Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -12%

  • Nový přehled biologie

  Nový přehled biologie

  kompletní přehled nejen středoškolské biologie

  Naše cena s DPH:
  997 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  1 134 Kč
  Ušetříte:
  137 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Stanislav Rozsypal a kolektiv autorů
  Nakladatel:
  SCIENTIA
  Kód zboží:
  15568
  EAN / ISBN:
  9788086960234
  SCIENTIA

  Popis produktu

  • Přehled biologie na 824 stranách – příručka pro maturanty, k přijímacím zkouškám na VŠ, průvodce studiem biologie na VŠ, všem pro orientaci v moderní biologii. Titul je doporučeným studijním podkladem pro přípravu ke SCIO testům!
  • Trojí vydání titulu Přehled biologie během 11 let svědčilo o nesporném zájmu veřejnosti o tento typ knihy. Protože ve čtvrtém vydání by bylo možné text pouze drobně upravovat a nepatrně doplňovat o moderní poznatky, popř. odstraňovat nedostatky v tvrzeních, rozhodlo se nakladatelství předložit nově koncipovaný přehled oživený výkladem nových spoluautorů, znovu jej celý pečlivě lektorovat, vše v souladu a s důrazem na současný stav poznání.
  • Při přípravě Nového přehledu biologie měil autoři na zřeteli, že připravují knihu, která bude nejen přehledem středoškolské látky, ale která by měla být i studijní pomůckou při přípravě absolventa gymnázia na přijímací zkoušky na vysokou školu a zároveň mu být nápomocná také v začátcích studia vysokoškolské látky z biologie.
  • Autory bylo navrženo nové členění do těchto celků: úvod do biologie, buňka, bakterie, archea, eukarya (protozoa, chromista, rostliny, houby, živočichové), člověk, viry a subvirové částice, dědičnost a proměnlivost, organizmy ve vztahu k prostředí, evoluční biologie.
  • Obecné souvislosti mezi charakteristikami hlavních skupin jsou zajišťovány kapitolami o buňce, dědičnosti organizmů, vztazích mezi organizmy a o molekulárních základech života a jeho vzniku.
  • Jednotlivé kapitoly (bakterie, archea, eukarya) jsou pojaty jako globální charakteristika (strukturální, morfologická, fyziologická a systematická) uvedených skupin organizmů.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  797

  O učebnici

  Touto sestavou oddílů a kapitol jsme se snažili spojit do "harmonického" celku systematické disciplíny s ostatními biologickými disciplínami a ukázat tak, že moderní biologie není pouhým mechanickým souborem jednotlivých vědních oborů, ale že tvoří jeden celek. O tuto integraci biologie se beze sporu zasloužila molekulární biologie. Jedním z markantních důsledků této pokračující integrace v biologii je model počátků biologické evoluce vyjádřený univerzálním fylogenetickým stromem, který umožní rozdělit organizmy do tří domén, tj. Bakterie, Archea a Eukarya. Celkové rozdělení organizmů se opírá o výsledky rozsáhlé srovnávací analýzy sekvencí 16S-rRNA (různých druhů bakterií a archeí) a 18S-rRNA (různých druhů eukaryí). Je nutné však poznamenat, že tento nový model a rozdělení organizmů do tří domén není dogma, a jako každá nová vědecká teorie prochází i tato procesem falzifikace, v rámci kterého je ve sporných bodech osvědčována dalšími testy (přesněji viz v úvodu ke kapitole 10). 

  V naší knize je každé z uvedených domén věnován samostatný oddíl (3., 4. 5. oddíl), v němž se obecně popisuje a vysvětluje morfologie, fyziologie, ontogeneze a způsob rozmnožování organizmů zahrnutých do příslušné domény. Na to navazuje systém těchto organizmů a fylogenetické vztahy mezi jejich hlavními skupinami. Upozorňujeme však, že systémy použité pro klasifikaci organizmů uvnitř domén nejsou ještě zcela ustáleny a v některých případech bylo nutné použít starých systémů se zavěrem poukazujícím na to, jakou strukturu bude pravděpodobně mít systém založený na molekulárně biologické analýze fylogenetických vztahů (viz např. bakterie a protozoa; systém bakterií je v současné době teprve postupně uveřejňován, a proto jsme ho nemohli pojmout do tohoto přehledu biologie, jeho strukturu však naznačujeme; podobně je tomu u prvoků).

  Za vstupní do všech dalších oddílů považujeme oddíly 1. 2. Logicky po těchto oddílech následují teprve oddíly popisující jednotlivé domény (3. 4. 5. oddíl). 6. oddíl navazuje především na kapitolu o živočišných tkáních, orgánech, orgánových soustavách, fyziologii, rozmnožování, ontogenezi, chování a fylogenezi živočichů. 7. oddíl navazuje na některé kapitoly 3. 4. 5. oddílu. 8. 9. oddíl jsou vyloženě obecné a navazují na znalosti obsažené v předchozích oddílech. 10. oddíl je závěrečný v tom smyslu, že se zabývá pro biologii nejobtížnějšími otázkami (evolucí a vznikem života). Součástí tohoto oddílu je též kapitola o dějinách biologie. 

  ČEŠTINA A TERMINOLOGIE "NOVÉHO PŘEHLEDU BIOLOGIE"

  Autoři "Nového přehledu biologie" považují za důležitou i jazykovou stránku tohoto kolektivního díla. Zvláštní pozornost věnovali přitom psaní cizích slov. Současná norma povoluje v určitých skupinách slov volbu dubletních pravopisných podob. Ve snaze vyloučit nejednotnost jejich zápisu rozhodli se autoři při psaní odborných termínů (lat., řec. nebo angl. původu) vycházet z publikace Petráčková, V. Kraus, J. a kol. Akademický slovník cizích slov. 1. vydání (dotisk). Praha : Academia, 1998 a Filipec, J. a kol. Slovník spisovné češtiny. 2. opravené a doplěné vydání . Praha : Academia, 1994. Shodně používají počeštěné varianty cizích slov, které jsou v těchto slovnících uváděny na prvním místě. Jen v několika případech se od tohoto doporučení odchýlili (sjednotili např. psaní slov adenosin a cytozin ve prospěch mluvené formy se -z-). Mezinárodní odborné termíny (převážně anatomické a taxonomické termíny) jsou psány v původním pravopise, tj. řecky nebo latinsky. Na stránce, kde je takový termín v textu vysvětlen poprvé nebo definován, nebo kde je třeba jej v určité souvislosti zvláště zdůraznit, je zvýrazněn polotučnou kurzivou. Avšak jde-li v takovém případě o počeštěnou variantu odborného termínu, je v textu vyjádřen polotučně stojatým písmem. Latinské názvy druhů a rodů  jsou vždy psány kurzivou.       

  Obsah učebnice

  1  ÚVOD DO BIOLOGIE / 1

  • 1.1  BIOLOGICKÉ VĚDY / 2
  • 1.2  OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH SOUSTAV / 5
  • 1.3  UNIVERZÁLNÍ FYLOGENETICKÝ STROM / 7
  •         1.3.1 Základní strukturální typy živých soustav
  •         1.3.2 Tři domény života na Zemi
  •         1.3.3 Obecná charakteristika jednotlivých domén
  •         1.3.4 Původ mitochondrií a chloroplastů, vznik eukaryotické buňky
  • 1.4  PRINCIPY TAXONOMIE A FYLOGENETIKY ORGANIZMŮ / 13
  •         1.4.1 Základní pojmy taxonomie
  •         1.4.2 Hierarchická (linnéovská) klasifikace a vědecké názvosloví
  •         1.4.3 Biologický druh
  •         1.4.4 Tvorba hypotéz o příbuznosti organizmů (fylogenetika)
  •         1.4.5 Metody tvorby klasifikace

  2  BUŇKA / 27

  • 2.1  CHEMICKÉ SLOŽENÍ  BUŇKY / 28
  •         2.1.1. Biogenní prvky
  •         2.1.2 Voda a anorganické látky
  •         2.1.3 Nízkomolekulární organické látky
  •         2.1.4 Vysokomolekulární organické látky
  • 2.2  STRUKTURA BUŇKY / 40
  •         2.2.1 Prokaryotický a eukaryotický chromozom
  •         2.2.2 Biomembrány a membránové útvary v buňce
  •         2.2.3 Membránové organely
  •         2.2.4 Cytoskelet
  •         2.2.5 Buněčné stěny a mezibuněčná hmota
  • 2.3  FYZIOLOGIE BUŇKY / 57
  •         2.3.1 Průnik látek biomembránami
  •         2.3.2 Metabolizmus
  •         2.3.3 Sekrece a vstřebávání látek
  •         2.3.4 Podráždění
  •         2.3.5 Řízení buněčných dějů a působení hormonů
  •         2.3.6 Pohyb
  • 2.4  MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE BUŇKY / 82
  •         2.4.1 Genetická informace
  •         2.4.2 Replikace
  •         2.4.3 Transkripce
  •         2.4.4 Translace
  •         2.4.5 Regulace exprese genů

  3  BAKTERIE (BACTERIA) / 113

  • 3.1  MORFOLOGIE BAKTERIÁLNÍCH BUNĚK / 114
  • 3.2  FYZIOLOGIE BAKTERIÍ / 115
  •         3.2.1 Výživa a metabolismus bakterií
  •         3.2.2 Fyziologie růstu bakteriální populace
  • 3.3  SYSTÉM BAKTERIÍ / 126
  •         3.3.1 Základní rozdělení bakterií do hlavních systematických skupin
  •         3.3.2 Gramnegativní bakterie s buněčnou stěnou (Gracilicutes)
  •         3.3.3 Grampozitivní bakterie vyznačující se buněčnou stěnou (Firmicutes)
  •         3.3.4 Bakterie bez buněčné stěny (Tenericutes)
  • 3.4  FYLOGENEZE BAKTERIÍ / 141
  •         3.4.1 Fylogenetický strom bakterií
  •         3.4.2 Kmeny bakterií vymezené fylogeneticky
  • 3.5  PROSTŘEDÍ, V NICHŽ BAKTERIE ŽIJÍ / 143
  •         3.5.1 Půda jako prostředí bakterií
  •         3.5.2 Vzduch jako prostředí bakterií
  •         3.5.3 Voda jako prostředí bakterií
  •         3.5.4 Lidské tělo jako prostředí bakterií
  •         3.5.5 Bakteriální nákazy člověka

  4   ARCHEA (ARCHAEA) / 147

  • 4.1  MORFOLOGIE ARCHEÍ / 148
  • 4.2  FYZIOLOGIE A SYSTÉM ARCHEÍ / 148
  •         4.2.1 Extrémně halofilní archea
  •         4.2.2 Archea produkující metan
  •         4.2.3 Hypertermofilní archea
  •         4.2.4 Archea bez buněčné stěny
  • 4.3  FYLOGENEZE ARCHEÍ / 151
  •         4.3.1 Fylogenetický strom archeí

  5   EUKARYA (EUKARYA) / 153

  • 5.1  PRVOCI (PROTOZOA) / 157
  •        5.1.1 Bičíkovci (Mastigophora)
  •        5.1.2 Krásnoočka, eugleny (Euhlenozoa, Euglenoida, Euglenophyta)
  •        5.1.3 Kořenonožci (Rhizopoda)
  •        5.1.4 Diktyostelidy (Dictyostelida, Dictyostelea, Dictyosteliomycota)
  •        5.1.5 Hlenky (Mycetozoa, Eumycetozoa, Myxomycota, Gymnomycota)
  •        5.1.6 Nádorovky (Plasmodiophorida, Plasmodiophoromycota, Phytomyxa)
  •        5.1.7 Paprskovci (Actinopoda)
  •        5.1.8 Obrněnky (Dinozoa, Dinoflagellata, Dinophyta)
  •        5.1.9 Výtrusovci (Sporozoa, Apicomplexa)
  •        5.1.10 Nálevníci (Ciliophora)
  • 5.2  Chromista (Chromista) / 171
  •        5.2.1 Skrytěnky ( Cryptophyta)
  •        5.2.2 Chromofyta (Chromophyta)
  •        5.2.3 Oomycety (Oomycota, Perenosporomycota)
  •        5.2.4 Opalinky (Opalinata)
  •        5.2.5 Prymnesiophyta (Haptophyta)
  • 5.3  Rostliny (Plantae) / 183
  •        5.3.1 Pletiva a orgány cévnatých rostlin
  •        5.3.2 Fyziologie cévnatých rostlin 
  •        5.3.3 Rozmnožování a ontogeneze rostlin
  •        5.3.4 Systém rostlin
  •        5.3.5 Fylogeneze vyšších rostlin
  • 5.4  HOUBY ( FUNGI, MYCOTA, MYCOBIOTA) / 305
  •        5.4.1 Fyziologie hub
  •        5.4.2 Růst a rozmnožování hub
  •        5.4.3 Systém hub
  •        5.4.4 Fylogeneze hub
  • 5.5  ŽIVOČICHOVÉ (ANIMALIA) / 331
  •        5.5.1 Živočišné tkáně, orgány a orgánové soustavy
  •        5.5.2 Fyziologie živočichů
  •        5.5.3 Rozmnožování a ontogeneze živočichů
  •        5.5.4 Chování živočichů
  •        5.5.5 Systém živočichů
  •        5.5.6 Fylogeneze živočichů

  6   ČLOVĚK (HOMO SAPIENS SAPIENS) / 537

  • 6.1  ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA / 538
  •        6.1.1 Soustava kosterní (opěrná)
  •        6.1.2 Soustava svalová (pohybová)
  •        6.1.3 Soustava oběhová - cévní (krevní a mízní soustava, imunitní systém)
  •        6.1.4 Soustava dýchací
  •        6.1.5 Soustava trávicí
  •        6.1.6 Přeměna látek a energií (metabolizmus)
  •        6.1.7 Vylučování
  •        6.1.8 Pohlavní soustava
  •        6.1.9 Soustava smyslová
  •        6.1.10 Řídící soustava
  • 6.2  ONTOGENEZE ČLOVĚKA / 573
  • 6.3  EVOLUCE ČLOVĚKA / 574
  •        6.3.1 Homo habilis
  •        6.3.2 Homo erectus
  •        6.3.3 "Archaický" Homo sapiens
  •        6.3.4 Homo neanderthalensis
  •        6.3.5 Homo sapiens

  7   VIRY / 579 

  • 7.1  OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VIRŮ / 580
  • 7.2  STRUKTURA A TVAR VIRIONU / 581
  •         7.2.1 Stavba virového kapsidu
  •         7.2.2 Nukleová kyselina viru
  • 7.3  REPRODUKCE VIRU V HOSTITELSKÝCH BUŇKÁCH / 585
  •         7.3.1 Základní charakteristika reprodukce virů
  •         7.3.2 Rozmnožování bakteriálních virů
  •         7.3.3 Rozmnožování rostlinných virů
  •         7.3.4 Rozmnožování živočišných virů
  • 7.4  SYSTÉM VIRŮ / 592
  •         7.4.1 Principy klasifikace virů
  •         7.4.2 Bakteriální viry (bakteriofágy)
  •         7.4.3 Rostlinné viry
  •         7.4.4 Živočišné viry
  • 7.5  SATELITY (VIRUSOIDY) A VIROIDY / 600
  • 7.6  PRIONY / 601
  •         7.6.1 Priony savců
  •         7.6.2 Priony kvasinek

  8   DĚDIČNOST / 605

  • 8.1 CYTOLOGICKÉ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI / 606
  •         8.1.1 Chromozomy, jejich struktura a funkce
  •         8.1.2 Mitóza a její genetické důsledky
  •         8.1.3 Meióza a její genetické důsledky
  • 8.2 ZÁKLADNÍ GENETICKÉ POJMY / 601
  • 8.3 ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSTI PŘENOSU ZNAKŮ Z RODIČŮ NA POTOMKY / 612
  •         8.3.1 Mendelovy zákony
  •         8.3.2 Morganovy zákony, genetická rekombinace
  • 8.4 GENETICKÉ ASPEKTY POHLAVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ / 619
  • 8.5 MIMOJADERNÁ DĚDIČNOST / 622
  • 8.6 DĚDIČNOST KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ / 623
  • 8.7 GENETICKÉ ZÁKONITOSTI V POPULACÍCH / 625
  • 8.8 MUTACE / 627
  •        8.8.1 Obecná charakteristika mutací, základní pojmy
  •        8.8.2 Klasifikace mutací
  •        8.8.3 Molekulární podstata mutací
  • 8.9 DĚDIČNOST VIRŮ A BAKTERIÍ / 631
  • 8.10 DĚDIČNOST ČLOVĚKA / 632
  •         8.10.1 Výzkumné metody genetiky člověky
  •         8.10.2 Hlavní principy určující dědičnost lidských znaků
  •         8.10.3 Příklady dědičnosti lidských znaků
  • 8.11 GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ A BIOTECHNOLOGIE / 643
  •         8.11.1 Klonování DNA
  •         8.11.2 Příprava rekombinantních molekul DNA
  •         8.11.3 Zakládání genových knihoven
  •         8.11.4 Mutageneze in vitro
  •         8.11.5 Příprava transgenních organizmů jako základ moderních biotechnologií
  •         8.11.6 Genová terapie
  •         8.11.7 Klonování živočichů

  9   ORGANIZMY VE VZTAHU K PROSTŘEDÍ / 659

  • 9.1 STRUKTURA A VLASTNOSTI EKOSYSTÉMŮ / 660
  •         9.1.1 Organizmy a prostředí, biotop, nika
  •         9.1.2 Populace
  •         9.1.3 Společenstva
  •         9.1.4 Ekosystémy
  •         9.1.5 Vliv člověka na přírodní prostředí
  •         9.1.6 Ochrana životního prostředí
  • 9.2 BIOGEOGRAFIE / 681
  • 9.3 BIODIVERZITA / 695

  10  EVOLUČNÍ BIOLOGIE / 699

  • 10.1 EVOLUCE ORGANIZMŮ / 701
  •          10.1.1. Základní pojmy
  •          10.1.2 Vývoj evolučního myšlení
  •          10.1.3 Mikroevoluce
  •          10.1.4 Vznik druhů (speciace)
  •          10.1.5 Makroevoluce
  • 10.2 MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE / 720
  •          10.2.1 Evoluční nukleotidové substituce jako zdroj evolučních změn
  •          10.2.2 Náhodný genetický posun v molekulární evoluci 
  •          10.2.3 Přírodní výběr v molekulární evoluci
  •          10.2.4 Genové duplikace
  •          10.2.5 Horizontální přenos genů
  • 10.3 VZNIK ŽIVOTA Z ASPEKTU MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE / 728
  •          10.3.1 Základní otázky kladené v hypotéze o vzniku života
  •          10.3.2 Prebiotická (abiotická) syntéza prekurzorů
  •          10.3.3 Význam kondenzačních činidel při syntéze polyribonukleotidů a polypeptidů v prebiotickém prostředí
  •          10.3.4 Syntéza polypeptidů v prebiotickém prostředí
  •          10.3.5 Říše RNA
  •          10.3.6 Říše RNP
  •          10.3.7 Dvouřetězcová RNA
  •          10.3.8 Vznik DNA
  •          10.3.9 Počátky biologické evoluce
  • 10.4 DĚJINY BIOLOGIE / 740

   

  • Komentář k fotografiím jednotlivých kapitol
  • Úvodní poznámka k rejstříku
  • Rejstřík odborných termínů
  • Rejstřík českých názvů taxonů
  • Rejstřík latinských názvů taxonů
  • Použitá a doporučená literatura k dalšímu studiu
  • Obrazový materiál

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Nový přehled biologie souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?