Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -13%

  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ

  4. vydání z roku 2023

  Naše cena s DPH:
  279 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  322 Kč
  Ušetříte:
  43 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jiří Mikulčák, Jura Charvát, Martin Macháček, František Zemánek
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28899
  EAN:
  9788071965602
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce je důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech, respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi.
  • V matematické části nejsou uvedeny tabulky čísel, které lze získat pomocí kalkulačky, např. logaritmů, ale je rozšířen přehled středoškolského učiva matematiky. Ve fyzikální a chemické části byly údaje revidovány s použitím nejnovějších pramenů a přidány byly další tabulky fyzikálních veličin potřebných ve fyzikální praxi.
  • Příručka obsahuje řadu informací potřebných k pochopení souvislostí, k správnému užívání termínů, k získání představy o charakteristických hodnotách různých veličin i k počáteční orientaci v nových oborech.
  • Tato příručka bude nepostradatelnou knihou nejen pro středoškolské studenty, ale i pro vysokoškoláky a pro další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  278

  O učebnici

  Matematická část publikace je určena úředevším studentům a absolventům středních škol.

  Formou i obsahem se výrazně liší od matematických tabulek vydávaných v minulosti. Rozsáhlé tabulky hodnot goniometrických, logaritmických a jiných funkcí vyskytujících se v různých číselných výpočtech nejsou již v době počítačů a kalkulaček potřebné. 

  Těžiště našich "tabulek" leží v přehledu matematických pojmů a vzorců. Vzorce, které často používáme, známe pravděpodobně zpaměti. Nahlédnutím do tabulek se můžeme přesvědčit o tom, zda si je pamatujeme správně. Není však nutné všechny pojmy a vzorce se učit nazpaměť. Mnohdy stačí vědět, že potřebný vzorec existuje, kde je možné ho najít, a nalezený vzorec pak umět správně použít. Tabulky se nám mohou hodit také tehdy, když při studiu literatury narazíme na některý neznámý matematický termín. Například s využitím rejstříku ho můžeme v tabulkách vyhledat.

  V jedenácti kapitolách matematické části tabulek jsme se snažili přehledně a stručně uvést pokud možno vše, co se v předmětu matematika na středních školách učí. Pokud jde o rozsah, terminologii a značení, vycházeli jsme zejména z kompletu tematicky členěných učebnic matematiky pro gymnázia vydaných nakladatelstvím Prometheus. Poznatky přesahující rámec střední školy jsou uvedeny jen velmi výjímečně. Dvanáctá kapitola obsahuje několik  málo číselných tabulek, o nichž si myslíme, že jejich uvedení má i dnes význam.       

  Obsah učebnice

  Matematické tabulky a vzorce

    1  Logika a množiny 

  • 1.1  Matematická logika
  • 1.2  Teorie množin
  • 1.3  Zobrazení

    2  Aritmetika 

  • 2.1  Množiny čísel
  • 2.2  Nerovnosti mezi reálnými čísly
  • 2.3  Početní operace v R
  • 2.4  Mocniny a odmocniny
  • 2.5  Reálná čísla - dodatky
  • 2.6  Komplexní čísla

    3  Algebraické rovnice 

  • 3.1  Mnohočleny
  • 3.2  Rovnice

    4  Funkce 

  • 4.1  Základní pojmy
  • 4.2  Některé jednoduché funkce
  • 4.3  Exponenciální a logaritmická funkce
  • 4.4  Goniometrické funkce
  • 4.5  Přibližné vzorce

    5  Posloupnosti a řady 

  • 5.1  Posloupnosti
  • 5.2  Nekonečné řady
  • 5.3  Finanční matematika

    6  Pravděpodobnost a statistika 

  • 6.1  Kombinatorika
  • 6.2  Pravděpodobnost
  • 6.3  Statistika

    7  Planimetrie 

  • 7.1  Úhel
  • 7.2  Trojúhelníky
  • 7.3 Čtyřúhelníky
  • 7.4  Kružnice a kruh
  • 7.5  Zobrazení v rovině
  • 7.6  Konstrukce úseček některých délek

    8  Stereometrie 

  • 8.1  Mnohostěny
  • 8.2  Hranoly
  • 8.3  Jehlany
  • 8.4  Rotační tělesa

    9  Analytická geometrie 

  • 9.1  Vektory
  • 9.2  Lineární útvary v rovině
  • 9.3  Lineární útvary v prostoru
  • 9.4  Kuželosečky
  • 9.5  Kulová plocha

  10  Diferenciální počet 

  • 10.1  Spojitost funkce
  • 10.2  Limita funkce
  • 10.3  Derivace funkce

  11  Integrální počet 

  • 11.1  Primitivní funkce
  • 11.2  Určitý integrál
  • 11.3  Geometrické aplikace určitého integrálu

  12  Tabulky

  Odlišnosti normy ISO 80000-2

  Literatura

  Rejstřík

   

  Fyzikální a chemické tabulky a vzorce

  Úvod

    1.  Veličiny a jednotky 

  • 1.1  Rozdělení jednotek
  • 1.2  Základní jednotky soustavy SI
  • 1.3  Odvozené jednotky s jednoslovným názvem
  • 1.4  Předpony pro tvorbu násobných a dílčích jednotek
  • 1.5  Tvorba názvů a značek složených jednotek
  • 1.6  Jednotky užívané spolu s SI
  • 1.7  Vybrané fyzikální veličiny a jejich jednotky v soustavě SI
  • 1.8  Poznámky k tabulce veličin a jednotek
  • 1.9  Některé jednotky nepatřící k soustavě SI
  • 1.10  Univerzální fyzikální konstanty
  • 1.11  Převodní činitele pro energii
  • 1.12  Konvenční fyzikální konstanty
  • 1.13  Zpracování fyzikálních měření

    2  Vztahy 

  • 2.1  Významné fyzikální vztahy
  • 2.2  Těžiště některých homogenních útvarů
  • 2.3  Momenty setrvačnosti některých homogenních těles

    3  Částice, jádra, atomy, molekuly 

  • 3.1  Klasifikace elementárních částic
  • 3.2  Vybrané elementární částice
  • 3.3  Přirozeně se vyskytující nuklidy
  • 3.4  Typy radioaktivních přeměn
  • 3.5  Některé prakticky významné radionuklidy
  • 3.6  Účinky ionizujícího záření na živé organismy
  • 3.7  Radioaktivní přeměnové řady
  • 3.8  Důležité typy jaderných reakcí
  • 3.9  Poloměry atomů a iontů
  • 3.10  Elektronové konfigurace atomů v základním stavu
  • 3.11  Délky, úhly a disociační enthalpie vazeb v některých jednoduchých molekulách

    4  Chemické tabulky 

  • 4.1  Prvky a jejich vlastnosti
  • 4.2  Nebezpečné prvky a sloučeniny
  • 4.3  Vlastnosti důležitých anorganických sloučenin
  • 4.4  Vlastnosti důležitých organických sloučenin 
  • 4.5  Systematické názvy vybraných organických sloučenin
  • 4.6  Acidobazické neutralizační indikátory
  • 4.7  Disociační konstanty kyselin a zásad ve vodných roztocích
  • 4.8  Rozpustnost pevných látek ve vodě
  • 4.9  Součiny rozpustnosti látek ve vodných roztocích
  • 4.10  Rozpustnost plynů ve vodě za normálního tlaku
  • 4.11  Měrné spalné teplo a výhřevnost paliv
  • 4.12  Termochemické údaje
  • 4.13  Latinské, anglické, francouzské, německé a ruské názvy některých prvků
  • 4.14  Důležité skupiny organických sloučenin
  • 4.15  Přehled vztahů pro chemické výpočty 

    5  Mechanické a tepelné vlastnosti látek 

  • 5.1  Složení, tvrdost a hustota některých nerostů
  • 5..2  Tvrdost některých prvků a slitin v Mohsově stupnici
  • 5.3  Mechanické vlastnosti pevných látek
  • 5.4  Složení, vlastnosti a použití některých slitin
  • 5.5  Hustoty a tepelné vlastnosti vybraných pevných látek
  • 5.6  Hustoty některých dalších pevných látek
  • 5.7  Hustoty a tepelné a mechanické vlastnosti vybraných kapalin
  • 5.8  Hustoty a tepelné vlastnosti vybraných plynů
  • 5.9  Kinetické vlastnosti a kritický stav vybraných plynů
  • 5.10  Součinitelé smykového tření a ramena vylivého odporu
  • 5.11  Vlastnosti vody v závislosti na teplotě
  • 5.12  Tlak a hustota syté vodní páry v závislosti na teplotě
  • 5.13  Relativní vlhkost vzduchu v závislosti na údajích mokrého a suchého teploměru
  • 5.14  Hustota a složení suchého vzduchu

    6  Akustika 

  • 6.1  Rychlost zvuku v pevných látkách
  • 6.2  Rychlost zvuku v kapalinách a plynech
  • 6.3  Útlum zvuku ve vzduchu v závisloti na frekvenci a vlhkosti
  • 6.4  Hudební intervaly a poměry frekvencí
  • 6.5  Frekvence tónů chromatické stupnice v terperovaném ladění
  • 6.6  Orientační přehled hladin akustického tlaku
  • 6.7  Nejvyšší přípustné hodnoty hladiny akustického tlaku

    7  Elektrické a magnetické vlastnosti látek 

  • 7.1  Rezistivita (měrný elektrický odpor) některých vodičů
  • 7.2  Permitivita, rezistivita a elektrická pevnost některých izolantů
  • 7.3  Konduktivita (měrná vodivost) některých vodných roztoků
  • 7.4  Termoelektrická napětí
  • 7.5  Vlastnosti galvanických článků
  • 7.6  Standardní elektrodové potenciály
  • 7.7  Elektrochemické ekvivalenty
  • 7.8  Magnetické susceptibility neferomagnetických látek 
  • 7.9  Vlastnosti feromagnetických látek
  • 7.10  Kritické hodnoty některých supravodičů
  • 7.11  Značky pro elektrotechnická schémata

    8  Elektromagnetické záření 

  • 8.1  Přehled elektromagnetického spektra
  • 8.2  Záření černého tělesa (tepelné záření) 
  • 8.3  Orientační tabulka barev monochromatického záření a barev doplňkových
  • 8.4  Spektrální čáry
  • 8.5  Přehled významných typů laserů
  • 8.6  Index lomu některých látek
  • 8.7  Vztah mezi radiometrickými a fotometrickými veličinami
  • 8.8  Orientační hodnoty některých fotometrických veličin
  • 8.9  Výstupní práce elektronů z kovu a mezní vlnové délky fotoelektrického jevu
  • 8.10  Lorentzův činitel a energie relativistických částic

    9  Země 

  • 9.1  Vybrané údaje o Zemi
  • 9.2  Členění historie Země
  • 9.3  Nitro Země
  • 9.4  Zastoupení prvků na Zemi
  • 9.5  Zemětřesení
  • 9.6  Atmosféra Země
  • 9.7  Zemské magnetické pole

    10  Vesmír 

  • 10.1  Vybrané údaje o Slunci
  • 10.2  Vybrané údaje o Měsíci
  • 10.3  Dráhové elementy planet a Pluta
  • 10.4  Fyzikální vlastnosti planet a Pluta
  • 10.5  Vybrané měsíce planet
  • 10.6  Vybrané údaje o meziplanetární látce
  • 10.7  Vybrané periodické komety
  • 10.8  Vybrané meteorické roje
  • 10.9  Vybrané planetky
  • 10.10  Souhvězdí
  • 10.11  Orientace na hvězdné obloze
  • 10.12  Nejjasnější hvězdy pozorované na obloze
  • 10.13  Nejbližší hvězdy
  • 10.14  Některé hvězdy, u kterých byly zjištěny možné planety
  • 10.15  Některé pulsary
  • 10.16  Spektrální klasifikace hvězd
  • 10.17  HR diagram a fyzikální vlastnosti hvězd
  • 10.18  Zastoupení prvků ve vesmíru a v zemské kůře
  • 10.19  Vybrané údaje o naší Galaxii
  • 10.20  Některé galaxie
  • 10.21  Vybrané údaje o vesmíru
  • 10.22  Kalendář

  Literatura

  Rejstřík

  Zaokrouhlené hodnoty některých veličin a jednotek

  Periodická soustava prvků

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?