Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Společnost pro 4.r. ZŠ - učebnice (Člověk a jeho svět)

  Naše cena s DPH:
  119 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  M. Dvořáková, J. Stará, Z. Strašák
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  52396
  EAN:
  9788072389445
  ISBN:
  9788072389445

  Popis produktu

  Nová učebnice Společnost navazuje na učebnice Prvouky důrazem na aktivitu dětí a nácvik praktických dovedností. Před encyklopedickými souhrny učiva jsou tu upřednostněny úkoly soustavně rozvíjející schopnost pozorovat, zaznamenávat a třídit informace.
  Linku učebnice tvoří historický výklad od doby stěhování národů po konec třicetileté války. Srovnáním zkušenosti současného člověka s popisovanými událostmi a životním podmínkami jsou žáci vedeni ke zkoumání dalších témat a oblastí jako je geografie, principy fungování společnosti, uspořádání státu, mezinárodní vztahy apod.

  Společnost je provázána s učebnicí Příroda. Společná témata probíraná z jiných úhlů pohledu a s jinými akcenty umožňují uplatnit učebnice pro výuku projektovou metodou.

  Vzdělávací obor RVP ZV Člověk a jeho svět zahrnuje témata mnoha přírodovědných a sociálněvědních oborů. Ve 4. ročníku vychází pro tuto oblast dvě nové učebnice - PřírodaSpolečnost, které budou mít návaznost do 5. ročníku.

  Důvodem rozdělení standardně používané učebnice nazývané Vlastivěda je snaha o zpřehlednění této oblasti, jejíž komplexnost je mimořádná. Tematické okruhy nejsou mezi učebnicemi rozděleny striktně. Většina z nich se objevuje v obou knihách, avšak jsou zpracovány s rozdílnými akcenty.

  Mezipředmětové vazby a projektové učení

  V učebnicích je kladen důraz na provázanost probíraných témat, zdůraznění vztahu mezi znalostmi o přírodě a člověku a o lidské společnosti. Ta je důležitá např. u témat souvisejících s geografií.

  Například v učebnici Společnost je tematický okruh Místo, kde žijeme pojat z hlediska historického, urbanistického, geopolitického a dalších. Konkrétně se tedy na základě historického výkladu o stěhování národů žáci seznamují s důvody, proč lidé migrují, a s kritérii, podle kterých si lidé vybírají k místo životu.
  V učebnici Příroda tento tematický okruh zkoumá přírodní prostředí, ve kterém žák žije. Zaměřuje se na přírodní prvky v krajině, zemský povrch, jeho tvary, rozšíření půd, rostlin a živočichů atd. Nahlíží přírodní prostředí z hlediska biologického, bio-geografického, ekologického a dalších.

  Učebnice Společnost navazuje na učebnice Prvouky důrazem na aktivitu dětí a nácvik praktických dovedností. Před encyklopedickými souhrny učiva jsou tu upřednostněny úkoly soustavně rozvíjející schopnost pozorovat, zaznamenávat a třídit informace.

  Přehledné zpracování

  Spodní lištu, která v učebnicích pro 1. až 3. ročník shrnovala nejdůležitější pracovní pokyny k úlohám, nahrazují barevné rámečky. Tento výrazný grafický prvek pomáhá přehlednému členění textu a umožňuje snadné vyhledávání informací. Zelený rámeček obsahuje vysvětlující text, červený mezipředmětové vztahy a modrý další aktivity.

  Vzdělávací obsah učebnice SPOLEČNOST 4:

  • Místo, kde žijeme: Místa, která si lidé vybírají k životu - Vedlejší světové strany - Povrch Evropy - Fyzická mapa: zobrazování reliéfu krajiny, barvy a značky - Struktura osídlení -Hospodářská mapa - Velká města ČR - Památky - Turistický ruch - Geografie Evropy: Evropská unie, hranice států Evropy - Hranice ČR, krajů, okresů a obcí - Státní správa a samospráva
  • Lidé kolem nás: Proč lidé migrují - Dělba práce - Funkce měst - Znaky obyvatelstva: národ, kultura, jazyk, víra
  • Lidé a čas: Práce s kalendářem a letopočtem - Práce s časovou osou - Stěhování národů - Slované - Velká Morava - Český stát, doba knížat - Přemyslovský stát - Karel IV. - Čechy v Habsburské monarchii - Třicetiletá válka
  • Průřezová témata: Výchova demokratického občana: Co dělá stát státem? - Státní symboly; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Od válek proti všem k evropské spolupráci; Multikulturní výchova: Integrace menšin; Mediální výchova: Kritický přístup k médiím; Environmentální výchova: Trvale udržitelný rozvoj v mém bydlišti

   

  Určeno pro:
  4. ročník
  Počet stran:
  88

  Obsah učebnice

  Když se dívám z okna

  • Opakování ze 3. ročníku
  • Když se dívám z okna
  • Jak se vyznat v minulosti

  Místa k životu

  • Odedávna obydlená země uprostřed Evropy
  • Místo k životu
  • Mapa
  • Druhy map
  • Orientace a měřítko mapy
  • Legenda mapy
  • Práce s mapou
  • Slovanské osídlení
  • Velká Morava
  • Rozmach a zánik Velké Moravy

  Budování státu

  • Přemyslovské počátky
  • Mocní a ti ostatní
  • Boje mezi knížaty
  • Zemědělství - hlavní obživa obyvatel
  • Život zemědělců
  • Čechy jako království
  • Osídlování nových území
  • Zakládání měst
  • Sídla a jejich význam
  • Doprava

  Země uprostřed Evropy

  • Lucemburkové na českém trůnu
  • Karel IV. - Otec vlasti
  • Česká a moravská středověká města
  • Život ve středověkém městě
  • Historická města Evropy
  • Země Koruny české
  • Proč potřebujeme stát
  • Samospráva v obci
  • Státní symboly
  • Evropská unie
  • Evropská unie - soužití kultur
  • Globalizace - propojenost světa
  • Menšiny v České republice
  • Cesta k dobrému soužití
  • Mistr Jan Hus a jeho učení
  • Lze špatnost napravit silou?

  Od válek k jednání

  • Demokracie potřebuje média
  • Demokracie potřebuje, aby lidé kriticky mysleli
  • Vznik a vývoj písma
  • Nová doba - novověk
  • Habsburkové - noví vládci
  • Díla předků slouží i po pěti stech letech
  • Povstání proti Habsburkům
  • Porážka Čechů
  • Třicetiletá válka
  • Válku ukončilo jednání
  • Státy jsou svrchované
  • Jednání mezi státy vedou diplimaté

  Evropa jako kontinent

  • Světadíl Evropa
  • Povrch Evropy
  • Podnebí Evropy
  • Vodstvo Evropy
  • Typy evropské krajiny

  Když se dívám z okna

  • Cestování
  • Kulturní a přírodní památky

  Přehledy

  • Rejstřík
  • Očekávané výstupy pro 4. ročník

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: