Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika 9.r. základní školy

  Naše cena s DPH:
  186 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  J. Bohuněk, R. Kolářová, I. Štoll, M. Svoboda, M. Wolf
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28980
  EAN:
  9788071964995
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
  • V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vysvětlení nových poznatků a ukázky jejich využití v denním životě, ale i návody na pozorování a provádění pokusů. V závěru každého článku je shrnutí toho, co je užitečné si zapamatovat. V učebnici jsou zařazeny i laboratorní úlohy a výsledky úloh.
  • Řadu učebnic nově doplňuje příručka pro učitele, jejíž první část může být pro učitele fyziky jednou z inspirací při tvorbě ŠVP. V druhé části příručky jsou podrobná řešení úloh ze všech čtyř učebnic opatřená doplňujícími poznámkami jak k možným dalším variantám úloh, tak radami a zkušenostmi z realizace pokusů. V závěru je uvedena literatura a webové stránky, kde lze nalézt další informace k fyzice, její historii i k využití fyzikálních poznatků.

   

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  236

  O učebnici

  V prvních dvou kapitolách budeme pokračovat ve studiu elektrických a magnetických jevů. Ve vstupním článku si většina z vás pomocí otázek a úloh jen osvěží své poznatky. Pro vás, kteří jste se vzhledem k nižšímu počtu hodin fyziky v 6. ročníku neseznámili s elektromagnetickými jevy, nebo jste něco zapomněli, jsou základní poznatky v úvodních článcích zopakovány.

  Pomocí pokusů budeme zjišťovat, jak působí magnetické pole na cívku s proudem a ukážeme si využití tohoto jevu v elektromotorech. Seznámíme se s jevem elektromagnetická indukce, který se stal základem moderní elektrotechniky - především výroby střídavého proudu. Ukážeme si jak se realizuje přenos elektrické energie z elektráren ke spotřebitelům a jaký význam má při tom využití transformátorů.

  Ve třetí a čtvrté kapitole si prohloubíme poznatky o vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech, nově budeme zkoumat vedení elektrického proudu v polovodičích. Pokusy si ověříme vlastnosti některých důležitých polovodičových součástek, např. termistoru, fotorezistoru, diody nebo fotočlánku.

  Při užívání elektrických zařízení je životně důležité dodržovat pravidla bezpečného zacházení s nimi. Proto v páté kapitole jsou pravidla, z nichž mnohá jste poznali už v 6. ročníku, shrnuta a doplněna.

  Asi většina z vás se ve sdělovacích prostředcích nebo časopisech setkala s pojmy elektromagnetická vlna nebo elektromagnetické zařízení. V 6. kapitole se s těmito pojmy a jejich využitím v našem životě seznámíte podrobněji. Poznáte mimo jiné, že i světlo je druh elektromagnetického vlnění. Natento poznatek navážeme v 7. kapitole, věnované světelným jevům a jejich využití. V úvodu kapitoly si připomeneme základní poznatky o šíření světla a odrazu světla. Podrobněji je zopakováno učivo o lomu světla a jeho využití v čočkách, protože někteří jste toto učivo neprobrali v 7. ročníku. Ostatním stačí se pomocí otázek a úloh za články přesvědčit, zda si to podstatné zapamatovali. Nově poznáte dva optické přístroje - mikroskop a dalekohled.

  V 8. kapitole poznáte další velice důležitý druh energie - jadernou energii a možnosti jejího využití v jaderných elektrárnách. Seznámíte se s různými možnostmi využití jaderného záření i ochrany před ním.

  Poznatky o naší planetě Zemi, sluneční soustavě a vesmíru si doplníte a prohloubíte v 9. kapitole.

  Závěrečná 10. kapitola je vlastně obrazem toho, co jste se měli ve výuce fyziky na základní škole naučit. Každý z jedenácti oddílů této kapitoly uvádí přehled základních poznatků (nebo pokud bylo učivo zařazeno v této učebnici, tak odvolávku na příslušnou kapitolu) a případně ještě doplnění nebo prohloubení (např. v oddíle o energii a jejich přeměnách je uveden jeden ze základních fyzikálních zákonů - zákon zachování energie). Dále pak následuje soubor otázek a úloh, kterými se můžete přesvědčit, zda jste učivo daného oddílu zvládli.

  Stejně jako v předchozích ročnících jsou nejdůležitější části textů nového učiva podloženy žlutě. Naopak vysvětlující nebo rozšiřující učivo je uvedeno jako Poznámka nebo drobným písmem. Základní údaje o některých význačných fyzicích jsou uváděny vždy u příslušného učiva a jsou modře podloženy.

  Za články jsou zařazeny Otázky a úlohy. Jejich řešením si ověříte, jak jste si osvojili základní poznatky, experimentální dovednosti a zda si umíte poradit i s řešením problémů. V pěti laboratorních úlohách, jejichž návody jsou uvedeny na konci učebnice, budete samostatně řešit náročnější experimentální úlohy. Výsledky svých měření a pozorování budete přehledně zaznamenávat a vyvozovat z nich závěry.

  Řadu údajů důležitých pro řešení úloh nebo pro provádění pokusů naleznete v Tabulkách pro základní školu.   

     

   

  Obsah učebnice

  1   ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY

  • CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI
  • 1.1 Magnetické pole cívky s proudem
  • 1.2 Elektromagnet a jeho užití
  • 1.3 Působení magnetického pole na cívku s proudem
  • 1.4 Elektromotor
  • 1.5 Elektromagnetická indukce

  2   STŘÍDAVÝ PROUD

  • 2.1 Vznik střídavého proudu
  • 2.2 Měření střídavého proudu a střídavého napětí
  • 2.3 Transformátory
  • 2.4 Rozvodná elektrická síť

  3   VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH

  • CO UŽ VÍME O VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU
  • 3.1 Vedení elektrického proudu v kapalinách
  • 3.2 Vedení elektrického proudu v plynech

  4   VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH

  • 4.1 Jak lze měnit odpor polovodičů
  • 4.2 Polovodiče typu N a P
  • 4.3 Polovodičová dioda
  • 4.4 Dioda jako usměrňovač
  • 4.5 Další součástky s jedním přechodem PN

  5   BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI

  • 5.1 Elektrické spotřebiče v domácnosti
  • 5.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
  • 5.3 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

  6   ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

  • 6.1 Elektromagnetické vlny a záření
  • 6.2 Zdroje záření

  7   SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ

  • CO UŽ VÍME O SVĚTLE
  • 7.1 Lom světla
  • 7.2 Čočky
  • 7.3 Optické vlastnosti oka
  • 7.4 Lupa a mikroskop
  • 7.5 Dalekohledy

  8   JADERNÁ ENERGIE

  • CO UŽ VÍME O ATOMECH
  • 8.1 Atomová jádra
  • 8.2 Radioaktivita
  • 8.3 Využití jaderného záření
  • 8.4 Jaderné reakce
  • 8.5 Uvolňování jaderné energie
  • 8.6 Jaderný reaktor
  • 8.7 Jaderná energetika
  • 8.8 Ochrana před zářením

  9   ZEMĚ A VESMÍR

  • 9.1 Sluneční soustava
  • 9.2 Naše Galaxie
  • 9.3 Kosmonautika

  10 ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

  • 10.1 Vlastnosti látek a jejich částicové složení
  • 10.2 Měření fyzikálních věličin
  • 10.3 Pohyb
  • 10.4 Síla
  • 10.5 Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
  • 10.6 Tepelné jevy
  • 10.7 Elektrické a magnetické jevy
  • 10.8 Elektromagnetické záření. Světelné jevy
  • 10.9 Zvukové jevy
  • 10.10 Energie a její přeměny
  • 10.11 Země a vesmír

  L   LABORATORNÍ ÚLOHY

  1. Laboratorní úloha
  2. Laboratorní úloha
  3. Laboratorní úloha
  4. Laboratorní úloha
  5. Laboratorní úloha

  REJSTŘÍK

  VÝSLEDKY ÚLOH

  KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VÝSTUPY A PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

   

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?