Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika 6.r. ZŠ - příručka učitele (nová generace)

  V příručce učitele jsou vždy k jednotlivým vyučovacím hodinám nově zařazeny bloky Klíčové kompetence (výčet klíčových kompetencí dle RVP) a Motivace (náměty, jak motivovat žáky a zapojit je do tématu).

  Naše cena s DPH:
  538 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Randa Miroslav, Havel Václav, Höfer Gerhard, Kepka Josef, Kohout Václav, Kratochvíl Pavel, Masopust Pavel, Petřík Josef, Prokšová Jitka, Rauner Karel
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  56608
  EAN / ISBN:
  9788074890475
  FRAUS

  Popis produktu

  V příručce učitele jsou vždy k jednotlivým vyučovacím hodinám nově zařazeny bloky Klíčové kompetence (výčet klíčových kompetencí dle RVP) a Motivace (náměty, jak motivovat žáky a zapojit je do tématu).

  Příručka učitele je předkládána ve formě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. Každá kapitola je zpracována důsledně na dvou stranách a zahrnuje několik logických částí. Klíčovou součástí každé dvoustrany jsou podrobné odpoědi na veškeré otázky z učebnice a pracovního sešitu a metodické poznámky k učivu včetně upozornění na souvislosti s dalšími fyzikálními poznatky.

  Příručka dále obsahuje časově-tematický plán učiva, očekávané výstupy a kompetence dle RVP ZV, kopírovatelné předlohy pro laboratorní práce, vybrané webové odkazy, doporučenou literaturu a místo na poznámky učitele.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  124

  O učebnici

  Máte před sebou poslední část třídílného, výrazně přepracovaného vydání kompletu pro výuku fyziky v 6. třídě základní školy nebo na víceletém gymnáziu (učebnice, pracovní sešit s přehledem učiva, příručka učitele). Klademe si v něm velmi těžký úkol: nejen vzbudit, ale také udržet zájem dětí o fyziku a ve školní výuce jim dát základy, které jim umožní orientovat se v technickém světě kolem sebe a co nejlépe vidět všechny souvislosti a zákonitosti světa, který nás obklopuje. 

  Celé zpracování učiva vychází z potřeb úzkého sepětí jednotlivých předmětů. Hlavní důraz je v předložené příručce učitele kladen na praktické aplikace fyziky, které prolínají celým učivem a umožňují získat žákům představu o fyzice jako o užitečném předmětu s mimořádným vztahem k praxi. Úkoly v pracovním sešitě jsou směrovány k tomu, aby si žáci ve škole i doma všechny fyzikální poznatky co nejvíce "osahali"; pestrost úkolů včetně zařazení fyzikálních doplňovaček a dalších motivačních úkolů rozvíjí zájem žáků o fyziku.

  Příručka učitele má jednotnou formu. Důsledně dodržujeme, že každé učebnicové kapitole je v příručce učitele věnována jedna dvoustrana - návrh přípravy učitele na příslušnou vyučovací hodinu. Text ke každé kapitole je členěn na části: cíl, práce s učivem obsahující rovněž odpovědi na všechny otázky a úkoly z učebnice, pozor!, poznámka, lišta a mezipředmětové vztahy, řešení úkolů z pracovního sešitu, doporučujeme, případně prostor pro poznámky učitele. Jednotlivé části jsou odděleny čarou a po straně označeny odpovídajícím symbolem. V některých případech jsou prázdné, ponechali jsme je však pro případné poznámky vyučujícího.

  Řešení úkolů odpovědí na otázky z textu učebnice, lišty i pracovního sešitu jsou zpracovány pokud možno vyčerpávajícím způsobem. I když takové řešení nelze očekávat od žáků, umožňuje učiteli posoudit správnost i některých výjimečných  odpovědí. Dvojstranu si můžete pro svoji potřebu lehce zkopírovat a operativně využívat ve výuce v jednotlivých třídách.

  Kromě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny najdete v příručce učitele i návrh časově-tematického plánu. Ten je připraven pro dvouhodinovou dotaci fyziky v šesté třídě a naznačuje časové rozvržení jednotlivých kapitol v průběhu školního roku. Protože je komplet pro výuku fyziky určen pro základní školy i primy víceletých gymnázií, obsahuje také kapitoly, které jsou v příručce učitele označeny jako rozšiřující a v učebnici se na ně dále nenavazuje (v učebnicích pro vyšší ročníky jsou tyto kapitoly zpracovány v rozšířené podobě). Jejich zařazení umožňuje každému učiteli tvořivý přístup při přípravě svého vzdělávacího programu. Nezbytnou součástí příručky jsou také kopírovatelné předlohy laboratorních prací.    

  Významnou součástí příručky učitele je podrobný rozbor RVP základního vzdělávání vycházející z verze 2016, a to ve vztahu k očekávaným výstupům a učivu týkajících se poznatků zařazených do komplexu Fyzika 6. Při přípravě příručky učitele pro 6. ročník jsme zvolili formu centrálně umístěného rozboru, protože se v rámci tohoto úvodního ročníku žáci s fyzikou teprve seznamují, a to včetně moderních aplikací. Přitom se žáci zároveň učí "fyzikální řemeslo", tedy tvoření systému veličin, jednotek, vzorců, výpočtů, stavby hmoty, základních zákonů, ......, což se v RVP předpokládá bez reflexe v kurikulárních dokumentech. V úvodu příručky učitele je proto umístěna ucelená část věnovaná RVP, kde uvádíme vše, co se Fyziky 6 v RVP týká, i to, jakými cestami se ve Fyzice 6 s požadavky RVP vyrovnáváme, jak jsou jednotlivé kompetence rozvíjeny a která průřezová témata jsou pro rozvoj kompetencí v rámci fyziky vhodná.

  Předložená příručka učitele si neklade za cíl být povinným předpisem svazujícím vaši tvořivost; naopak veškeré poznámky jsou návrhy, kteréteprve s vaší iniciativou, invencí a zkušenostmi umožní získat vaše žáky pro fyziku.     

  Obsah učebnice

  • Slovo autorů
  • Struktura kapitoly příručky
  • Časově-tematický plán učiva
  • RVP a učebnice Fyzika 6

  Proč se učím fyziku?

  Těleso a látka 

  • Co nás obklopuje?
  • Z čeho se tělesa skládají?
  • Skupenství látek
  • Skupenství vody
  • Atomy a molekuly
  • Vlastnosti atomů a molekul

  Veličiny a jejich měření 

  • Fyzikální veličiny
  • Rozměry těles, délka
  • Měření délky
  • Přesnost, chyby a zpracování měření
  • Vodorovný a svislý směr, určení polohy
  • Hmotnost těles
  • Měření hmotnosti
  • Čas
  • Měření času
  • Pohyb těles, rychlost
  • Souvislost rychlosti, dráhy a času
  • Měření rychlosti
  • Objem
  • Měření objemu
  • Teplotní roztažnost
  • Teplota a teplotní stupnice
  • Měření teploty
  • Hustota a její měření
  • Síla a její měření

  Elektrické vlastnosti látek 

  • Elektrování třením
  • Dva druhy elektrického náboje
  • Určení velikosti a znaménka náboje
  • Model atomu
  • Zdroje elektrického náboje
  • Elektrické vodiče a nevodiče
  • Elektrické pole
  • Tělesa v elektrickém poli
  • Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu

  Elektrický obvod 

  • Elektrický proud, elektrické napětí
  • Zdroje elektrického napětí
  • Účinky elektrického proudu
  • Elektrické spotřebiče
  • Schéma elektrického obvodu
  • Jednoduchý elektrický obvod
  • Složitější elektrické obvody
  • Elektrický proud v kapalinách a plynech
  • Bezpečnost při práci s elektřinou
  • Zkrat

  Magnetismus 

  • Magnety a jejich vlastnosti
  • Působení magnetu na tělesa z různých látek
  • Magnetická indukce a magnetování
  • Magnetické pole a magnetické indukční čáry
  • Magnetické pole Země, kompas
  • Magnetické vlastnosti elektrického proudu
  • Magnetické pole cívky
  • Elektromagnet

  Laboratorní práce

   

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika 6.r. ZŠ - příručka učitele (nová generace) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?