Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ - Novověk

  Novověk

  Naše cena s DPH:
  274 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hlavačka Milan, Petr Čornej
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  29895
  EAN:
  9788072355969
  SPN

  Popis produktu

  • Publikace je třetím dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu.
  • Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na VŠ humanitního typu.
  • Podstatnou kvalitou řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad obecných i národních dějin od nejstarších dob po současnost.
  • Učebnice obsahují bohatý obrazový materiál, početné dějepisné mapy a náležitý didaktický aparát.
  • Pro nižší ročníky víceletých gymnázií doporučujeme obdobnou řadu pro primu až kvartu. Pro každý ročník je určena rovněž jen jedna učebnice. K těmto učebnicím jsou vydány i pracovní sešity. Informace o nich najdete v nabídce pro ZŠ.
  • Všechny tyto učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  175

  O učebnici

  Hlavní výkladový text učebnice, který sleduje paralelně dějiny obecné a národní, doprovázejí graficky odlišené pasáže, které jej rozšiřují a doplňují. Ponecháváme na rozhodnutí učitele, zda jednotlivé rozšiřující texty zahrne do výkladu, využije pro domácí práci studentů či zcela pomine.

  Kurzívou jsou vytištěny výňatky ze soudobých písemných pramenů, do učebnice zařazené ze dvou důvodů. Studenti jejich prostřednictvím lépe pochopí dobu, o které se učí, a kromě toho je mohou vyučující využít k provádění rozboru, výkladu a podobně, čímž se cvičí důlěžité dovednosti studentů.

  Stejným typem písma jsou tištěny také ukázky z prací současných historiků, věnujících se detailně a do hloubky určitým dílčím historickým obdobím nebo jevům, kterých se výklad v této učebnici může jen dotknout.

   Otázky a úkoly na konci každé dílčí kapitoly umožňují zopakovat si hlavní body probraného tématu, ale některé z nich poslouží i jako náměty k samostatné práci studentů (referát, seminární či ročníková práce). Záleží opět na úvaze vyučujícího, které doporučí. Otázky i úkoly jsou různě náročné, neboť i schopnosti středoškolských studentů se od sebe liší. Pro studenty s větším zájmem o předmět jsou vhodné takové úkoly, pro jejichž zvládnutí se předpokládá například použití některé z publikací uvedených v seznamu doporučené literatury, zatímco pro studenty orientované jinak je vhodnější volit otázky a úkoly jednodušší.

  Doporučená literatura je vybrána tak, aby byla pro studenty zajímavá a dobře se četla. Většinou jde o populárně-vědecké publikace, v menšině jsou knihy vědeckého charakteru, po kterých sáhnou vážní zájemci o tento předmět.     

  Obsah učebnice

       I.  OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS

  1.  Osvícenství a absolutismus

  • Osvícenství
  • Přírodovědecké objevy
  • Osvícenci o společnosti
  • Encyklopedisté
  • Absolutismus
  • Osvícený absolutismus
  • Doznívání baroka, rokoko a klasicismus
  • Vznik národních kultur

  2.  Velká Británie a počátky britského impéria. Vznik Spojených států amerických

  • Spojené království Velké Británie
  • Soupeření o nadvládu v zámoří
  • Britské kolonie
  • Americké osady
  • Počátky odporu osadníků
  • Boj za svobodu a nezávislost
  • Vítězství Američanů
  • Osídlování amerického západu

  3.  Mocenský vzestup Pruska

  • Územní roztříštěnost Německa
  • Svatá říše římská
  • Vzestup Pruska za Fridricha II.
  • Války o rakouské dědictví
  • Sedmiletá válka

  4.  Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii

  • Nástup Marie Terezie
  • Tereziánské reformy
  • Josefínské reformy

  5.  České země ve druhé polovině 18. století

  • Obyvatelstvo českých zemí
  • Robotní patent
  • Náboženská tolerance Josefa II.
  • Osvícenství v Čechách a počátky českého národního obrození

  6.  Rusko za Kateřiny II.. Dělení Polska

  • Nástup Kateřiny II.
  • Reformy Kateřiny II.
  • Šlechtická republika v Polsku
  • Zánik polského státu

      II.  VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE. VZESTUP A PÁD NAPOLEONA I.

  1.  Konec absolutismu ve Francii

  • Předrevoluční Francie
  • Finanční krize
  • Vítězství třetího stavu
  • Dobytí Bastily a odstranění starého režimu
  • Deklarace práv člověka a občana
  • Pád absolutismu

  2.  Konstituční monarchie ve Francii

  • Ústava království
  • Politické kluby
  • Hospodářské potíže a útěk krále
  • Vnější ohrožení Francie
  • Pád monarchie

  3.  Republika a jakobínská hrůzovláda

  • Poprava krále
  • Jakobínský převrat
  • Jakobínská diktatura
  • Hospodářská opatření a pokus o odstranění křesťanství
  • Konec jakobínské diktatury

  4.  Direktorium a konzulát

  • Vláda direktoria
  • Vzrůstající úloha armády
  • Státní převrat Napoleona Bonaparta
  • Konzulát
  • Napoleon císařem

  5.  Císařství Napoleona I.

  • Bitva u Slavkova
  • Zánik Svaté říše římské národa německého
  • Kontinentální blokáda
  • První neúspěchy dobyvačné politiky
  • Další porážka Rakouska
  • Ruské tažení a Napoleonův pád

  III.  PONAPOLEONSKÁ EVROPA

  1.  Vídeňský kongres a období restaurace

  • Vídeňský kongres
  • Nová mapa Evropy
  • Německý spolek
  • Systém Svaté aliance
  • Dědictví francouzské revoluce

  2.  Klasicismus, romantismus, biedermeier

  • Klasicismus
  • Empír
  • Romantismus
  • Biedermeier

  3.  Průmyslová revoluce a zrod kapitalistické společnosti

  • Anglie: kolébka průmyslové revoluce.
  • Nové technické vynálezy a vznik tržní společnosti
  • Revoluce v dopravě
  • Hospodářský liberalismus
  • Průmyslová revoluce na pevnině
  • Sociální důsledky průmyslové revoluce

  4.  Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

  • Restaurace Bourbonů ve Francii
  • Červencová revoluce
  • Občanská monarchie Ludvíka Filipa
  • Volební reforma ve Velké Británii
  • Vznik Belgie
  • Ohlas červencové revoluce v Německu

  5.  Utužení absolutismu v Rusku. Polské povstání a vznik Řecka

  • Rusko evropskou velmocí
  • Povstání děkabristů a utužení vnitřních poměrů
  • Řecké povstání
  • Polské povstání

  6.  Habsburská monarchie v době metternichovského absolutismu

  • Územní rozsah habsburské monarchie po vídeňském kongresu
  • Metternichovský absolutismus
  • Císařové František I. a Ferdinand I.
  • Politická reakce
  • Probuzení národního vědomí

  7.  České země v době národního obrození

  • České národní obrození
  • Počátky politické činnosti
  • Počátky průmyslové revoluce v českých zemích
  • Sociální struktura předbřeznové společnosti
  • Klasicismus v českých zemích

   IV.  REVOLUCE 1848/1849

  1.  Revoluce ve Francii

  • Pád Ludvíka Filipa
  • Porážka radikálních sil
  • Ludvík Napoleon
  • Druhé císařství

  2.  Pokus o sjednocení Německa a Itálie

  • Hospodářské sjednocování Německa
  • Revoluce v německých státech
  • Frankfurtský parlament
  • Odmítnutí pruského krále
  • Revoluce v Itálii
  • Návrat k starým poměrům

  3.  Bouřlivé události jara 1848 v habsburské monarchii a v českých zemích

  • Předbřeznové poměry
  • Počátky revoluce
  • Potíže s ústavou
  • Pražské petiční hnutí
  • Počátek česko-německého sporu
  • Pražské červnové povstání
  • Důsledky červnového povstání

  4.  Porážka revoluce

  • Zrušení roboty a poddanství
  • Vídeňské říjnové povstání
  • Kroměřížský sněm
  • Rozpoštění kroměřížského sněmu
  • Potlačení revoluce v severní Itálii a v Uhrách
  • Dědictví revoluce

  5.  Politické proudy 19. století

  • Nacionalismus
  • Liberalismus
  • Konzervativismus
  • Socialismus

    V.  POREVOLUČNÍ EVROPA

  1.  Viktoriánská Anglie

  • "Dílna světa" a vládkyně světových moří
  • Parlamentní monarchie

  2.  Francie císaře Napoleona III.

  • Velmocenská politika Napoleona III.
  • Krymská válka
  • Pád Napoleona III.
  • Komuna
  • Francie podruhé republikou

  3.  Sjednocení Itálie

  • Válka s Rakouskem
  • Vznik italského království
  • Připojení Benátska a Říma

  4.  Sjednocení Německa

  • Bismarckovo sjednocení "krví a železem"
  • Vznik německého císařství
  • Vzestup německého císařství

  5.  Habsburská monarchie v druhé polovině 19. století

  •  Neoabsolutismus
  • Obnovení ústavnosti
  • Rakousko-uherské vyrovnání
  • Industrializace
  • Národnostní poměry
  • Boj za všeobecné volební právo

  6.  České země v druhé polovině 19. století

  • Český politický život
  • Státoprávní boj
  • Industrializace českých zemí
  • Aktivní politika
  • Kulturní život české společnosti

  VI.  IMPERIÁLNÍ DOBA

  1.  Imperialismus a kolonialismus

  • Dovršení kolonialismu
  • Podmanění Afriky
  • Britské impérium
  • Búrská válka

  2.  Vzestup Spojených států amerických

  • Osídlování západu
  • Boj proti otrokářství
  • Válka Severu proti Jihu
  • Politický systém USA
  • Hospodářský rozmach
  • Americké velmocenské snahy

  3.  Rusko za posledních Romanovců

  • Reformy Alexandra II.
  • Společnost carského Ruska
  • Revoluční organizace
  • Ruské impérium
  • První ruská revoluce
  • Rozkvět ruské literatury

  4.  Nová asijská velmoc Japonsko. Pokoření Číny

  • Otevření Japonska okolnímu světu
  • Obnovení moci císaře
  • Japonské velmocenské snahy
  • Úpadek Číny
  • Pád císařství

  VII.  KAPITALISTICKÁ SPOLEČNOST. VĚDA, TECHNIKA A KULTURA PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU

  1.  Vědecký a technický pokrok

  • Nástup spalovacích motorů
  • Využití elektrické energie

  2.  Kapitalistická společnost

  • Kapitalistický systém
  • Sociální proměny

  3.  Měšťanská kultura a civilizace

  • Proměna životních podmínek
  • Literatura
  • Výtvarné umění
  • Hudba
  • Architektura
  • Vzdělání a volný čas
  • Přestavba měst

  4.  Česká společnost a politika před první světovou válkou

  • České země - nejrozvinutější část Předlitavska
  • Češi a Němci
  • Vznik pluralitního politického systému 
  • České politické strany před první světovou válkou
  • Boj o všeobecné hlasovací právo

  5.  Česká kultura na přelomu století

  • Česká moderna
  • Písemnictví, dramatické umění, hudba
  • Pražská německá literatura
  • Architektura a sochařství
  • Výtvarné umění

  VIII.  PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

  1.  Dohoda proti Dvojspolku

  • Francouzsko-německé nepřátelství
  • Rusko-rakouský spor o Balkán
  • Německo-britské námořní zbrojení
  • Vznik Dohody
  • Balkánské války
  • Sarajevský atentát

  2.  Průběh první světové války

  • Vyhlášení války
  • Počátek bojů. Zákopová válka
  • Východní a jižní fronta v roce 1914
  • Válečné události roku 1915
  • Noví spojenci Dohody a Dvojspolku
  • Válečné události roku 1916
  • Ruská ofenziva
  • Hrozba sociální revoluce

  3.  Ruské revoluce a vítězství Dohody

  • Ruská únorová revoluce
  • Vstup USA do války
  • Bolševická revoluce a pád východní fronty
  • Konec války
  • Revoluce v zázemí
  • Důsledky první světové války

  4.  Češi v letech první světové války

  • Česká politika
  • Masarykova zahraniční akce
  • Zahraniční odboj
  • Manifest českých spisovatelů
  • Uznání Československé národní rady
  • Rok 1918 v českých zemích
  • Rozklad Rakousko-Uherska
  • Vyhlášení samostatného Československa

  Kdo byl kdo (rejstřík osob)

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ - Novověk souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?