Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Koumák pro páťáky

  Rozšiřující pracovní sešit pro všechny páťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc…

  Naše cena s DPH:
  343 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  kolektiv autorů
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  57118
  EAN:
  9788073582890
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Rozšiřující pracovní sešit pro nadané a bystré žáky 5. ročníku základních škol navazuje na dosud vydané díly Koumáka, vedle toho však zohledňuje i to, že řadu těchto žáků čekají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.

  V kapitolách se proto tentokrát autoři soustředili i na rekapitulaci učiva a nabízí některé typy úloh, s nimiž se žáci můžou u přijímaček setkat.

  Ze stejného důvodu jsou v Koumákovi pro páťáky užity i delší a složitější texty, je kladen větší důraz na porozumění takovým textům a ve zvýšené míře se objevuje i práce s informacemi, a to i z externích zdrojů, včetně zdrojů audiovizuálních.

  Novinkou tohoto dílu je také zavedení souhrnného bloku v závěru kapitol. Blok obsahuje úlohy vyžadující hlubší porozumění problematice, propojení více dílčích jevů a zohlednění několika faktorů současně. Pomáhají tak u dětí rozvíjet schopnost syntézy. Pracovní sešit se skládá z tří částí.

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  180

  O učebnici

  Pracovní sešit je určen všem žákům 5. ročníku základní školy, kteří jsou v některých předmětech napřed, vynikají myšlením nebo vědomostmi nad svými spolužáky, mají chuť řešit náročnější úkoly, nalézat více způsobů řešení a hravou či poutavou formou rozšiřovat své znalosti. Je vytvořen pro děti, jež se zajímají o věci na svůj věk ne zcela obvyklé a mají hlavu plnou složitých otázek, po jejichž zodpovězení chtějí pátrat. Tyto děti běžné úkoly často nudí, a možná i proto někdy ve výuce vyrušují, odmítají spolupracovat nebo se uzavírají do sebe a svého poutavějšího vnitřního světa. Pracovní sešit je tedy určen především pro bystré, zvídavé i mimořádně rozumově nadané děti, které potřebují další podněty, náročnější úkoly a výzvy. A je proto vhodný rovněž k výuce nadaných žáků podle individuálního vzdělávacího plánu.

  I když se může zdát, že děti, jež jsou v učení napřed, nepotřebují od učitele žádnou pomoc, mnohdy je tomu právě naopak. Rozumové nadání představuje potenciál, který je třeba specificky rozvíjet. Mezi vzdělávací potřeby nadaných žáků patří zejména individuální přístup, argumentačně partnersky založená komunikace, kontakt s vrstevníky podobného zaměření a zájmů či přizpůsobení obsahu i procesu vzdělávání. Cílem tohoto uzpůsobení je, aby byly nadané děti všestranně a přiměřeně svému nadání rozvíjeny, a to včetně dovedností a kompetencí, které běžný obsah výuky nepodporuje. Přizpůsobení obsahu učiva by mělo nadané děti vystavovat úkolům a situacím, v nichž musí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a stejně jako ostatní děti vyvíjet úsilí a překonávat adekvátní překážky. Měly by pracovat s chybou a neúspěchem, učit se trpělivosti a soustředit se nejen na výsledek, ale i na proces učení. V důsledku toho by měly dokázat poznat své silné a slabé stránky a naučit se s nimi zacházet.

   Co pracovní sešit Koumák pro páťáky přináší?

  Pracovní sešit obsahuje více než 600 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky, které jsou náročnější a komplexnější než úlohy v běžných pracovních sešitech, tudíž i velmi bystré a mimořádně nadané děti budou muset k jejich vyřešení vyvinout nemalé úsilí. S ohledem na končící prvostupňové vzdělávání je rozšiřující pracovní sešit koncipován tak, aby pomocí komplikovanější struktury i složitějších úloh děti připravil také na nové způsoby práce (zejména s různými zdroji informací). Úlohy v pracovním sešitě postupují podle tematických plánů učebnic prvouky, českého jazyka a matematiky pro 5. ročník základní školy. Celá třída se tak může zabývat týmž tématem, avšak každý přiměřeně svým možnostem. Pracovní sešit témata doplňuje o dostatečně náročné a podnětné úlohy, jež se zaměřují na rozvoj logického a abstraktivního myšlení, prostorové představivosti, verbálního myšlení, schopnosti práce a informacemi, tvořivosti, postřehu a paměti a dále také volních vlastností, jako jsou trpělivost, vytrvalost a systematičnost, a dovednosti učit se a překonávat překážky.

  V pracovním sešitě se objevují následující typy úloh:

  • rozšiřující úlohy k probíraným tématům, v nichž můžou děti rozpoznávat nové informace a odvozovat další souvislosti;
  • úlohy, které prohlubují znalosti dětí v oblastech jejich zájmu;
  • úlohy nabízející všestrannou práci se zajímavými úryvky z kvalitní dětské literatury, podporující u dětí rozvoj čtenářství;
  • úlohy rozvíjející schopnost práce s rozmanitými typy textů z různých oborů;
  • úlohy vyžadující práci s kombinací různých zdrojů informací (včetně audiovizuálních zdrojů);
  • úlohy, v nichž děti pracují s informacemi, které musí dohledat v externích zdrojích, např. v encyklopediích a na internetu;
  • komplexnější a náročnější úlohy, u nichž můžou děti uplatnit složitější myšlenkové operace;
  • úlohy, jejichž podmínkou je schopnost systematiclé práce;
  • tvořivé úlohy, a úlohy s více možnostmi řešení;
  • problémové úlohy, které dávají dětem smysl a k jejich řešení mají důvod;
  • úlohy, v nichž můžou děti uplatnit své poznatky a dovednosti v nových situacích;
  • úlohy určené k automatizaci či paměťovému osvojení učiva, jehož bezchybné zvládnutí vede k vyluštění tajenky nebo získání atraktivní informace;
  • úlohy, jež jsou pestré a různorodé a u nichž nelze na první pohled předvídat řešení, logické úkoly, luštění křížovek, šifer a rébusů;
  • "samoopravné" úkoly, u kterých děti můžou po vyluštění tajenky poznat, zda při řešení postupovaly správně, i v případě, že nemají k dispozici klíč;
  • úlohy s nápovědou, poskytující k vybraným náročnějším úlohám kontrolní body.

  Věříme, že právě dostatek podnětné a poutavé práce, který zde dětem předkládáme, reaguje na vzdělávací potřeby nadaných žáků, umožňuje rozvoj jejich potenciálu, zájmů a dovedností, a předchází tak u nich možnému negativismu a nespokojenosti při procvičování látky, kterou už dokonale ovládají.

  Jak pracovní sešit používat?

  Doporučujeme, aby každé dítě mělo svůj vlastní výtisk Koumáka, a mohlo tudíž využívat jehom úlohy systematicky a kterékoli hodině, kdy zvládne učivo dříve než ostatní žáci a bude vyžadovat náročnější práci. Dítě tím navíc bude motivováno k řešení dalších zajímavých úloh, které jsou v sešitě k dispozici, bude si moct úlohy vybírat nebo se k nim vracet, sledovat svůj pokrok, bude vedeno k systematické činnosti a vytvoří si vztah k vlastní práci.

  Úlohy v pracovním sešitě jsou koncipovány tak, aby je děti mohly řešit samostatně. Může se však stát, že při řešení těch složitějších budou potřebovat pomoc kamaráda, učitele nebo rodiče. To je v pořádku; důležité však je, aby se děti pokusily zvládnou toho bez pomoci co nejvíce, postupně překonávaly překážky a nevzdávaly úlohy při prvních pochybnostech či neúspěších. Každá vyřešená úloha pak pro ně může znamenat zážitek úspěchu, poznání, že vynaložené úsilí má smysl a že vyhýbání se neúspěchu není cestou vpřed. Úlohy je možné využít také jako inspiraci pro další činnosti - děti můžou např. k tématu vytvořit plakát či prezentaci. Ideální by rovněž bylo, kdyby si při každé úloze zkusily buď samy pro sebe, nebo se skupinkou shrnout, co všechno zvládly, jak postupovaly, co jim při řešení pomohlo, jaký postup či přístup se jim osvědčil a jaký naopak nikoliv.

  Některé úlohy jsou skutečně velmi náročné, protože vyžadují rozvinutou čtenářskou gramotnost, složitější logické úvahy, práci s mnoha údaji, příp. je k jejich splnění potřeba značná dávka trpělivosti či systematičnosti. Tyto úkoly jsou v zadání označeny malým ozubeným kolečkem u kolečka s číslem úlohy a na stranách 173-175 jsme k nim pro děti připravili nápovědu - tip, jak postupovat, čím začít, čeho si všimnout apod.

     

      

   

  Obsah učebnice

  Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí (Prohloubení témat z prvouky)

  1. Kdo vyhrává boj s infekcemi?
  2. Po kom tedy jsme?
  3. Co přesně objevil Charles Darwin?
  4. Kdo byl bájný kraken?
  5. Proč mají dnešní koalové větší žízeň?
  6. Jaké to je pracovat ve vesmíru?
  7. Nakolik lidé můžou počítat s "náhradními díly" pro svá těla?
  8. Kdy může moje krev zachránit život?
  9. Jak se změnil život v 19. sloletí?
  10. Čím si prošli první Čechoslováci?
  11. ?
  12. Mohla studená válka zapálit svět?
  13. Kdo určuje, co je správné?
  14. Co se teď se mnou bude dít?
  15. Jak se můžeme učit lépe?

  Čeština, která ti dá asi zabrat (Rozšiřující sbírka úloh z českého jazyka)

  1. Psi a úvodní opakování
  2. Velký případ a slovesa
  3. Zabitý pes a podstatná jména
  4. Hrdinové, draci a přídavná jména
  5. Cestování časem a zájmena
  6. Zmizelá dívka a číslovky
  7. Mořské panny a stavba slova
  8. Ptáci, pošta a větná skladba
  9. Sport a závěrečné opakování
  10. Hrátky s jazykem 1: Pohádky
  11. Hrátky s jazykem 2: Věda
  12. Hrátky s jazykem 3: Cestování

  Matematika, která ti dá asi zabrat (Rozšiřující sbírka úloh z matematiky)

  1. Úvodní opakování
  2. Počítání s čísly většími než 1 000 000
  3. Násobení a dělení velkých čísel
  4. Osová souměrnost
  5. Mnohoúhelníky
  6. Obvod a obsah; povrch kvádru a krychle
  7. Vzájemná poloha kružnic
  8. Síť jehlanu, válce a kužele
  9. Tělesa
  10. Rovnice a nerovnice
  11. Zlomky
  12. Zlomky a desetinná čísla
  13. Desetinná čísla
  14. Statistika a pravděpodobnost
  15. Soutěžní úlohy

  Nápověda a tipy k řešení náročných úkolů

  Použité zdroje

  Mapa Evropy (výřez)

  Mapa světa

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?