Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -14%

  • Zoologie

  Zoologie

  Učebnice pro 2. ročník gymnázia

  Naše cena s DPH:
  310 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  362 Kč
  Ušetříte:
  52 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Papáček M., Matěnová V., Matěna J., Soldán T.
  Nakladatel:
  SCIENTIA
  Kód zboží:
  15614
  EAN:
  9788071832034
  ISBN:
  80718321030
  SCIENTIA

  Popis produktu

  • Učebnice pro 2. ročník gymnázia, zpracovaná na vysoké odborné úrovni, přináší zevrubné informace o všech hlavních aspektech biologie živočichů.
  • Učebnice pro 2. ročník gymnázia, zpracovaná na vysoké odborné úrovni, přináší zevrubné informace o všech hlavních aspektech biologie živočichů.
  • Důraz je kladen především na moderní zoologický systém, spolu s ním jsou však zařazeny i poznatky z obecné zoologie, ekologie a etologie. Tyto pasáže jsou použitelné i ve 3. ročníku, případně v rámci nepovinného předmětu cvičení z biologie či ve volitelných seminářích. Protože je učebnice koncipována poměrně široce, rozlišují autoři pomocí odlišného typu písma tři různé stupně náročnosti poznatků tak, aby se v knize dobře orientovali studenti různých zaměření.
  • Učebnice je vybavena barevnou obrazovou přílohou.
  • Ilustrace M. Justová, M. Polcar, H. Storchová, M. Papáček, V. Matěnová.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Počet stran:
  285

  O učebnici

  Tato učebnice vzniká v době, kdy není ještě zcela ujasněná koncepce gymnázií a osnovy předmětu biologie jsou průběžně upravovány. Z toho důvodu je koncipována poměrně široce. Snaží se osvěžit problematiku učiva z několika pohledů a připusťme, že náleží spíše k typům maximalistických učebnic. Svým pojetím představuje zároveň i minimální kompendium pro studenty vysokoškolského bakalářského studia biologicky orientovaných oborů, k jehož textu se mohou uchýlit v případě potřeby základních informací v oblasti, kterou nestudují jako specializaci.
  Učebnice může být užitečná i jako pomocná příručka pro učitele základních (občanských) škol.
  Učebnice má snahu rozšířit všeobecné znalosti o rozmanitosti živé přírody a o místě a funkci konkrétních živočichů a jejich skupin v ekosystémech. Je určena širokému okruhu studentů. Není nezbytné s ní pracovat jako s celkem. Text, jehož obsah lze pokládat za „základní učivo“, je vysazen písmem typu Times; text, který je rozšířením základního učiva pak písmem typu Helvetica (bez „patek“); text charakteru podrobnějšího rozvedení základních údajů a vztahů i charakteru zajímavostí je vysazen typem Helvetica, ale v užších sloupcích. Učebnice umožňuje volit varianty studijního programu podle studijního zaměření (větvě), typu školy, hloubky zájmu studentů a snad i případných dalších úprav osnovy předmětu či požadavků na cílové učivo. Předpokládáme například, že studenti přírodovědných větví gymnázií mohou využívat text učebnice s důrazem na „základní, popř. rozšiřující učivo“. Zájemci o vysokoškolské biologicky orientované studium si mohou své informace rozšířit i o partie užších částí sloupců. Pro humanitní a všeobecné větve gymnázií doporučujeme práci s učebnicí v obecnější rovině ( bez hlubších exkurzí do systému živočichů s omezením spektra jejich výčtu). Studenti, kteří potřebují získat pouhý přehled (popř. studenti jiných středních škol), mohou pracovat pouze s přehledovými a komparativními kapitolami určenými pro opakování označenými jako „souhrny“ a s kapitolami I., II. (Stručný přehled základních skupin živočišné říše), III. B) (úvodní obecná část), V. a výběrově s kapitolami VI. a VII., které mají víceméně rovněž charakter souhrnů. Všechny naznačené varianty přinášejí o biologii živočichů ucelený přehled.

  Poznámka k 3. vydání: K otázce aktuálního systému živočichů

  Devadesátá léta 20. století a počátek století nového jsou převratným obdobím z hlediska studia příbuznosti kmenů i dalších taxonů živočichů, z hlediska metodických přístupů k vytváření jejich systému a v podstatě i z hlediska systematické zoologie vůbec. Koncem století byly objeveny dva taxony živočichů popsané jako nové kmeny. Zejména molekulární metody studia struktury DNA, RNA a vybraných enzymů i zdokonalující se metody studia ultrastruktury buněk přinesly a přinášejí mnoho nových poznatků. Software vyvinutý speciálně pro studium fylogeneze organismů umožňuje pracovat s velkým množstvím dat (v našem případě znaků – molekulárních, morfologických i funkčních) a s jejich soubory srovnávacím způsobem.
  Výsledkem komplexního fylogenetického studia je pak systém (klasifikace) živočichů, který v řadě případů překvapujícím a poměrně zásadním způsobem mění naše vžité představy, jejichž zdrojem jsou klasifikace publikované ve středoškolských i vysokoškolských učebnicích zoologie s drobnými obměnami téměř po jedno století. Např. ze všech prvoků jsou pravděpodobně jedinými skutečnými příbuznými mnohobuněčných živočichů pouze bičíkaté trubénky (Choanoflagellida, Choanozoa); ploštěnci (Plathelminthes) jsou nesporně polyfyletickým, tj. „nepřirozeným“ taxonem; hlístice (Nematoda) mají s členovci (Arthropoda) mnohem bližší příbuzenské (fylogenetické) vztahy než kroužkovci ( Annelida) aj.
  Výuka základů systematické zoologie v užším slova smyslu na gymnáziích se tak na přelomu tisíciletí ocitá před obdobným problémem jako výuka matematiky, fyziky, či chemie. Stojí před otázkou, do jaké míry je únosné, vhodné a smysluplné přenášet nejaktuálnější stav poznání (často ve stadiu ověřovaných a diskutovaných hypotéz) do didaktického systému střední školy. Naléhavost řešení této otázky je umocněna i skutečností probíhající a poněkud kontraverzní diskuse vysokoškolských učitelů, do jaké míry tyto poznatky prezentovat v základních vysokoškolských kurzech fylogeneze a systému bezobratlých, resp. zoologie bezobratlých. Tyto skutečnosti jsou jedním z důvodů, proč v prvním vydání této učebnice nebyl – a ani v tomto vydání není důsledně uveden přehledný systém všech taxonů na úrovni vyšší než druh či rod zařazených v textu. (Další důvody můžeme uvést v podobě následujících otázek – např.: Je pro výuku biologie na gymnáziu jako všeobecně vzdělávacího předmětu nejvýznamnější jejich systém? Pokud uvedeme přehledně systém vyšších taxonů živočichů odpovídající aktuálnímu poznání, měli bychom na úrovni střední školy dostatečné časové i znalostní zázemí pro potřebnou argumentaci a vysvětlení fylogenetických vztahů a odlišností od „podoby systému“ v jiných publikacích ve věcně únosné didaktické podobě? Pokud uvedeme přehledně a hierarchicky „historicky didakticky vžitý systém živočichů“, který neodpovídá aktuálnímu stavu poznání, nakolik vystavujeme studenty riziku zkoušení učiva charakteru „zastaralého seznamu“?) Strukturace „systematické části učebnice“ se s tímto problémem vyrovnává kompromisně. Učivo o bezobratlých v části III. je uspořádáno jako přehled kmenů, popř. jejich skupin spíše podle jejich tělní architektury než podle „aktuálního názoru na podobu přirozeného systému“, tj. víceméně tradičně. Prezentace hierarchického systému je s výjimkou kmene členovců a kmene strunatců záměrně oslabena a informačním těžištěm textu je učivo o tělní stavbě, biologii a funkcích živočichů v ekosystémech. Za optimální bychom považovali, kdyby jedním z výsledků výuky na úrovni gymnázií byla znalost, popř. dovednost rozlišování a poznávání živočichů, schopnost zdůvodnění jejich příslušnosti ke konkrétní skupině (taxonu) a přehled o jejich funkcích v přírodě.

  Obsah učebnice

  I.    ÚVOD DO BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ

  • Zoologie a zoologické obory
  • Charakteristické znaky a vlastnosti živočichů

  II.   SYSTÉM A EVOLUCE ŽIVOČICHŮ

  • Zoologický systém
  • Stručný přehled základních skupin živočišné říše

  III.  VÝBĚROVÝ PŘEHLED SYSTÉMU ŽIVOČICHŮ

  A.  Podříše: PRVOCI (Protozoa)

  • kmen:         PRAPRVOCI (Sarcomastigophora)
  • podkmen:  BIČÍKOVCI (Mastigophora)
  • podkmen:  KOŘENONOŽCI (Sarcodina)
  • kmen:         VÝTRUSOVCI (Apicomplexa)
  • kmen:         HMYZOMORKY (Microspora)
  • kmen:         VÝTRUSENKY (Myxozoa)
  • kmen:         NÁLEVNÍCI (Ciliophora)

  SOUHRN (prvoci)

  B.  Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa)

  ROZMNOŽOVÁNÍ  A VÝVIN  MNOHOBUNĚČNÝCH

  • Nepohlavní rozmnožování
  • Pohlavní rozmnožování
  • Vývoj pohlavních buněk
  • Páření a oplození
  • Zárodečný vývin (embryogeneze)
  • a) Rýhování vajíčka (blastogeneze)
  • b) Organogeneze
  • Postembryonální vývin

  TKÁNĚ

  • Epitely
  • Pojivová tkáň
  • Trofická pojiva
  • Svalová tkáň
  • Nervová tkáň

  PŘEHLED KMENŮ

  (I) ŽIVOČICHOVÉ SE DVĚMA ZÁRODEČNÝMI LISTY (DIBLASTICA)

  • 1. kmen: VLOČKOVCI (Placozoa)
  • 2. kmen: HOUBY (Porifera)
  • 3. kmen: ŽAHAVCI (Cnidaria)
  • 4. kmen: ŽEBERNATKY ( Ctenophora)

  (II) ŽIVOČICHOVÉ SE TŘEMI ZÁRODEČNÝMI LISTY (TRIBLASTICA)

  • 5. kmen: MORULOVCI (Mesozoa)
  • 6. kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminthes)
  • 7. kmen: PÁSNICE ( Nemertini)
  • 8. kmen: MECHOVNATCI (Entoprocta)
  • 9. kmen: HLÍSTI (Nemathelminthes)
  • 10. kmen: VRTEJŠI (Acanthocephala)
  • 11. kmen: HLAVATCI ( Priapulidea)
  • 12. kmen: MĚKKÝŠI (Mollusca)
  • 13. kmen: SUMÝŠOVCI (Sipunculida)
  • 14. kmen: RYPOHLAVCI (Echiurida)
  • 15. kmen: KROUŽKOVCI (Annelida)
  • 16. kmen: DRÁPKOVCI (Onychophora)
  • 17. kmen: ŽELVUŠKY (Tardigrada)
  • 18. kmen: ČLENOVCI (Arhropoda)
  • podkmen: TROJLALOČNATCI (Trilobitomorpha)
  • podkmen: KLEPÍTNATCI (Chelicerata)
  •                        HROTNATCI (Merostomata)
  •                        PAVOUKOVCI (Arachnida)
  • podkmen: VZDUŠNICOVCI (Tracheata)
  •                        STONOŽKY (Chilopoda)
  •                        MNOHONOŽKY (Diplopoda)
  •                        CHVOSTOSKOCI (Collembola)
  •                        HMYZ (Insecta)
  • 19. kmen: CHAPADLOVCI (Tentaculata)
  • 20. kmen: PLOUTVENKY (Chaetognatha)
  • 21. kmen: BRADATICE (Pogonophora)
  • 22. kmen: OSTNOKOŽCI (Echinodermata)
  • 23. kmen: POLOSTRUNATCI (Hemichordata)

  SOUHRN (bezobratlí)

  • Přehled orgánů a orgánových soustav bezobratlých
  • Soustavy tělního pokryvu a pohybové soustavy
  • Nervové soustavy a smyslové orgány
  • Trávicí soustavy
  • Dýchací soustavy
  • Oběhové (cévní) soustavy
  • Vylučovací soustavy
  • Pohlavní soustavy
  • 24. kmen: STRUNATCI (Chordata)
  • podkmen: PLÁŠTĚNCI (Urochordata)
  • podkmen: BEZLEBEČNÍ (Cephalochordata)
  • podkmen: OBRATLOVCI (Vertebrata)
  •                       BEZČELISTNATCI (Agnatha)
  •                       KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata)
  •                       ČELISTNATCI (Gnathostomata)
  •                       PARYBY ( Chondrichthyes)
  •                       RYBY (Pisces)
  •                       OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia)
  •                       PLAZI (Reptilia)
  •                       PTÁCI (Aves)
  •                       SAVCI (Mammalia)

  SOUHRN (obratlovci)

  • Přehled orgánů a orgánových soustav obratlovců
  • Soustava opěrná, pohybová a krycí 
  • Nervová soustava a smyslové orgány
  • Trávicí soustava
  • Dýchací soustava
  • Cévní soustava
  • Vylučovací a pohlavní soustava

  IV.  HISTORICKÝ PŘEHLED VÝVOJE ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE

  V.   PŘEHLED ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ ŽIVOČICHŮ (ZÁKLADNÍ FYZIOLOGICKÉ DĚJE)

  • FUNKCE SOUVISEJÍCÍ S METABOLISMEM
  • Trávení a příjem živin
  • Dýchání
  • Oběh tělních tekutin
  • Exkrece a osmoregulace
  • Udržování tělesné teploty
  • NERVOVÉ A HORMONÁLNÍ FUNKCE; POHYB
  • Nervové řízení
  • Hormonální řízení
  • Pohyb mnohobuněčných

  VI.  CHOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ

  • VROZENÉ CHOVÁNÍ
  • Chování podmíněné výměnou látkovou
  • Ochranné a obranné chování
  • Komfortní chování
  • Rozmnožovací chování
  • Sociální chování
  • Dorozumívání
  • ZÍSKANÉ CHOVÁNÍ

  VII. ŽIVOČICHOVÉ A PROSTŘEDÍ

  • PŘIZPŮSOBENÍ ŽIVOČICHŮ PROSTŘEDÍ
  • POPULACE
  • SPOLEČENSTVA
  • EKOSYSTÉMY
  • ROZŠÍŘENÍ ŽIVOČICHŮ NA ZEMI
  • Areály a šíření živočichů
  • Zoogeografie pevninského biocyklu Země
  • PŘÍČINY OHROŽENÍ ŽIVOČICHŮ NA ZEMI A OCHRANA DRUHŮ, SPOLEČENSTEV A BIOTOPŮ

  VÝBĚROVÝ PŘEHLED ODBORNÉ A POPULÁRNĚ NAUČNÉ LITERATURY

  REJSTŘÍK

  OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Zoologie souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?