Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -14%

  • Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ - Středověk a raný novověk

  Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ - Středověk a raný novověk

  Středověk a raný novověk

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  247 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  286 Kč
  Ušetříte:
  39 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Čornej Petr, Čornejová Ivana, Parkan František
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  29878
  EAN:
  9788072356737
  SPN

  Popis produktu

  • Publikace je druhým dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na VŠ humanitního typu. Podstatnou kvalitou řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad obecných i národních dějin od nejstarších dob po současnost.
  • Učebnice obsahují bohatý obrazový materiál, početné dějepisné mapy a náležitý didaktický aparát.
  • Pro nižší ročníky víceletých gymnázií doporučujeme obdobnou řadu pro primu až kvartu. Pro každý ročník je určena rovněž jen jedna učebnice. K těmto učebnicím jsou vydány i pracovní sešity. Informace o nich najdete v nabídce pro ZŠ.

  Všechny tyto učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  160

  O učebnici

  Co je vlastně středověk? Na položenou otázku je možné dát stručnou odpověď: Středověk je období mezi starověkem a novověkem. Ale určit, kdy středověk začíná a kdy končí, není jednoduché. Nezbývá nám než se o to pokusit.

  V chápání italských myslitelů 15. století, kteří pojem středověk začali užívat, bylo vymezení jasné. Středověk začal ve chvíli, kdy se pod náporem germánských kmenů rozpadla západořímská říše. Pro někoho to bylo roku 410, kdy Germáni dobyli a vyplenili měsro Řím, pro většinu pak roku 476, kdy germánský vojevůdce Odoaker sesadil posledního západořímského císaře Romula Augusta. Význam této události si však uvědomovali už lidé na konci 5. století a její datum se pokládá za počátek středověku i v součastnosti.

  S koncem středověku je to poněkud složitější. Zmínění italští učenci se domnívali, že právě v jejich době začíná nový věk lidských dějin. Měli svým způsobem pravdu. Toto přesvědčení ještě zesílilo poté, co Kryštof Kolumbus roku 1492 objevil Ameriku. Svět se tehdy náhle nejen zvětšil, ale i změnil, poněvadž vynález knihtisku, učiněný kolem roku 1450, umožnil lidem rychlejší a snadnější dorozumívání.

  To všechno jsou důvody, proč i na stránkách této knihy začínáme středověk zánikem západořímské říše roku 476 a jeho konec klademe do druhé poloviny 15. století, i když některé učebnice datují počátek novověku až rokem 1648, kdy skončila třicetiletá válka.

  Abychom se ve středověku lépe vyznali, rozdělíme si jej na několik období. Počáteční, které nazýváme raný středověk, zahrnuje dobu od zániku západořímské říše do roku 1000, kdy se v Evropě dotvořily státy, z nichž mnohé existují i na počátku 21. století. Další období, vrcholný středověk, pokrývá časový úsek od počátku 11. na práh 14. století. Tehdy v Evropě vznikla ucelená síť vesnických i městských sídlišť a města začala plnit svou úlohu obchodních a řemeslných středisek. Zároveň na svém vrcholu stanula rytířská kultura, neodmyslitelně spjatá s působivými stavbami hradů a katedrál. Poslední období středověku, pozdní středověk, pak vyplňuje 14. a 15. století, kdy se Evropa potýkala s mnoha potížemi, aby je posléze dokázala překonat a otevřít si bránu do novověku. Jeho rané fázi je věnována závěrečná část této učebnice, zahrnující léta 1526 - 1740. Poté již nástup průmyslové civilizace začal pronikavě měnit tvář společnosti i krajiny.

  Poměry středověkého a raněnovověkého světa se učebnice snaží podat s důrazem na dějiny civilizace a základní souvislosti; tradiční faktografický důraz ustupuje do pozadí. Snad tento postup uvítají středoškolští studenti i učitelé. 

  Obsah učebnice

     I.  RANÝ STŘEDOVĚK

  • 1.  Na troskách antického světa
  •          Barbaři a římské dědictví
  •          Křesťanství a římská církev na počátku středověku
  •         Barbarizace západní Evropy
  • 2.  Evropský Západ a Východ
  •          Francká říše
  •          Byzantská říše
  • 3.  Slované v temných staletích
  •          Život starých Slovanů
  •          Sámova říše
  •          Velkomoravská říše
  • 4.  Křesťanská Evropa v zápase s Araby a Vikingy
  •          Arabové a jejich náboženství
  •          Vikingové a jejich výboje
  • 5.  Vznik států východních a jižních Slovanů
  •          Kyjevská Rus
  •          Slovanské státy na Balkánském poloostrově
  • 6.  Počátky Anglie, Francie a Svaté říše římské
  •          Vznik Anglie
  •          Dějinné počátky Francie
  •          Zrod Svaté říše římské
  • 7.  Počátky českého státu
  •          První Přemyslovci
  •          Křesťanství a církev v přemyslovských Čechách
  •          Český stát v 11. století
  • 8.  Vznik polského a uherského státu
  •          Počátky polských dějin
  •          Raněstředověký uherský stát
  • 9.  Vzdělanost a umění v raněstředověké Evropě
  •          Mnišství, kláštery a církevní školy
  •          Románské umění

     II.  VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

  • 1. Změny v zemědělství a vesnická kolonizace
  •          Novinky v zemědělství
  •          Vesnická kolonizace
  • 2.  Rozvoj měst
  •          Příčiny rozvoje měst
  •          Městská kolonizace
  •          Města a jejich výsady
  •          Život ve městě
  •          Městská společnost
  •          Dálkový obchod ve vrcholném středověku
  • 3.  Nároky na vzdělání
  •          Vznik vysokých škol
  •          Nižší školství
  • 4.  Společnost vrcholného středověku
  •          Učení o trojím lidu
  •          Uspořádání společnosti
  •          Postavení Židů
  •          Rozpory ve společnosti
  • 5.  Křížové výpravy
  •          Počátky zápasu s islámem
  •          Křižácké výpravy do Svaté země
  •          Význam křižáckých tažení pro styky mezi muslimy a křesťany
  •          Křížové výpravy na evropském kontinentě
  • 6.  Rytířská kultura a umění vrcholného středověku
  •          Kdo byl středověký rytíř?
  •          Dvorsko-rytířská kultura
  •          Gotické umění v Evropě
  • 7.  Vývoj států na západě Evropy a tatarské nebezpečí na východě
  •          Francie v zápase s Anglií
  •          Svatá říše římská
  •          Tatarské výboje
  • 8.  Český stát ve vrcholném středověku
  •           Vzestup českého státu na konci 12. a na počátku 13. století
  •           Mocenská politika posledních Přemyslovců
  •           Počátky gotického umění v českých zemích

    III.  POZDNÍ STŘEDOVĚK

  • 1.  Evropa se potýká s problémy
  •          Hospodářské potíže
  •          Velké morové epidemie
  •          Výboje osmanských Turků
  •          Papežství a církev
  • 2.  Francie a Anglie za stoleté války
  •          Příčiny soupeření mezi Francií a Anglií
  •          Stoletá válka
  •          Vliv stoleté války na život ve Francii a Anglii
  • 3.  Lucemburkové na českém trůně
  •          Jan Lucemburský
  •          Vláda krále Karla v českých zemích
  •          Založení pražské univerzity
  •          Karlova péče o Prahu
  •          Rozkvět českých zemích
  •          Karel IV. a Evropa
  •          Zhoršení poměrů v českých zemích za panování Václava IV.
  •          Umění v českých zemích 14. a počátku 15. století
  • 4.  Počátky opravného hnutí v českých zemích
  •          Působení Jana Husa
  •          Přijímání z kalicha a poutě nahory
  • 5.  Husitská revoluce a její důsledky
  •          Výbuch husitské revoluce
  •          Husitské svazy
  •          Průběh husitské revoluce
  •          Výsledky husitské revoluce 
  •          Království dvojího lidu
  • 6.  Český stát za vlády Jagellonců
  •          Hospodářská obnova
  •          Rybnikářství a pivovarnictví
  •          Zápas měst se šlechtou
  •          Těžba stříbra
  •          Stavovský stát a jagellonští panovníci
  •          Pozdněgotické umění v českém soustátí
  • 7.  Středovýchodní Evropa a Rusko na konci středověku
  •          Uherský stát ve 14. a 15. století
  •          Polsko a Litva
  •          Ruské oblasti v zápase s Tatary

    IV.  POČÁTKY NOVOVĚKU

  • 1.  Renesance a humanismus
  •          Itálie ve 14. století
  •          Počátky humanismu
  •          Co je renesance?
  •          Zrod renesančního umění
  •          Umění italské renesance
  •          Vynález knihtisku
  •          Šíření renesančního umění v Evropě
  •          Humanismus za Alpami
  • 2.  Zámořské objevy
  •          Pád Cařihradu a pokračování osmanské expanze
  •          Portugalské plavby kolem Afriky a do Indie
  •          Vznik španělského státu
  •          Objevení Ameriky a obeplutí světa
  •          Důsledky zámořských objevů

     V.  OD POČÁTKU REFORMACE DO SKONČENÍ TŘICETILETÉ VÁLKY

  • 1.  Reformace a katolická reforma
  •          Střední Evropa pod vládou Habsburků
  •          Lutherova reformace v německých oblastech 
  •          Kalvínská reformace
  •          Nekatolíci v českých zemích
  •          Katolická reforma
  •          Evangelíci a katolíci v Evropě 16. století
  • 2.  Západní Evropa v 16. století
  •          Španělsko a zámořské kolonie
  •          Vzestup Nizozemí
  •          Cenová revoluce
  •          Náboženské války ve Francii
  •          Osudy ostrovní mocnosti
  • 3.  Věda, vzdělanost a umění v Evropě 16. a počátku 17. století
  •          Školství, vzdělanost a věda
  •          Umění manýrismu
  • 4.  Střední a východní Evropa v raném novověku
  •          Rozpínavost osmanské říše
  •          Raněnovověký polský stát
  •          Poměry v Rusku
  • 5.  České země v předbělohorském období
  •          Vláda Ferdinanda I.
  •          Česká konfese
  •          Panování Rudolfa II.
  •          V předvečer stavovského povstání
  •          Vzdělanost, literatura a hudba v předbělohorských Čechách
  •          Výtvarné umění v českých zemích 1526 - 1618
  • 6.  Třicetiletá válka
  •          České stavovské povstání a jeho důsledky
  •          Následky bitvy na Bílé hoře
  •          Emigrace a rekatolizace
  •          Třicetiletá válka a české země
  •          Konec třicetileté války a její důsledky

    VI.  OBDOBÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

  • 1.  Anglická revoluce
  •          Anglie před revolucí
  •          První období revoluce
  •          Anglická republika a protektorát
  • 2.  Evropa ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století
  •          Počet obyvatelstva a poměry v zemědělství
  •          Manufakturní a řemeslná výroba
  •          Obchod
  •          Věda
  •          Náboženské poměry
  • 3.  Západoevropské státy od skončení třicetileté války do roku 1740
  •          Absolutismus a parlamentarismus
  •          Mezinárodní situace po třicetileté válce
  •          Absolutistická Francie jako evropská velmoc
  •          Velmocenský vzestup Anglie
  • 4.  Evropský sever a východ v letech 1648 - 1740
  •          Rusko
  •          Severní válka
  •          Polsko
  • 5.  Habsburská monarchie v zápase s Osmany a Francií
  •          Absolutismus a centralismus v podunajském soustátí
  •          Válečné konflikty
  •          Vnitřní poměry
  •          Země Koruny české
  • 6.  Barokní umění v Evropě a českých zemích
  •          Evropské baroko - jeho vznik a vývoj
  •          Baroko v českých zemích

  Kdo byl kdo (rejstřík osob)

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ - Středověk a raný novověk souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?