktiku tohoto předmětu, a to v souladu s nejnovějšími světovými trendy.

  Tato koncepce přispívá k rozvíjení matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních schopností a dovedností, tvořivosti (kreativity), ba dokonce i sociálního chování žáků. Tímto výrazně přesahuje rámec matematiky, přispívá k naplnění cílů a průřezových témat RVP.

  Učivo je v učebnici rozvrženo tak, aby jedna strana zhruba odpovídala jedné vyučovací hodině. V levém záhlaví každé dvojstrany se nachází název tématu a vpravo výstup RVP. Na spodní liště najdete stručně formulované instrukce k některým úlohám. Ty jsou podrobněji rozvedeny v této PU, která obsahuje i rozpis výstupů a soupis kompetencí pro celý 1. stupeň, což vám pomůže při tvorbě ŠVP. V zadní části učebnice naleznete stránky procvičovací.

  PU je věnována přímé aktivitě učitele ve třídě, poskytuje vysvětlení myšlenkových procesů žáků a dále je věnována doplňkům, jimž lze práci ve třídě zpestřit a obohatit.

  V časově-tematickém plánu na str. 18 a 19 naleznete souvislost mezi obsahem procvičovacích stran a jednotlivými stránkami učebnice.   

  Forma zápisu některých úloh se podstatně odlišuje od tradičních "sloupečků". Avšak právě tato zvláštní forma žáky nejen rozvíjí, ale také je inspiruje a umožňuje jim, aby poznali základní spojitosti v různorodých situacích.  

  Obsah učebnice

  • Autoři. Ilustrátoři
  • Úvod
  • Východiska. Zásady
  • Teoretická východiska a soulad s RVP
  • Hlavní cíl nové koncepce
  • Výstupy. Kompetence RVP 1. stupeň
  • Přehled témat s orientačním harmonogramem
  • Didaktické prvky
  • Rozsáhlá příloha pro děti

  1. díl 

  • Průřezová témata 1. díl
  • Výstupy a kompetence 1. díl
  • Prázdniny
  •      Evidence tabulkou
  • Cyklotrasa 
  •      Orientace v terénu (rovině) 
  • Počítáme do 15 
  •      Opakování 
  • Počítáme do 20 
  •      Evidence dat 
  • Děda Lesoň
  •      Závislosti a vztahy
  • Počítáme do 23
  •      Získávání zkušeností s náhodou 
  • Počítáme do 25 
  •      Budování představy čtvrtiny 
  • Rytmus tvarů a barev
  •      Evidence tabulkou 
  • Počítáme do 27 
  •      Závislosti a vztahy 
  • Dvojnásobek a polovina 
  •      Kombinatorika v rovinné geometrii
  • Číselné tabulky
  •      Budování představy třetiny 
  • Počítáme do 30 
  •      Evidence náhody 
  • Pokrýváme podlahu 
  •      Hledání vztahů 
  • Plány cyklotras
  •      Kombinatorika v prostorové geometrii 
  • Vzor v síti
  •      Propojování vztahů
  • Dvakrát a třikrát 
  •      Geometrie v rovině 
  • Hrajeme Sovu
  •      Vlastnosti krychlových staveb. Závislosti a vztahy
  • Procházíme výstavištěm
  •      Závislosti a vztahy 
  • Počítáme do 35
  •      Zařazování do skupin
  • Šípková rovnice
  •      Orientace v čase 
  • Počítáme do 40 
  •      Hledání zákonitostí 
  • Recept na moučník
  •      Shrnutí 
  • Procvičování strany k 1. dílu

  2. díl 

  • Průřezová témata 2. díl
  • Výstupy a kompetence 2. díl
  • Oblékáme krychli
  •      Poznáváme geometrie krychle
  • Počítáme do 40
  •      Poznávání geometrie krychle
  • Šaty pro krychli
  •      Násobení jako opakované sčítání 
  • Počítáme do 50
  •      Náročnější forma evidence procesu 
  • Stavíme jeviště
  •      Matematizace reálné situace
  • Počítáme do 60
  •      Násobení jako opakované sčítání 
  • Násobíme šesti
  •      Poznávání zákonitostí v náhodě 
  • Počítáme do 70
  •      Evidence tabulkou 
  • Hledáme více řešení
  •      Rýsování a měření
  • Počítáme do 80 
  •      Závislosti a vztahy
  • Tabulka násobilky - důležitá pomůcka
  •      Třídění tvarů
  • Počítáme do 90
  •      Poznávání pravidelnosti 
  • Procházíme výstavištěm
  •      Projení sčítání a násobení 
  • Hra na kapitány
  •      Závislosti a vztahy 
  • Tabulka vzdáleností
  •      Zdánlivý paradox o věku 
  • Počítáme do 100
  •      Modelování úlohy o věku 
  • Hrajeme Sovu
  •      Grafický popis číselných vztahů 
  • Zjišťujeme délku jména
  •      Poznávání obsahu obdélníku 
  • Počet sourozenců 
  •      Sběr statistických údajů 
  • Hledáme názvy osad
  •      Slovní úlohy o penězích 
  • Hledáme více řešení
  •      Geometrie v rovině 
  • Opakujeme
  •      Opakované násobení 
  • Procvičovací strany k 2. dílu

  3. díl 

  • Průřezová témata 3. díl
  • Výstupy a kompetence 3. díl 
  • Rodina
  •      Vztahy
  • Počítáme do 100
  •      Vztahy a rovnosti
  • Překlápění krychle
  •      Geometrická představivost
  • Dášenka
  •      Práce s daty 
  • Násobilka 8
  •      Geometrie trojúhelníku
  • Části hodiny
  •      Evidence tabulkou 
  • Obvod a obsah
  •      Sítě krychle 
  • Pomoc zvířátkům
  •      Zákonitosti sčítací tabulky 
  • Geometrie na desce
  •      Propedeutika statistiky 
  • Bilandské peníze
  •      Propedeutika dvojkové soustavy
  • Jména členů rodiny
  •      Poznávání mnohoúhelníků
  • Autobusové linky
  •      Prostředí grafu 
  • Širší rodokmen
  •      Digitální tvary číslic 
  • Překlápění stavby
  •      Graf závislosti 
  • Násobilka 9
  •      Orientace v čase
  • Části měsíce
  •      Propedeutika kmenových zlomků 
  • Číselné řady
  •      Evidence tabulkou 
  • Hra na kapitány
  •      Slovní úloha o věku 
  • Pozorujeme svůj růst
  •      Sémantizace časové osy 
  • Parkety
  •      Třídění objektů 
  • Nakupujeme v Bilandu
  •      Struktura číselné tabulky 
  • Barevný kalendář
  •      Tabulka násobilky
  • Procvičovací strany k 3. dílu
  • Kopírovatelné přílohy
  • Plány pokojíků k úloze M2/str. 21
  • Tabulka k úloze M2/str. 40/5
  • Ukázka závěrečné písemné práce
  •      
  •      

   

  •    

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?