Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Zoologie

  Učebnice pro 2. ročník gymnázia

  Naše cena s DPH:
  285 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Papáček M., Matěnová V., Matěna J., Soldán T.
  Nakladatel:
  SCIENTIA
  Kód zboží:
  15614
  EAN:
  9788071832034
  ISBN:
  80718321030

  Popis produktu

  • Učebnice pro 2. ročník gymnázia, zpracovaná na vysoké odborné úrovni, přináší zevrubné informace o všech hlavních aspektech biologie živočichů.
  • Učebnice pro 2. ročník gymnázia, zpracovaná na vysoké odborné úrovni, přináší zevrubné informace o všech hlavních aspektech biologie živočichů.
  • Důraz je kladen především na moderní zoologický systém, spolu s ním jsou však zařazeny i poznatky z obecné zoologie, ekologie a etologie. Tyto pasáže jsou použitelné i ve 3. ročníku, případně v rámci nepovinného předmětu cvičení z biologie či ve volitelných seminářích. Protože je učebnice koncipována poměrně široce, rozlišují autoři pomocí odlišného typu písma tři různé stupně náročnosti poznatků tak, aby se v knize dobře orientovali studenti různých zaměření.
  • Učebnice je vybavena barevnou obrazovou přílohou.
  • Ilustrace M. Justová, M. Polcar, H. Storchová, M. Papáček, V. Matěnová. Rozsah 288 stran a 12 stran přílohy. V8a.

  Recenze

  Tato učebnice vzniká v době, kdy není ještě zcela ujasněná koncepce gymnázií a osnovy předmětu biologie jsou průběžně upravovány. Z toho důvodu je koncipována poměrně široce. Snaží se osvěžit problematiku učiva z několika pohledů a připusťme, že náleží spíše k typům maximalistických učebnic. Svým pojetím představuje zároveň i minimální kompendium pro studenty vysokoškolského bakalářského studia biologicky orientovaných oborů, k jehož textu se mohou uchýlit v případě potřeby základních informací v oblasti, kterou nestudují jako specializaci.
  Učebnice může být užitečná i jako pomocná příručka pro učitele základních (občanských) škol.
  Učebnice má snahu rozšířit všeobecné znalosti o rozmanitosti živé přírody a o místě a funkci konkrétních živočichů a jejich skupin v ekosystémech. Je určena širokému okruhu studentů. Není nezbytné s ní pracovat jako s celkem. Text, jehož obsah lze pokládat za „základní učivo“, je vysazen písmem typu Times; text, který je rozšířením základního učiva pak písmem typu Helvetica (bez „patek“); text charakteru podrobnějšího rozvedení základních údajů a vztahů i charakteru zajímavostí je vysazen typem Helvetica, ale v užších sloupcích. Učebnice umožňuje volit varianty studijního programu podle studijního zaměření (větvě), typu školy, hloubky zájmu studentů a snad i případných dalších úprav osnovy předmětu či požadavků na cílové učivo. Předpokládáme například, že studenti přírodovědných větví gymnázií mohou využívat text učebnice s důrazem na „základní, popř. rozšiřující učivo“. Zájemci o vysokoškolské biologicky orientované studium si mohou své informace rozšířit i o partie užších částí sloupců. Pro humanitní a všeobecné větve gymnázií doporučujeme práci s učebnicí v obecnější rovině ( bez hlubších exkurzí do systému živočichů s omezením spektra jejich výčtu). Studenti, kteří potřebují získat pouhý přehled (popř. studenti jiných středních škol), mohou pracovat pouze s přehledovými a komparativními kapitolami určenými pro opakování označenými jako „souhrny“ a s kapitolami I., II. (Stručný přehled základních skupin živočišné říše), III. B) (úvodní obecná část), V. a výběrově s kapitolami VI. a VII., které mají víceméně rovněž charakter souhrnů. Všechny naznačené varianty přinášejí o biologii živočichů ucelený přehled.

  Poznámka k 3. vydání: K otázce aktuálního systému živočichů

  Devadesátá léta 20. století a počátek století nového jsou převratným obdobím z hlediska studia příbuznosti kmenů i dalších taxonů živočichů, z hlediska metodických přístupů k vytváření jejich systému a v podstatě i z hlediska systematické zoologie vůbec. Koncem století byly objeveny dva taxony živočichů popsané jako nové kmeny. Zejména molekulární metody studia struktury DNA, RNA a vybraných enzymů i zdokonalující se metody studia ultrastruktury buněk přinesly a přinášejí mnoho nových poznatků. Software vyvinutý speciálně pro studium fylogeneze organismů umožňuje pracovat s velkým množstvím dat (v našem případě znaků – molekulárních, morfologických i funkčních) a s jejich soubory srovnávacím způsobem.
  Výsledkem komplexního fylogenetického studia je pak systém (klasifikace) živočichů, který v řadě případů překvapujícím a poměrně zásadním způsobem mění naše vžité představy, jejichž zdrojem jsou klasifikace publikované ve středoškolských i vysokoškolských učebnicích zoologie s drobnými obměnami téměř po jedno století. Např. ze všech prvoků jsou pravděpodobně jedinými skutečnými příbuznými mnohobuněčných živočichů pouze bičíkaté trubénky (Choanoflagellida, Choanozoa); ploštěnci (Plathelminthes) jsou nesporně polyfyletickým, tj. „nepřirozeným“ taxonem; hlístice (Nematoda) mají s členovci (Arthropoda) mnohem bližší příbuzenské (fylogenetické) vztahy než kroužkovci ( Annelida) aj.
  Výuka základů systematické zoologie v užším slova smyslu na gymnáziích se tak na přelomu tisíciletí ocitá před obdobným problémem jako výuka matematiky, fyziky, či chemie. Stojí před otázkou, do jaké míry je únosné, vhodné a smysluplné přenášet nejaktuálnější stav poznání (často ve stadiu ověřovaných a diskutovaných hypotéz) do didaktického systému střední školy. Naléhavost řešení této otázky je umocněna i skutečností probíhající a poněkud kontraverzní diskuse vysokoškolských učitelů, do jaké míry tyto poznatky prezentovat v základních vysokoškolských kurzech fylogeneze a systému bezobratlých, resp. zoologie bezobratlých. Tyto skutečnosti jsou jedním z důvodů, proč v prvním vydání této učebnice nebyl – a ani v tomto vydání není důsledně uveden přehledný systém všech taxonů na úrovni vyšší než druh či rod zařazených v textu. (Další důvody můžeme uvést v podobě následujících otázek – např.: Je pro výuku biologie na gymnáziu jako všeobecně vzdělávacího předmětu nejvýznamnější jejich systém? Pokud uvedeme přehledně systém vyšších taxonů živočichů odpovídající aktuálnímu poznání, měli bychom na úrovni střední školy dostatečné časové i znalostní zázemí pro potřebnou argumentaci a vysvětlení fylogenetických vztahů a odlišností od „podoby systému“ v jiných publikacích ve věcně únosné didaktické podobě? Pokud uvedeme přehledně a hierarchicky „historicky didakticky vžitý systém živočichů“, který neodpovídá aktuálnímu stavu poznání, nakolik vystavujeme studenty riziku zkoušení učiva charakteru „zastaralého seznamu“?) Strukturace „systematické části učebnice“ se s tímto problémem vyrovnává kompromisně. Učivo o bezobratlých v části III. je uspořádáno jako přehled kmenů, popř. jejich skupin spíše podle jejich tělní architektury než podle „aktuálního názoru na podobu přirozeného systému“, tj. víceméně tradičně. Prezentace hierarchického systému je s výjimkou kmene členovců a kmene strunatců záměrně oslabena a informačním těžištěm textu je učivo o tělní stavbě, biologii a funkcích živočichů v ekosystémech. Za optimální bychom považovali, kdyby jedním z výsledků výuky na úrovni gymnázií byla znalost, popř. dovednost rozlišování a poznávání živočichů, schopnost zdůvodnění jejich příslušnosti ke konkrétní skupině (taxonu) a přehled o jejich funkcích v přírodě.

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Související zboží:

  S titulem Zoologie souvisí:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: