Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 6.ročník ZŠ - Povodně

  Naše cena s DPH:
  95 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Sedláček M.
  Nakladatel:
  ALBRA
  Kód zboží:
  10223
  EAN:
  9788073610265
  ISBN:
  8073610264
  ALBRA

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  28

  O učebnici

  Pro učitele

  Přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení obsah učebnice přispívá

  Kompetence k učení

  • Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

  Kompetence komunikativní

  • Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.

  Kompetence občanské

  • Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.
  • Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka.
  • Žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

  Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví směřuje k utváření klíčových kompetencí žáků s tím, že v učebnici vede žáky hlavně

  • k využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst, souvisejících s preventivní ochranou zdraví,
  • k propojování zdraví a zdravých metodických vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.

  Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, k jejichž dosažení u žáků obsah učebnice směřuje

  • Žák vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.
  • Žák usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.
  • Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými přenosnými civilizačními a jinými chorobami. Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.
  • Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech. V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.

  Přínosy průřezového tématu Environmentální výchova, k jejichž dosažení u žáků obsah učebnice směřuje 

  Průřezové téma

  • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a protředí a důsledkům lidských činností na prostředí,
  • přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa,
  • umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí,
  • ukazuje modelové příklady jednání. která jsou žádoucí a nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje.

   

   

   

   

   

   

  Obsah učebnice

  1. Povodně dříve a dnes
  2. Když hrozí povodeň
  3. Těsně před povodní
  4. Průběh povodně
  5. Po povodni
  6. Opakování
  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?